Abaúj vármegye tanúvallatása Orosz Demeter megverése ügyében.1757

Abaúj vármegye részéről, Demeczky Zsigmond és Mihály kérésére lefolytatott tanúvallatás. 1757-ben, a húsvét előtt való szombaton a füzi határban boronáló kocsisukat bizonyos enyickei Bodnár Jankó megverte, szekerét Enyicke felé hajtotta, arról a rajta levő vesszőt vele lehányatta, és csak Enyicke közelében engedte el. Az ügyben három tanút hallgattak ki, az egyik maga a sértett, Orosz Demeter volt. A dőlt betűs szövegrész Demeczky Zsigmond kézírása. Enyicke. 1757. április 29.

42

Quod Enyiczkienses haru(m)[?] Nostra(rum)[?] ex Dumetis
abegerir Sub p(ro)cessu & qu(o)d ex Dumetis
qva sum per Ductu(s) partis A metal(is)
exclusae. Cu(m) p(ro)bandu(m) abusu(m) D(omi)ni Baronis
Mesko ut actoris.

 

Infra Scripti Inclyti Co(mi)t(a)tus AbbaUjvarien(sis) Ordinarius Judlium, et Jurassor, Notum facimus vigore praesentium significatio quibus expedit Universis; Quod nos pro parte et ad Requisitionem Perill(ust)rium ac G(ene)rosorum D(omi)norum Sigismundi et Michaelis Demeczky, penes Com(m)issionem Spectabilis ac G(ene)rosi D(omi)ni Francisci Dessőffy de Csernek I(ncylti). Co(mi)t(a)tus Abaujvarien(sis) Ordinary Vice Comitis Juxta porrecta Nobis De Utri puncta, peregerimus Inquisitionem Sequentem.

De Eo Utrum? [Ha valljon?]

1mo Tudgyaé á Tanú Lattaé hogy múlt husvét előtt való hétben N(em)z(e)tes V(ite)zleö Demeczky Uraimék Fűzy hátárban lévö szanto fölgyén Boronaló Emberét Enyiczkei Ember meg verte szekeret onnan Enyiczke felé hajtottak és már közel Enyiczkéhez lévén eresztették visza azon szekeret?

2do Kik voltak nevezetesen á kik ezen hatalmasságot cselekették s- ki parancsolattyabúl;

3tio Hol és mi tajon vagot veszőt az Enyiczkei Bodnár az Fűzy Cserében az Ünepek előtt, és honnan vitetett el az veszeje, kit azutan Enyiczkére vitte az Bodnár, s, maga szükségére vette é, és vagta, s mit keritet véle;

Fassiones Testium. [Tanúvallomások]

Primus Testis [Első tanú] Demetrius Orosz [Orosz Demeter] Auriga D(omi)ni Michaelis Demeczky ex Poss(ess)ione Bernatfalva Annor’(um) 32. [Demeczky Mihály úr bernátfalvi illetőségű, 32 éves kocsisa] p(rae)misso Jur(amen)to Ad 1mu [az imént említett eskü alatt az első kérdésre] Vallya á Tanú hogy múlt husvét előtt való szombaton N(em)z(e)tes V(ite)zleö Demeczky Uraimék Fűzy hátarban lévö szánto földin Boronalo ezen kocis fatenst [tanút] Enyiczkén lakozo Bodnarnak á fia meg verte, és az szekeret Enyiczke felé szekéren lévö veszővel egynehanyán hajtottak, és kőzől Enyiczkéhez ugyan é fatensel az szekerül a veszőtt le hanyattak és ugy bocsatottak visza Demeczky Ur(aimék) szekerét, Ad 2dus [a második kérdésre] Voltak vagy hatan az Enyiczkeiek, az kik Demeczky Ur(aimék) szekerét Enyiczke felé hajtottak, de eőket nevezni nem tudgya, hanem Tóth Matyit, és Hudak Andrást, de ki parancsolattyábúl cselekedtek ezen violens actust [erőszakos cselekdetet] é fatens nem tudgya, Ad 3ti [a harmadik kérdésre] Az Fűzy hátarban Jabroczky Gabor Úr földgye melet lévö Cseriben az Ünepek előtt Enyiczkén lakozó Bodnár vágot veszőt, de maga szükségére é, vagy kiére, é fatensnek nem constal [világos].

Secundus [Második [tanú]] Andreas Hudak Incola Enyiczkien(sis) Annor(um) Cir(citer). 60. [Hudák András körülbelül 60 esztendős enyickei lakos] p(rae)misso Jur(amen)to Ad 1mu~ Vallya á Tanú, hogy latta Deutralis [kérdéses] időbe midőn Demeczky Uraimék kocsisa á Fűzi hátarban egy szekér veszővel hazafelé ment volna /: melly veszőt Bodnár Jánko vágot :/ azonnal utána futot Enyiczkén lakozo Bodnár Jánko, és visza forditotta szekerestül Enyiczke felé, és az Enyiczkei hátárba, ugyan á kocisál le hanyatta a szekerül á veszőt, és ugy á szekeret visza bocsatotta, Ad 2dum azon hatalmas cselekedeten Bodnár Jánko vólt és az Utrúl több Enyiczkei lákosok is néztek, de ki parancsolattyábúl cselekedte Bodnar Janko é fatensnek nem constal, egyedűl azon indult meg hogy általa vagot veszőt rakta szekerére és Bernatfalvara kivanta vinni, Ad 3tiu Enyiczken lakozo Bodnar Jánko húsvéti Űnepek előtt Méltóségos Báro Mesko, és Jabroczky Gabor Úr földgye felet lévő Füzi Cseriben vagot veszőt, melly veszőt maga szűkségére vitte Enyiczkére sövény fonasra.

Tertius [Harmadik [tanú]] Mathia Toth Incola Enyiczkien(sis) Annor(um) Cir(citer) 40. [Tóth Mátyás körülbelül 40 esztendős enyickei lakos] p(rae)misso Jur(amen)to Ad 1 et reliqua confirmat Testis in Ordine secundi Fassionem. [az imént említett eskü alatt az első és a többi kérdésben megerősíti a rendben második tanú tanúvallomását.]

Harum Nostrarum Literarum Vigore et Testimonio mediante Actum Enyiczke Die 29a Aprilis 1757.

L.S. Stephanus Szalaj
Co(mi)t(a)tus Abaujvar(iensis) Or(dinarius) Judlium m.p.

Josephus Korponay Ejusdem
I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Ord(inarius). Jurassor m.p. L.S.