Demeczky József (1843-1889)

1. felesége: Fecske Mária (1846-1876)

2. felesége: bánhegyesi Kulin Gizella (1851-1900)

Gyermekei:

(1) † Emília (1875-1875)

(1) † József (1876-1876)

(2) † Sarolta (1878-1879)

(2) Ödön (1880-1907)

(2) Miklós (1881-1955)

(2) † Anna (1884-1884)

(2) † Adél (1886-1887)

Családfa: II. tábla, III. tábla

 

Demeczky József és soóki Tóth Mária második fiúgyermekeként született Bernátfalván. Kassamindszenten keresztelték 1843. április 17-én, születésének pontos napját nem ismerjük. Keresztszülei a keresztelést végző Török János segédpap, és nagynénje, Füzy Ágnes -, anyja testvérének, soóki Tóth Jánosnak a felesége - voltak.[1] Bérmálása 1858-ban ugyancsak Kassamindszenten zajlott le, bérmanévként a Jánost választotta magának. Bérmaapja soóki Tóth Zsigmond, anyai nagybátyja volt.[2] Eleinte a megyei közigazgatásban szeretett volna elhelyezkedni, ám végül öccséhez, Jánoshoz hasonlóan, ő is állami hivatalnok lett. Atyjuk korai halála miatt az örökölt földbirtok hamar elúszott[3], így muszáj volt valami állandó jövedelmet biztosító foglalkozás után nézniük.

1867. május 25-én keresztszülőként tűnik fel Kassán a Fazekas utca 566. szám alatt lakó Zajácz Mária szolgáló János nevű, törvénytelen fiának keresztelőjén. A keresztanya édesanyja, soóki Tóth Mária volt.[4] Kapcsolatukra az lehet (az egyik) a magyarázat, hogy nővére, Demeczky Emília ebben a kassai házban halt meg 1866-ban[5], és valószínűleg ott is lakott.

1871. decemberében levélben kéri gróf Forgách Kálmán pártfogását a kassai járásban üresedésben lévő esküdti állás elnyeréséhez. (A levél érdekessége a D.J. monogramos, nemesi koronás, nyolcszögletű pecsét.) Minden bizonnyal azért a grófhoz fordult támogatásért, mert apja unokatestvére, Demeczky Antal annak alsókemencei kasznárja volt. Egyébként úgy fest, első házasságát is e rokoni kapcsolatnak köszönheti. A kapcsolati háló gyors elemzése ugyanis azt mutatja, hogy Antalnak, illetve barátjának, a menyasszony rokonának, Fischer Konrádnak fontos szerepe lehetett a frigy tető alá hozásában. Az alábbiakban vázolom fel, hogy miként: József nyilvánvalóan ismerte Antalt -> Antalnak uradalmi kollégája volt, majd komája (Paulina nevű lányának keresztapja) lett Fischer Konrád erdész -> ő 1843 körül kötött házasságot Sztosinszky Erzsébettel -> így került rokonságba sógornője, Sztosinszky Terézia 2. férjével, Fecske Istvánnal -> József az ő leányukat, Máriát vette feleségül. Az esküvőt 1872. október 5-én tartották a gálszécsi római katolikus templomban[6], a menyasszony ekkor ugyanis Bacskón[7] lakott, a Nro. 16. szám alatt. (Nagyapjával, Sztosinszky Mátyással, és édesanyjával együtt költözött oda féltestvéréhez, Janoviczky Zsigmond erdészhez.) A két házassági tanú nem meglepő módon Fischer Konrád és Demeczky Antal volt. A mellékelt, Sztosinszky leszármazottakat mutató családfából az is kiderül, hogy másodunokatestvére, Demeczky Pál is egy Sztosinszky leszármazottat vett el feleségül, Fecske Mária féltestvérének, Janoviczky Patronellának Fesztory Gábortól született leányát, Fesztory Kornéliát.

Házassági anyakönyvi bejegyzéséből tudjuk meg egyébként azt is, hogy végül sikerült állást találnia: ekkor már árvaszéki kiadóként dolgozik Kassán, és bizonyosra vehető hogy ott is lakott, mert fent említett levelét innen keltezte, két ízben is házassági tanúként szerepel a kassai római katolikus anyakönyvben, és gálszécsi házassági bejegyzése is kassai lakosként tünteti fel. 1871. január 9-án Fischer József hivatalnok és Korponay Ilona[8], 1872. május 18-án Junger Gyula köz- és váltóügyvéd és Dudás Mária esküvői tanúja, utóbbinak másodunokatestvérével, Pállal együtt[9].

Abaúj vármegye 1872. december 16-17-én megtartott közgyűlésén Fekete József és Szentmiklóssy József mellett őt is jelölik az újjászervezett másodjegyzői hivatalra, ő azonban visszalép az utóbbi javára, akit közfelkiáltással meg is választanak.[10]

1874 áprilisáig szolgabírói segéd Kassán, ekkor nevezi ki az igazságügyminiszter végrehajtóvá a tokaji királyi járásbíróság mellé.[11]

1874 júniusában már valóban Tokajban találjuk[12] családjával, lakhelyük a Kis-Tokaj elnevezésű, fiatalabb városrész 13. számú háza volt.

Első gyermekük, Emília, 1875. február 3-án született Tokajban, ugyanezen a napon meg is keresztelték. Keresztszülei: József öccse, Demeczky Mihály, és Stuller Mária.[13] Koraszülött volt, mindössze 6 órát élt, február 4-én halt meg, és még aznap el is temették.[14]

 

Tokaj látképe egy színezett képeslapon, 1900 körül
(Forrás: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Adattára)

 

Második gyermekük, József, 1876. március 3-án született Tokajban, március 18-án keresztelték. Keresztszülei: Séra István, és Stuller Mária.[15] Ő is csak három hónapot élt, 1876. június 10-én végzett vele az „aszkór”, június 12-én temették el.[16]

Nem sokra rá követte édesanyja is, aki ugyanazon év szeptember 26-án, a végszentségek felvétele után hunyt el ugyancsak „aszkór”-ban, és másnap, 27-én temették el.[17]

Elmondhatjuk tehát, hogy első házassága rövid és tragikus volt, hiszen első két gyermekét már kicsiny korában, és feleségét is mindössze 2 évnyi házasság után elveszítette.

Özvegyi magánya azonban nem sokáig tartott, második felesége bánhegyesi Kulin Gizella lett, akivel 1877. június 23-án Hegyiben házasodott össze.[18] (Gizella ekkor valószínűleg Gyula bátyjánál lakott, aki Hegyiben élt. Ő volt az egyik esküvői tanú is.)

1877. november 5-én János öccse első gyermekének, Gizellának lesz a keresztapja Kassán.[19]

Első gyermekük, Sarolta, 1878. május 20-án született Tokajban, 26-án keresztelték. Keresztszülei: Szill Henrik, és Kükemezey Ilona (Kükemezey Péter unokahúga) voltak.[20] Ő nyolc hónapos korában halt meg valamilyen görcsökkel járó betegségben, 1879. január 23-án, 24-én temették.[21] Valószínűleg lányuk betegsége miatt nem utazhattak Kassára János második gyermekének, Zoltánnak a keresztelőjére 1879. január 13-án, így húguk, az akkor 18 éves Anna helyettesítette őket a szertartáson.[22]

Második gyermekük, Ödön, 1880. június 6-án született Tokajban, 20-án keresztelték, keresztszülei: Paulay Gábor (a fent említett Kükemezey Ilona férje), és Kulin Sarolta (Gizella unokahúga) voltak.[23] Ő volt József első gyermeke, aki megérte a felnőttkort.

Még ugyanezen év november 4-én Doby Mihály ajánlására, tagjai közé választja a Magyar Történelmi Társulat.[24] Tagsága az 1881-évtől volt érvényes, és nevét valóban megtaláljuk a Magyar Történelmi Társulat 1881. évi névkönyvében, az évdíjas tagok névsorában.[25] Érdekesség, hogy az „igazgató-választmány” tagja volt ekkor Thaly Kálmán is, akihez János öccse pártfogást kérő levélben fordul majd 1886-ban.

1880 áprilisában az ugyancsak a sátoraljaújhelyi királyi törvényszékhez tartozó homonnai járásbíróságra helyezik át[26], valamikor május és október között költözik családjával együtt Homonnára[27], a 2. számú házba. Itt továbbra is a járásbírósági végrehajtóként működik.[28]

 

 

Homonna főutcája egy színezett képeslapon, 1900 körül

 

Következő gyermekük, Miklós, már itt látta meg a napvilágot 1881. szeptember 14-én, október 10-én keresztelték meg. Keresztszülei Kelemen Kálmán ügyvéd, és Cseley, született Ecsedy Borbála voltak.[29]

Anna leányuk 1884. június 28-án született, de rendes keresztelőre nem került sor, mert a bába jobbnak látta saját kezűleg megkeresztelni a vélhetően életképtelen újszülöttet[30], aki másnap, 29-én valóban meg is halt. Még ugyanaznap el is temették.[31]

Utolsó gyermekük, Adél, 1886. november 26-án született, december 5-én keresztelték meg. Keresztszülei Demeczky Mihály, József öccse, és Kulin Ödönné Hlavathy Ilona, Gizella sógornője lettek.[32] Adélt egy gyomorhurut vitte el 1887. február 22-én, 23-án temették.[33]

Kapcsolatuk a helyi közösséggel nem lehetett túlságosan szoros, hiszen a homonnai római katolikus születési és házassági anyakönyvek tanúsága szerint mindössze egyetlen alkalommal kérték fel őket, pontosabban Kulin Gizellát keresztszülőnek. 1885. július 6-án Kemecsey Ferenc járásbírósági szolga és Csető Erzsébet Gizella nevű leányának lesz a keresztanyja.[34] (De ez esetben is látható, hogy tulajdonképpen József egyik munkahelyi ismerőséről lehetett szó.)

Demeczky Józsefet 1889. július 29-én, a haldoklók szentségének felvétele után, mindössze 46 évesen vitte el a tüdővész. Július 30-án temették el Homonnán.[35] Gyászjelentésén különös módon a „Bernátfalvai” „előnév” szerepel, amely kifejezetten a származási, születési hely megjelölését szolgálhatta, hiszen Bernátfalvától viszonylag távol halt meg. Érdekes viszont, hogy felesége gyászjelentésére is rákerült ez a „titulus”.

 

Források:

Demeczky József házainak összeírása.1857

Demeczky József – gróf Forgách Kálmán.1871

Demeczky József gyászjelentése.1889

Kávássy Zsuzsanna - Nováky-rokonság.1930-40[1] FHL INTL Film 20064466. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 974./ – Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). Vol. n. 974. 1787-1843. folio 179. verso.

[2] FHL INTL Film 20064466. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 974./ – Vsechsvatych RK. Liber Confirmatorum 1858.

[3] Csudáky Bertalan: Dr. Demeczky Mihály emlékezete 1855-1920., Bp. 1921. 5.

[4] FHL INTL Film 1920757. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 10./ Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1851-1868. 871.

[5] FHL INTL Film 1920765. Item 1. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 25./ – Kosice RK. Sterbe Reg(ister). 1849-1867. 882. 179/1866.

[6] FHL INTL Film 1924882. Item 5. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 723./Secovce RK. Heiraten Reg(ister). 1870-1891. 61. 20/1872.

[7] Kisközség az egykori Zemplén vármegye gálszécsi járásában, Gálszécstől 6-km-re északnyugatra. Gálszécs filiája volt.

[8] FHL INTL Film 1920761. Item 1. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 19./ – Kosice RK. Heiraten Reg(ister). 1837-1874. 747. 4/1871.

[9] FHL INTL Film 1920761. Item 1. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 19./ – Kosice RK. Heiraten Reg(ister). 1837-1874. 785. 63/1872.

[10] Kaschauer Zeitung, XXXIV. (1872) 101. sz. 2. (Skoumal Krisztián fordítása alapján.)

[11] Budapesti Közlöny, 1874. április 28., 96. sz. 767., Magyarország tiszti czím- és névtára. Bp., 1875. 226.

[12] Budapesti Közlöny, 1874. július 12., 157. sz. 3150.

[13] MOL – X2597 – A 1030 – RK 335/4 - Römisch-Katholisches Pfarramt – Tokaj - Archidiözese Eger – 4. BandGetaufte 1875-1895. 1. 9/1875.

[14] MOL – X2597 - A 1031 – RK 335/7 - Römisch-Katholisches Pfarramt – Tokaj - Archidiözese Eger - 7. Band - Gestorbene 1875-1895. 2. 13/1875.

[15] MOL – X2597 – A 1030 – RK 335/4 - Römisch-Katholisches Pfarramt – Tokaj - Archidiözese Eger – 4. BandGetaufte 1875-1895. 11. 19/1876

[16] MOL – X2597 - A 1031 – RK 335/7 - Römisch-Katholisches Pfarramt – Tokaj - Archidiözese Eger - 7. Band - Gestorbene 1875-1895. 19. 64/1876.

[17] MOL – X2597 - A 1031 – RK 335/7 - Römisch-Katholisches Pfarramt – Tokaj - Archidiözese Eger - 7. Band - Gestorbene 1875-1895. 21. 90/1876.

[18] FHL INTL Film 1792767 – Item 3. – SlovenskoSaris /Vol. n. 463./ - Kopcany RK. Heiraten Reg(ister) 1844-1882. 53. 11/1877.

[19] FHL INTL Film 1920758. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 11./Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1868-1881. 700.

[20] MOL – X2597 – A 1030 – RK 335/4 - Römisch-Katholisches Pfarramt – Tokaj - Archidiözese Eger – 4. BandGetaufte 1875-1895. 27. 31/1878.

[21] MOL – X2597 - A 1031 – RK 335/7 - Römisch-Katholisches Pfarramt – Tokaj - Archidiözese Eger - 7. Band - Gestorbene 1875-1895. 43. 7/1879.

[22] FHL INTL Film 1920758. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 11./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1868-1881. 783. 39/1879.

[23] MOL – X2597 – A 1030 – RK 335/4 - Römisch-Katholisches Pfarramt – Tokaj - Archidiözese Eger – 4. BandGetaufte 1875-1895. 43. 42/1880.

[24] Századok, 1880. 9. 771.

[25] A Magyar Történelmi Társulat Névkönyve, 1881. 25.

[26] Budapesti Közlöny, 1880. április 2., 75. sz. 2473.

[27] Budapesti Közlöny, 1880. június 1., 123. sz. 4137., Budapesti Közlöny, 1880. november 11., 259. sz. 8679.

[28] Magyarország tiszti czím- és névtára. Bp., 1884. 316., 1886. 446., 1887. 446., 1888. 454., 1889. 465.

[29] FHL INTL Film 1792086. Item 2. – SlovenskoSaris /Vol. n. 344./ Humenné RK. Taufen Reg(ister). 1874-1890. 136. 127/1881.

[30] FHL INTL Film 1792086. Item 2. – SlovenskoSaris /Vol. n. 344./ Humenné RK. Taufen Reg(ister). 1874-1890. 185. 85/1884.

[31] FHL INTL Film 1792087. Item 1. – SlovenskoSaris /Vol. n. 345./ Humenné RK. Sterbe Reg(ister). 1874-1889. 188. 70/1884.

[32] FHL INTL Film 1792086. Item 2. – SlovenskoSaris /Vol. n. 344./ Humenné RK. Taufen Reg(ister). 1874-1890. 230. 147/1886.

[33] FHL INTL Film 1792087. Item 1. – SlovenskoSaris /Vol. n. 345./ Humenné RK. Sterbe Reg(ister). 1874-1889. 222. 20/1887.

[34] FHL INTL Film 1792086. Item 2. – SlovenskoSaris /Vol. n. 344./ Humenné RK. Taufen Reg(ister). 1874-1890. 205. 110/1885.

[35] FHL INTL Film 1792087. Item 3. – SlovenskoSaris /Vol. n. 345./ Humenné RK. Sterbe Reg(ister). 1874-1889. 259. 70/1889.