Demeczky Ferenc - Ifj. Demeczky Ferenc - Záloglevél.1821

Demeczky Ferenc első feleségétől született fiának, ifjabb Demeczky Ferencnek adja zálogba egyik füzi praediumbeli földjét. A felvett 200 forintot fiai iskoláztatására fordítja. (Az eredeti irat másolásakor kimaradt a másik oldal, így csak annyit tudunk, hogy a Demeczky Mihály kérvényéhez csatolt J, L vagy M betűjelű iratok egyikéről van szó.) Kassa. 1821. október 20.

Alább irtt adom tuttára az Kiknek illik, hogy én akarván oskolába Köldeni az Fiaimat Nem lévén Költségem Kintelenétettem az Szabat Királyi Kassa varosnál tisztségbe lévö Ferencz fiamtul fel venni Kétszaz id est 200 Valutalis forintokat, Melly Summaba az Hitvesem Ladomerszkÿ Klára Consensussaval és engedelmivel altal attam Nékie Zalog Képen az Füzi p(rae)diumnak alsó Nyomasába lévő ött Köblös Földembül épen az hatulso Padarokra Menö hajtasén lévő darabot, Mellynek felsö szomszédgya Baro Mesko Fölgye, also pedig Batyam Demeczkÿ Joseff ur fölgye. olly fel tétel alatt, hogy az hatulso hajtast is melly Dióssÿ Laszlo ötsém Uramnal Zalogba vagyon Mennél elébb Ki Váltani Köteles légyen, és igy egész Földet Nem Masnak hanem én Nékem, mint addik Mék az fel vett Sum(m)akat le nem tesze(m) felibe vetni; altal engedni tartoszni fog, hogy ha pedig akar Mikor le tenném az investialtt Summat azt fel venni Nevezett Fiam, és az Földet Kezembe egész termésel edgyütt vis(s)za botsajtani Köteles lészen Költt Kassan Die 20mo 8bris Ao 1821mo

Idősbik Demeczkÿ Ferencz m.p.

Coram me Andrea Hudák m.p.
P(rae)fatae Ci(vi)t(a)tis Jur(atus) Cancellista.