Demeczky József (1803-1863)

Anyja: Csomós Anna (1762-1829)

1. felesége: lemesi Füzy Ilona (1811-1835)

2. felesége: soóki Tóth Mária (1822-1893)

Gyermekei:

(2) † Kálmán (1841-1842)

(2) József (1843-1889)

(2) † Emília (1845-1866)

(2) † Mária (1848-1852)

(2) † János (1850-1852)

(2) János (1852-1895)

(2) Mihály (1855-1920)

(2) † Mária (1858-1859)

(2) † Anna (1861-1883)

Családfa: II. tábla, III. tábla

 

Demeczky József és Csomós Anna 7. gyermekeként született Bernátfalván. 1803. április 3-án keresztelte meg Kassamindszenten Ladomérszky László helyi plébános (aki nagynénjének, Ladomérszky Klárának az öccse volt). A keresztségben a József György nevet kapta. A fiúk sorában ő volt a negyedik. Keresztszülei: Szinyei Merse István[1], és Benkovicsné Dióssy Mária[2].[3]

1833. november 25-én a Sáros megyei Somoson köt házasságot egy helyi birtokos, Füzy László leányával, Füzy Ilonával. József esküvői tanúja soóki Tóth János volt.[4] soóki Tóth János 1826-ban vette el feleségül Füzy Ilona unokatestvérét, Füzy Ágnest.[5] József vele egykorú unokatestvére, Demeczky István 1830-ban pedig soóki Tóth János húgával, soóki Tóth Karolinával kötött házasságot.[6]

Azt nem tudjuk, hol éltek az ifjú házasok, annyi bizonyos csak, hogy Füzy Ilona szülei birtokán, Lemesen halt meg 1835 júniusában[7]. Korai halála miatt gyermek nem született ebből a házasságból.

József tehát 1840. június 9-én, mint özvegy kötött házasságot Kassamindszenten a közeli Búzafalván lakó soóki Tóth Máriával, a már említett soóki Tóth János húgával. Felesége másik bátyja, soóki Tóth József füzérradványi római katolikus plébános eskette őket össze, a házassági tanúk Knyezsik József, és soóki Tóth János voltak. (Knyezsik József felesége édesanyjának, Knyezsik Annának lehetett a rokona.)[8]

József bernátfalvi birtokainak jövedelméből élt, és úgy tűnik nemigen tette ki a lábát szülőfalujából, a nemesi vármegye életében sem nagyon vett részt. A második házasságából származó gyermekek mind Bernátfalván születtek és Kassamindszenten keresztelték őket. Gyermekkorukban meghalt gyermekei mind a régi, azóta felszámolt bernátfalvi temetőben nyugszanak.

Az 1829. szeptember 14.-én tartott Abaúj vármegyei tisztújító gyűlés jegyzőkönyve szerint becsületbeli esküdtnek[9] neveztetett ki.[10]

Első gyermeküket 1841. szeptember 19-én keresztelte meg Török Mátyás segédpap, a keresztségben a Kálmán Gyula Mihály nevet kapta. Keresztszülei: Török Mátyás segédpap, és Klestinszky[11] Jozefa.[12] Kálmán 1 éves korában meghalt, 1842. szeptember 5-én temették el Bernátfalván.[13]

Az 1842. október 5.–én tartott rendkívüli megyei közgyűlésen Füzy Tamással együtt a kassai járásban megürült útibiztosi hivatal megnyerésére kéri ajánltatni magát a főispánnak. József ezzel tulajdonképpen a családi hagyományt követte, hiszen korábban édesapja és nagybátyja, Zsigmond is betöltötték ezt a hivatalt. A közgyűlés úgy foglalt állást, hogy a megüresedett tisztségeket a megye szokása szerint előbb hivatalosan is ki kell hirdetni, és az esedező levelek tárgyalását a következő közgyűlésre halasztotta. Az üresedések közhírré tételét ugyanakkor a járásbeli főszolgabírákra bízták, azzal a kiegészítéssel, hogy a magukat ajánltatni kívánók a következő, december 12-i közgyűlésre adják be folyamodványaikat.[14]

Az 1842. december 12.-i közgyűlésen újabb vetélytársat kaptak a kassai járás útibiztosi posztjáért vetélkedők. Ekkor már Demeczky József és Füzy Tamás mellett Pusztay György is pályázott a hivatal elnyerésére. A közgyűlés egyformán alkalmasnak találta mindhárom jelöltet, ezért folyamodásaikat a főispánnak továbbították, hogy ő döntsön a kérdésben.[15]

A döntést nem ismerjük, de 1846-ben Füzy Tamást választják meg az említett hivatalra, ebből arra következtetünk, hogy már az ezt megelőző években is őt bízhatták meg a feladattal. Józsefnek a vélhető kudarcélmény alighanem elvette a kedvét a további próbálkozásoktól.

Második gyermeküket 1843. április 17-én ugyancsak Török János segédpap keresztelte, a keresztségben a József Rudolf Emánuel nevet kapta. Keresztszülei: Török Mátyás és Füzy Ágnes (nagybátyja, soóki Tóth János felesége). Érdekesség, hogy 1843-ban ő volt az elsőként megkeresztelt gyermek Kassamindszenten (és egyben a házaspár első életben maradt gyermeke is).[16]

Harmadik gyermeküket, első leányukat, Emíliát 1845. május 5-én keresztelte Jergencz Ferenc plébános. Keresztszülei Török Mátyás akkor már hilyói plébános és a Demeczky család egyik meg nem nevezett tagja (a keresztnevét nem jegyezték be).[17] Emília 1866. április 22-én, 21 évesen halt meg Kassán gümőkórban, és április 24-én temették el ugyancsak Kassán. A kassai halotti anyakönyvbe polgárként jegyezték be, a halotti szentségeket a Fazekas utcában, az 566. szám alatt vette fel.[18]

A megye 1846. február 23.-i tisztújító közgyűlésén táblabírónak választják,[19] a hozzáférhető közgyűlési jegyzőkönyvekben ezután nem találkozunk többet a nevével.

Negyedik gyermeküket, második lányukat, aki a Mária Anna nevet kapta, 1848. április 2-án keresztelte Jergencz Ferenc plébános. Keresztszülei Schmögner Ferenc és (felesége) Anna voltak.[20] Mária 1852. január 22-én halt meg koszorúér betegségben, január 24-én temették el Bernátfalván. Ez az első olyan anyakönyvi bejegyzés, amelyből kiderül, hogy József és családja a 34. számú házában lakott Bernátfalván.[21]

1848. április 24-én, Nováky István és Pusztay Mária kassamindszenti esküvőjén, mint esküvői tanú tűnik fel, Tóth Lajossal együtt, aki talán felesége unokaöccse volt.[22]

A nemzetőrség felállításáról rendelkező 1848. évi XXII. törvénycikk értelmében az 1848. április 21-én kelt 13. számú miniszterelnöki rendelet elrendelte Abaúj megye területén a nemzetőrsereg járásonkénti összeírását. A megyei nemzetőrséget egy lovas nemzetőrsereg (lovasság) és két nemzetőri zászlóalj (gyalogság) alkotta. Az I. Nemzetőri zászlóalj összesen 14. századból állt. A tiszti névsorban a Mislyei IV. században Demeczky László főhadnagyi, míg a Rozgonyi VI. században Demeczky József tiszteletbeli alhadnagyi rangban szerepel.[23] József csak címzetes alhadnagy volt, így nem tudjuk, hogy részt vett-e 1848. december 11-én a Kassa környéki harcokban, amikor a nemzetőrséggel kiegészített magyar haderő Kassát igyekezett (sikertelenül) megvédeni a Galícia felől érkező osztrák sereggel szemben.

December 23-án felesége nővére, a megesett soóki Tóth Terézia Ilona nevű törvénytelen leányának lesz a keresztapja Kassamindszenten (keresztanyja sógornője, Füzy Ágnes).[24]

1850. június 6-án kereszteli meg Jergencz Ferenc plébános 5. gyermekét, 3. fiát, aki a János Vince nevet kapja a keresztségben. Keresztszülei: soóki Tóth János nagybátyja, és Schmögner Anna.[25] Másfél éves korában, 1852. január 28-án halt meg Bernátfalván, hat nappal Mária nevű testvérét követően, és ugyanott temették el január 30-án. Testvéréhez hasonlóan ő is koszorúér betegségben halt meg.[26]

1852. november 27-én született meg következő, 6. gyermekük, akinek ismét a János nevet adták. Czapkay Mihály káplán két nappal később, november 29-én keresztelte meg, keresztszülei Schmögner Ferenc és Pusztay Mária voltak. Az anyakönyvi bejegyzés érdekessége az „Observationes” [Észrevételek] rovat: „A keresztelt gyermek atyjának törökszentmiklósi nemesi előneve pótlólag bejegyeztetik a Kassai püsp(öki). hat(óság). 1910/1915 sz(ám).a(alatt).k(elt). rendelete folytán. Plent esp(eres). plebanos.”[27] János volt a második gyermek, aki megérte a felnőttkort.

1853. november 21-én Pusztay Mária és soóki Tóth Zsigmond kassamindszenti házasságkötésén szerepel esküvői tanúként, ezúttal Pudlis András egyházfi társaságában.[28] (Pusztay Mária első férje, Nováky István 1852-ben meghalt, második férje József sógora (felesége bátyja) lett.)

1855. május 5-én született a következő fiúgyermek, aki a keresztségben a Mihály Zsigmond Vince nevet kapta. Másnap, május 6-án keresztelte meg Lovassy Imre helyi plébános. Keresztszülei: Demeczky Ferenc és Pusztay Mária. A megjegyzések rovat csaknem szó szerint ugyanazt a bejegyzést tartalmazza, amit János esetében is láttunk: „Törökszentmiklósi elöneve potlolag bejegyeztetik a kassai püsp(öki). hat(óság). 1910/1915 rendelete alapján. Km 915. ... Plant esperes.”[29]

1857. szeptember 12-én soóki Tóth Zsigmond és Pusztay Mária 2. gyermekének, Gizellának lesz a keresztapja Kassamindszenten, a keresztanya sógornője, soóki Tóth Karolina, Demeczky István felesége.[30]

Az 1857. évi népszámlálás Bernátfalvára vonatkozó anyagából elég jó képet kaphatunk József és családja anyagi helyzetéről és falubeli pozíciójáról.

Fennmaradt például a helység állatállományának tulajdonosok szerinti összeírása. („Bernátfalva helységbeli marhaszám táblája”). E szerint 1857. december 15-én Demeczky József gazdaságában a következő állatokat jegyezték fel: 1 csődör, 2 kanca, 2 db. 3 évesnél fiatalabb csikó, 4 tehén, 2 db. 3 évesnél fiatalabb borjú, és 4 sertés. Ezzel az állatállománnyal, ha az állatok összlétszámát tekintjük, unokatestvére István mögött a második helyet foglalta el a faluban (leszámítva a legtöbb haszonállat tulajdonosát, a kassai cukorgyárat). Ezek alapján nem túlzás talán azt feltételezni, hogy a család faluban élő tagjai közül József a módosabbak közé tartozott. Ezt a háztartások házszám szerinti, december 14-én készült összeírása is valószínűsíti. József nevén találjuk ugyanis a családból a legtöbb házat, összesen 4-et. Ő volt házbirtokosként feltüntetve a 18, 19, 34. és 35. házszámot viselő házak esetében. A 18. és 19. számú házban zsidó családok laktak, ezek esetében a családfőket napszámosként tüntették fel. A 18. szám alatt két háztartást is összeírtak. A 34. számú házban lakott József a családjával és a szolgálószemélyzettel. A 35. számú házban 2 napszámos családot találunk, ők is két külön háztartást alkottak.[31]

Ezek az adatok alátámasztják a többi forrást, amelyek szerint József elsősorban birtokai jövedelméből élt. Szinnyei József Demeczky Mihály életrajzában „jó módú ... szülők”-et említ[32], Kávássy Zsuzsanna is bernátfalvi birtokosként említi, továbbá hozzáteszi, hogy „Ez a Demeczky gyergyószentmiklósinak mondta magát.” Ez lehet a kulcs a gyergyószentmiklósi előnévhasználathoz is, hiszen korábban egyáltalán nem találkozunk vele, József leszármazottai viszont, - Mihály unokája kivételével - ezt használták később.

Csudáky Bertalan pedagógus a következő szavakkal kezdi József fiának, Mihálynak a nekrológját: „A kies fekvésű Bernáthfalvai magyar nemesi kurián egykor gondtalan, vendégszerető, magyar úri élet zajlott. A stilusos berendezésű, boltozatos termekben a kuria népszerű gazdája szépen elgondolt életet élt családjával s jellegzetesen szép harmóniában töltötte szabad idejét házatája jó embereivel. ... A jómódú és eszményein szép élet azonban nem tartott sokáig. A ház gazdája korán költözött el az élők sorából s az anyára, a feleségre maradt birtok a kezelés fogyatékosságában rövid idő alatt elkallódott.[33] A romantikus túlzások lehámozása után is kiderül azért a lényeg: a család jómódban élt, majd a birtokok eltűntével „az eszményien szép élet” reménye is odalett a gyermekek számára.

1858. augusztus 30-án született leányukat, másnap, 31-én, Mária Anna névre keresztelte Lovassy Imre plébános. Keresztszülei József sógora és felesége, soóki Tóth Zsigmond és Pusztay Mária voltak.[34] Mária 1859. július 14-én halt meg Bernátfalván 1 éves korában, és július 16-án temették el ugyanott.[35]

1860. szeptember 9-én soóki Tóth Zsigmond és Pusztay Mária 3. gyermekének, Irénnek a keresztapja Kassamindszenten, a keresztanya sógornője, Füzy Ágnes.[36]

Utolsó gyermekük 1861. április 6-án született és másnap keresztelte Anna Mária Magdaléna névre Lovassy Imre helyi plébános. A keresztszülők ismét soóki Tóth Zsigmond és felesége voltak. Anna életéről egyetlen adatot találtam. János bátyja Zoltán nevű gyermekének a keresztelőjére nem tudott elmenni a keresztszülőnek meghívott József és felesége, ezért ő helyettesítette őket a kassai keresztelőn (1879. január 18.).[37] Akkor már valószínűleg Kassán élt, itt is halt meg 23 évesen 1883. május 27-én tüdőgümőkórban. Május 29-én temették el a kassai Kálvária temetőben. A halotti anyakönyv szerint a Galamb út 16. szám alatt lakott.[38]

Demeczky József 1863. május 24-én 60. éves korában hunyt el Bernátfalván tüdővész okozta lázban. Május 26-án helyezte örök nyugalomra Lovassy Imre helyi plébános a bernátfalvi temetőben. A temetés „rangját” jelzi, hogy a megjegyzések rovat szerint a temetési szertartás egy segédpap jelenlétében zajlott.[39]

 


 

Az anyakönyvi bejegyzések alapján József és családja a Nováky István majd soóki Tóth Zsigmond-Pusztay Mária házaspárral, és a Schmögner házaspárral (Schmögner Ferenc és Anna nevű felesége) állhatott szorosabb kapcsolatban (a táblázatban dőlt betűvel jelöltem e 4 házaspár tagjait), de általában a helyi plébánosokkal is jó viszonyban voltak. Jellemző, hogy az itt kiemelt 3 házaspár 15 gyermekének keresztszülei között nem nagyon találunk olyat, aki - a Schmögner család és a plébánosok kivételével - ne állt volna rokonságban a keresztelendő gyermek szüleivel, vagy ne tartozott volna a helyi nemesség soraiba.

 

Házaspár
Házassági tanúk
Év
Keresztelt
gyermekek neve
időrendben
Keresztszülők
Év
Demeczky József
Tóth Mária
Knyezsik József
Tóth János
1840
1. Kálmán
Török Mátyás
Klestinszky Jozefa
1841
 
Török Mátyás
Füzy Ágnes
1843
3. Emília
Török Mátyás
Demeczky ?
1845
4. Mária
Schmögner Ferenc
Schmögner Anna
1848
5. János
Tóth János
Schmögner Anna
1850
6. János
Schmögner Ferenc
Pusztay Mária
1852
Pusztay Mária
1855
8. Mária
Tóth Zsigmond
Pusztay Mária
1858
9. Anna
Tóth Zsigmond
Pusztay Mária
1860
Nováky István
Pusztay Mária
Demeczky József
Tóth Lajos
1849
1. Gyula
Tóth János
Tóth Mária
1849
 
2. István
Schmögner Ferenc
Takáts Jozefa
1850
Tóth Zsigmond
Pusztay Mária
Demeczky József
Pudlis András
1853
1. István
Tóth István
Tóth Mária
1854
 
2. Gizella
Demeczky József
1857
3. Irén
Demeczky József
Füzy Ágnes
1860
4. Elemér
1863

 

Források:

Demeczky Ferenc - Dióssy Miklós - Záloglevél fogalmazvány.1836

Demeczky Ferenc - Dióssy Miklós - Záloglevél.1836

Bernátfalvi közös kocsma - Nyugták - 1852-1862

A bernátfalvi közös kocsma haszonbérleti szerződése - 1855-1857

Bernátfalva helységbeli marhaszám táblája.1857

Demeczky József házainak összeírása.1857

Demeczky Mihály kérvénye címeres nemesi bizonyságlevél kiadása iránt.1904

Demeczky Antal - Hatósági bizonyítvány.1916

Kávássy Zsuzsanna - Nováky-rokonság.1930-40[1] Szinyei Merse - régi Sáros megyei nemesi család.

[2] Dióssy - Abaúj megyei nemesi család, birtokaik a következő helységekben voltak: Bogdány, Koksóbaksa, Kassamindszent, Bernátfalva, Búzafalva.

[3] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 974./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1787-1843. folio 51. verso.

[4] FHL INTL Film 1792013. Item 4. – SlovenskoSaris /Vol. n. 225./ - Drienov RK. Heiraten (Reg)ister). 1805-1890. 57.

[5] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 974./ Vsechsvatych RK. Heiraten Reg(ister). 1787-1843. folio 336. verso.

[6] FHL INTL Film 1920760. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 18./ Kosice RK. Heiraten Reg(ister). 1800-1836. 341.

[7] FHL INTL Film 1792013. Item 5. – SlovenskoSaris /Vol. n. 226./ Drienov RK. Sterbe (Reg)ister). 1805-1847. fol. 161. recto.

[8] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 974./ Vsechsvatych RK. Heiraten Reg(ister). 1787-1843. folio 348. recto.

[9] A becsületbeli vagy tiszteletbeli tisztségviselő honorárium nélkül dolgozott abban a reményben, hogy a következő tisztújításon fizetéses álláshoz jut.

[10] Magyar Országos Levéltár X 1006 - Szlovákia, Státny oblastny archív v Kosiciach (Kassai Állami Területi Levéltár), Abovská zupa (Abaúj megye levéltára), Kongregacne a správne písomnosti (Abaúj megye nemesi közgyűlése), Kongregácné protokoly (Közgyűlési jegyzőkönyvek) 1829. folio 279. verso – 280. recto 1411. Mikrofilm száma: 1969. (A továbbiakban: Közgyűlési jegyzőkönyvek)

[11] Klestinszky - Abaúj megyei nemesi család, tagjai többnyire megyei hivatalokat viseltek. A soóki Tóth és Klestinszky család rokonságban állt egymással.

[12] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 974./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1787-1843. folio 175. recto.

[13] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 974./ Vsechsvatych RK. Sterbe Reg(ister). 1787-1843. folio 302. verso.

[14] Közgyűlési jegyzőkönyvek 1842. folio 499. verso – 500. recto - 2714/1842. Mikrofilm száma: 1974.

[15] Közgyűlési jegyzőkönyvek 1842. folio 580. verso – 581. recto – 3072/1842.

[16] FHL INTL Film 2006446. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 974./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). Vol. n. 974. 1787-1843. folio 179. verso.

[17] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 14.

[18] FHL INTL Film 19020765. SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 25./ Kosice RK. Sterbe Reg(ister). 1849-1867. 882. 179/1866.

[19] Közgyűlési jegyzőkönyvek 1846. folio 50. recto - 50. verso 194.

[20] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 33.

[21] FHL INTL Film 2010715. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 977./ Vsechsvatych RK. Sterbe Reg(ister). 1844-1881. folio 45. verso. – folio 46. recto.

[22] FHL INTL Film 2010714. Item 3. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 976./ Vsechsvatych RK. Heiraten Reg(ister). 1844-1881. folio 5. recto.

[23] Korponay János: Abaujvármegye monographiája I. Kassa, 1866-1870. 146.

[24] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 37.

[25] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 52.

[26] FHL INTL Film 2010715. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 977./ Vsechsvatych RK. Sterbe Reg(ister). 1844-1881. folio 45. verso. – folio 46. recto.

[27] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 73.

[28] FHL INTL Film 2010714. Item 3. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 976./ Vsechsvatych RK. Heiraten Reg(ister). 1844-1881. folio 14. verso - folio 15. recto.

[29] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 92.

[30] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 114.

[32] Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I-XIV. Bp., 1891-1914. Online változat. – Demeczky Mihály.

[33] Csudáky Bertalan: Dr. Demeczky Mihály emlékezete 1855-1920., Bp. 1921. 5.

[34] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 125.

[35] FHL INTL Film 2010715. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 977./ Vsechsvatych RK. Sterbe Reg(ister). 1844-1881. folio 120. verso. – folio 121. recto.

[36] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 143.

[37] FHL INTL Film 1920758. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 11./ Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1868-1881. 783. 39/1879.

[38] FHL INTL Film 1920766. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 27./ Kosice RK. Sterbe Reg(ister). 1878-1883. 527. 345/1883.

[39] FHL INTL Film 2010715. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 977./ Vsechsvatych RK. Sterbe Reg(ister). 1844-1881. folio 154. verso. – folio 155. recto. 59/1863.