Demeczky János (1852-1895)

Apja: Demeczky József (1803-1863)

Anyja: soóki Tóth Mária (1822-1893)

Felesége: Holecskó Róza (1858-1941)

Gyermekei:

† Gizella (1877-1877)

Zoltán (1879-1918)

János (1881-1916)

Mihály (1883-1943)

† Anna (1885-1886)

Árpád (1887-1952)

† Ilona (1890-1891)

† József (1891-1892)

Emil (1893-1939)

Családfa: II. tábla, III. tábla

 

1852. november 27-én született Bernátfalván Demeczky József és soóki Tóth Mária 6. gyermekeként, egészen pontosan a Nro 34. szám alatt. Kassamindszenten keresztelte meg Czapkay Mihály káplán két nappal később, november 29-én, keresztszülei Schmögner Ferenc és Nováky Mária polgárok voltak. Az anyakönyvi bejegyzés érdekessége az „Observationes” [Észrevételek] rovat: „A keresztelt gyermek atyjának törökszentmiklósi nemesi előneve pótlólag bejegyeztetik a Kassai püsp(öki). hat(óság). 1910/1915 sz(ám).a(latt).k(elt). rendelete folytán. Plent esp(eres). plebanos.”[1]

 

A kassai premontrei főgimnázium első négy osztályát végezte el, meglehetősen jó eredménnyel.[2]

 

Évfolyam
1866/1867
1867/1868
1868/1869
1869/1870
Osztály
I.
II.
III.
IV.
Erkölcsi viselete
dicséretes
törvényszerű
3
4
Figyelme
kellő
változó
-
-
Szorgalma
kellő
kellő
3
3
Egyes tantárgyakban
tanúsított
előmenetele
Hittan
elégséges
elégséges
3
2
Latin nyelv
elégséges
elégséges
4
4
Magyar nyelv
elégséges
4
4
Német nyelv
elégséges
elégséges
4
4
Földrajz
-
3
-
Földirat
-
-
-
Történelem
-
-
3
3
Számtan
elégséges
elégséges
-
-
Mennyiségtan
-
-
4
4
Természettan
-
-
4
4
Szépírás
elégséges
-
-
Testgyakorlat
-
-
3
3
 
Helyzet száma
81 társ között: 47
73 társ között: 44
-
-
Általános sorozata
elsőrendű
elsőrendű
elsőrendű
elsőrendű

(Erkölcsi viselet: 3 = jó, 4 = törvényszerű, szorgalom: 3 = kellő. A tantárgyakban tett előmenetel: 2 = jeles, 3 = jó, 4 = elégséges.)

 

 

Hivatali pályafutását, mint kassai törvényszéki díjnok kezdte[3], 1876-ban nevezték ki a tornai járásbíróság írnokának[4], és itt – az 1881-ig önálló Torna megye székhelyén – Tornán ismerkedett meg későbbi feleségével, Holecskó Rózával. 1877. január 7-én kötöttek házasságot a helyi római katolikus templomban.[5]

 

A tornai római katolikus templom egy színezett képeslapon, 1900 körül.

 

A házassági anyakönyv megjegyzés rovatában a „miles e 34. Reg(iminis). pedestri(s)” arra utal, hogy János ekkor tölthette kötelező katonai szolgálatát a 34. kassai gyalogezrednél. (12 évet (3 év kötelező, és 9 év tartalékos sorkatonai szolgálat) szolgált a katonaságnál, ahol altiszti rangot ért el.)

1877 augusztusában saját kérelmére áthelyezik a kassai királyi járásbírósághoz, ahol korábbi beosztásában, írnokként dolgozik tovább.[6] A friss házasok tehát Kassára költöztek, ott alapítottak családot. A gyermekei születésekor bejegyzett változó lakcímek tanúsága szerint saját háza, lakása, földbirtoka már nem volt, mindig lakást béreltek valahol. Az anyakönyvi bejegyzések 1877-79 között járásbírósági tisztviselőként említik.

Összesen 9 gyermeke született, ebből 5-en érték meg a felnőttkort. Valamennyien Kassán születtek, és a Szent Erzsébet-székesegyházban keresztelték meg őket. Elsőként Gizella látta meg a napvilágot, 1877. november 5-én. Keresztszülőnek bátyját, az akkor Tokajban élő Józsefet, és anyai ági unokatestvérét, Skvór Gizellát kéri fel.[7] Gizella 3 napot élt, november 9-én halt meg (gyengeség – életképtelenség miatt).[8] 1879. január 13-án születik második gyermeke, Zoltán. Keresztszülőnek ezúttal is bátyját, Józsefet, és feleségét, Kulin Gizellát választja. Ők a keresztelőre nem tudtak elmenni, ezért szerepel az anyakönyvben helyettesítőként János húga, a Kassán élő, akkor 18 éves Demeczky Anna.[9] 1881. március 26-án születik harmadik gyermeke, János (Keresztszülei: Paraicz Ödön járásbírósági végrehajtó, és Polyakovszky Istvánné [Tulács] Paulina, akinek férje ugyancsak apja kollégája, ekkor járásbírósági írnok a Kassai királyi törvényszéken.) E bejegyzésben járásbírósági kiadóként említik.[10] 1883. június 6-án születik harmadik fia, Mihály. Az anyakönyvi bejegyzéshez a következő kiegészítést fűzték: „A keresztelt gyermek atyjának nemesi származása és törökszentmiklósi nemesi előneve pótlólag bejegyeztetett a Kassai püspöki hatóságnak 1910/1915. sz(ám). a(latt). k(elt). rendelete folytán. Lacz... Vincze”. Mihály keresztszülei: János öccse, „dr. Demeczky Mihály gymnasiumi tanár úr”, és Sikorszky Mária kisasszony.[11] 1884-ben, és 1886-87 között járásbírósági írnokként említik a források.[12] Anna nevű leánya 1885. május 11-én születik Kassán (E bejegyzésben törvényszéki kiadóként szerepel). Anna keresztszülei: ugyancsak az éppen Nagyváradon tanító Demeczky Mihály és a kassai Freudenfeld Irma kisasszony.[13] Anna 11 hónapos korában, 1886. április 18-án halt meg agyhártyagyulladásban.[14]

Ebből az időszakból maradt fenn Demeczky Jánosnak egy Thaly Kálmánhoz, a Függetlenségi Párt egyik vezéralakjához intézett levele, melyből képet kaphatunk a függetlenségi eszmékért lelkesedő, sokgyermekes, vagyontalan vármegyei tisztviselő egzisztenciális helyzetéről.

Hatodik gyermeke, negyedik fia, Árpád, 1887. szeptember 26-án születik Kassán. Keresztszülei: az akkoriban Miskolcon tanító öccse, Mihály, és Sikorszky Kamilla.[15] János neve különös módon hiányzik a tiszti cím- és névtár 1888-1891 közötti köteteiből, ám szerencsére egy másik forrásból, az Igazságügyi Közlöny 1895. évi 4. számából kiderül, hogy egy 1891. január 10-én kelt miniszteri rendeletnek köszönhetően nyeri el a kassai királyi törvényszéken a segédtelekkönyvvezetői állást, amelyet egészen haláláig betöltött.[16] Évi javadalmazása 1895-ben 700 osztrák értékű forintot/1400 koronát tett ki, havonta tehát körülbelül 60 forintból/120 koronából kellett gazdálkodniuk (felesége esetleges kiegészítő jövedelmeire eddig nem találtam adatot)[17]. Helyzetével azonban elégedetlen volt, erről tanúskodik a családi levéltárban megmaradt egyetlen, öccséhez, Mihályhoz intézett levele. A nem sokkal halála előtt kelt levélből kiderül, hogy Mihály lehetőségeihez képest anyagilag is támogatta őket, és jobb állást is igyekezett szerezni bátyjának, aki sorsa jobbra fordulásában reménykedett.

 

Az egykori kassai királyi törvényszék, Demeczky János munkahelye a századfordulón.

 

Következő két gyermeke, Ilona (1890-1891.)[18], és József (1891-1892)[19] kiskorában meghalt. Ilona Anna nevű nénjéhez hasonlóan agyhártyagyulladásban, József pedig vízkórban. (Ilona keresztszülei: Saárossy István törvényszéki írnok, és Spisák Mária kisasszony. József keresztszülei: ugyancsak Saárossy István, és Ivaneczky Anna kisasszony.) 1893. június 29. születik utolsó gyermeke, Emil. Keresztszülei: Skvór Emil megyei tisztviselő, János unokatestvére, és Gáspár Margit kisasszony.[20]

1895. február 16-án Pap Kálmán közjegyzői írnok és Gáspár Margit házassági tanúja Kassán a református templomban.[21] Demeczky János 1895. július 23-án TBC-ben hunyt el, 25-én temették el a kassai köztemetőben.[22]

 

Források:

Demeczky József házainak összeírása.1857

Demeczky János - Thaly Kálmán.1886

soóki Tóth Mária gyászjelentése.1893

Kávássy Zsuzsanna - Nováky-rokonság.1930-40[1] FHL INTL Film 2010714. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 975./ – Vsechsvatych RK. Taufen Reg(ister). 1844-1881. 73. 90/1852.

[2] A jászóvári prémontréi kanonokrend kassai főgymnásiumának tudósítványa, 1867. 5., 1868. 24., 1869. 31., 1870. 26.

[3] Pesti Napló esti kiadás, 1876. október 16. XXVII. 248. 2.

[4] A magyar korona országainak zárszámadása az 1895. évre – Kimutatás azokról az állami nyugdijasokról, a kik az 1895. évben nyugalmaztattak, továbbá azokról az özvegyekről és árvákról, a kik az emlitett évtől kezdve állami ellátást élveznek (Igazságügyi ministerium). Bp., 1896. 72.

[5] FHL INTL Film 1982284. Item 1. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin / Vol. n. 877./ – Turna Nad Bodvou RK. Heiraten Reg(ister). 1877-1899. 1. 1/1877.

[6] Budapesti Közlöny, 1877. augusztus 28., 195. sz. 6873.

[7] FHL INTL Film 1920758. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 11./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1868-1881. 700. 593/1877.

[8] FHL INTL Film 1920766. Item 1. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 26./ – Kosice RK. Sterbe Reg(ister). 1867-1877. 1097. 627/1877.

[9] FHL INTL Film 1920758. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 11./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister) 1868-1881. 783. 39/1879.

[10] FHL INTL Film 1920759. Item 1. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 11./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister) 1868-1881. 951. 205/1881.

[11] FHL INTL Film 1920759. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 12./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister) 1882-1886. 113. 359/1883.

[12] Magyarország tiszti czím- és névtára. Bp., 1884. 302., 1886. 432., 1887. 432.

[13] FHL INTL Film 1920759. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 12./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1882-1886. 266. 332/1885.

[14] FHL INTL Film 1920767. Item 1. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 28./ – Kosice RK. Sterbe Reg(ister). Vol. n. 28. 1881-1889. 235. 308/1886.

[15] FHL INTL Film 1920759. Item 3. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 13./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1886-1890. 462. 605/1877.

[16] Magyarország tiszti czím- és névtára. Bp., 1892. 479., 1893. 483., 1894. 493., 1895. 498., Igazságügyi Közlöny, IV. (1895) 4. sz., Melléklet 93.

[17] Lásd a 3. lábjegyzetet.

[18] FHL INTL Film 1920759. Item 3. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 13./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1886-1890. 694. 431/1890.

FHL INTL Film 1920767. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 29./ – Kosice RK. Sterbe Reg(ister). 1890-1894. 102. 15/1891.

[19] FHL INTL Film 1920759. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 14./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1891-1893. 70. 696/1891.

FHL INTL Film 1920767. Item 2. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 29./ – Kosice RK. Sterbe Reg(ister). 1890-1894. 247. 518/1892.

[20] FHL INTL Film 1920759. Item 4. – SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 14./ – Kosice RK. Taufen Reg(ister). 1891-1894. 215. 454/1893.

[21] FHL INTL Film 1920777. Item 10. Slovensko - Abov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 80./ – Kosice Ev. Ref. Heiraten Reg(ister). 1886-1914. 22. 5/1895.

[22] FHL INTL Film 1920768. Item 2. SlovenskoAbov-Gemer-Zemplin /Vol. n. 30./ – Kosice RK. Sterbe Reg(ister). 1895-1898. 45. 447/1895.