Olcsvári Zsigmond - Demeczky Zsigmond.1745

Olcsvári Zsigmond levele Demeczky Zsigmondhoz, egy ma már nem azonosítható zálogügylettel kapcsolatban. Megírja, hogy Jábróczky „Uramnak[1] mellékel egy levelet, de a szöveg pontos értelme az elhalványodott tinta, és a szöveghiányok miatt nem egészen világos. Ő mindenesetre ezúttal nem tudja kisegíteni pénzzel Zsigmondot a birtok kiváltásában, mert neki is sok a be nem hajtható kintlevősége. (A kipontozott részek olvashatatlanok.) Alsóberecki. 1745. augusztus 1.
Perill(ustris) ac Generoso D(omi)no Sigismundo
Demeczki /: Titt :/
Fratri Collendissime Ob(servandi)ss(im)e.
Bernathfalva
 
L.S.
 

Bizod(a)l(ma)s Öcsém Ur(amna)k!

 

Ajánlom Atyafiságos igaz Sz(olgálatoma)t k(e)g(yelme)d(ne)k. De Die 18 Mens(is) July [Július hónap 18-án] költ Atyafiságos Levelet k(e)g(yelme)d(ne)k tsak szintén mai napon tartozó kötelességgel vettem, ime irta(m) Jábrótzki Ur(amna)k, mellyet Sub... is végre küldöttem k(e)g(yelme)dhez hogy meg olvasván tugya magát á képén dirigálni á dolgokb(an), mellyet le ragasztván ne terheltessék ö k(e)g(ye)lme kezéhez szolgáltatni, és választ vévén ö k(e)g(yel)métül minek elötte kezemhez küldhetné is k(e)g(yelme)d bizvást megolvashatja Sui directione adig sem az Apátúr(na)k, sem Lánczi Ur(amna)k ugy itélem ne(m) szükség irnom míg választ ne(m) veszünk k(e)g(ye)lmétöl. Kívánva az maga részénekis ki váltására ... az Ur ... k(e)g(yelme)teket, mellyet reménlem adigis talán ki váltot, á mint értem hogy mai napon terminált á ki váltása, és igy edig az pénztis meg szerzete rája, de ha szüksége vólna is, ez uttal én ne(m) succuralhatnék [segíthetnék], mert á mely kevés költségem vólnais mind kin van adósaimnál semmit ne(m) szedhetek tölök, máskint tartotta(m) vólna szerentsém(ne)k ha succuralhatta(m) vólna, noha ne(m) az B...i Portiotskára, mert azon annyi Summa si... ..., de Atyafiságos kötelességemet ebbenis örömest [tapas]ztalta vólna ha ez uttal mék vólna modom benne, melyrül is midön követném, és továbis informatiojat el várván magamat tapasztalt Atyafiságáb(a) ajánlom

és Mar(adok)

Bizod(almas) Ötsém Ur(amna)k

          k(egyelmedne)k

Igaz Atyafi Szolg(ája) ...
Olcsvári Sig(mon)d m.p.

 

A(lsó). Bereczki 1. Aug(ustus)

A(nno) 1745.

 

 

[1] Szinte bizonyos, hogy Jábróczky Gáborról, Zsigmond későbbi feleségének, Semsey Katalinnak az előző férjéről van szó, akivel úgy tűnik, már ekkor is különféle zálogügyleteik voltak.