Olcsvári Zsigmond - Demeczky Zsigmond.1748

Olcsvári Zsigmond levele Demeczky Zsigmondhoz. Bánja, hogy Tokajban elkerülték egymást, de szívesen látja kenézlői otthonában. Valamilyen Komjáthy Gábor leszármazottaival kapcsolatos ügyben szervezik a találkozót. Úgy tűnik, Olcsvári az ő jogi képviselőjük volt. Érdekesség, hogy Zsigmondnak Zalkodra címzi a levelet, aki vélhetően csak átmenetileg tartózkodott ott. Kenézlő. 1748. február 22.

Generoso D(omi)no Sigismundo
Demeczki /: Titt :/ D(omi)no
Fratri Confidentissimi Ob(sevandi)ss(im)e.

Zalkod ://:

 

Rapt(im) [Sietve] Kenizlö 22 Febr(uar) 1748.

 

Bizod(a)l(ma)s Ötsém Ur(amna)k!

 

Ajánlom Atyafiságos igaz Sz(o)l(galat)o(mat) k(egyelmedne)k. Tokajbúl mai napon irt levelét k(egyelmedne)k itten kötelesen vette(m), bánom ide jövetelemmel hogy szerentsém k(e)g(yelme)d Atyafiságos személlyéhez sem lehetett, mindaz által igirt ’s leveléb(en) tett ajánlása szerint deim erquandō magát puszta házamhoz megalázza szivesen látom, és az kívánt Cessionalist [átengedő levelet] is, mivel valo esse in Claris és az Terminus felöl sem tudok semmit, melly felöl emlékezik k(e)g(yelme)d mostani leveléb(en) In el hozván k(e)g(yelme)det p(ro) ratione Status et necessitatis Stilizalván el lehet készíteni eorūm, unā fidelia, tsak hogy szegény néhai Komjáthi Gábor Bátyám Ur(am) Successori [utódai] is Sinceritassokát [őszinteségüket] iránta(m) mutassák és velem tapasztaltassák, in quantu(m) in me erit Securitasokat allaberalni kivánom [amennyire rajtam áll gondtalanságukat biztosítani igyekszem], dum modō res fiat sinve freco, et mecu(m) in Sinceritate m(is)sa L(itte)ralia et quietantias de exclaris Communicent, mellyeket k(e)g(yelme)d hozzá(m) jövetelével el várok circa primerdia Mens(ius) Martÿ [Március hónap első napja körül] Bereczkib(en) leszek, sed quō citiis melius hogy á sok baj ne szaporodnék. Caer(?) Li(tt)ero irásomrúl követvén mar.

k(egyelmedne)k

(te)l(e)s szolg(ája) igaz Attyafia!
Olcsvári Sig(mon)d m.p.

Verta(tur)
[Fordíts!]

Most én nékem ugyan nintsen intentiom [szándékom] hogy Zalkodon látogassak, quia Locus nōn est pro me, Sed Considero Successores meos et Jus Aviticu(m) [mert az a hely nem velem van, annál is inkább ha utódaimra, és az ősi jogra gondolok] hogy k(e)g(yelme)tek is defendalhassa [védhesse] magát Zalkodon, de Securitate providendum est et mihi et Successoribus Komjatianis, azért míg idő vagyon disponen(tis) est, qui p(ro)videt p(ro)videt, ha magam iránt ö k(e)g(yel)mek(ne)k diffidentiajat találom tapasztalván magok(na)k tulajdonitsák ha á defensa [védelem] el vonom magamat, mert én magamat nem féltem.