Demeczky József - gróf Forgách Kálmán.1871

Demeczky József levele Forgách Kálmán grófhoz, amelyben pártfogását kéri a kassai járásban üresedésben lévő esküdti állomás „elnyerhetése tekintetéből”. Kassa. 1871. december 12.

Méltóságos
Gróf Forgách Kálmán úr
Ő méltóságának, mély tisztelettel

A(lsó)-Kemencze
Up. Bőőd

 

Meltóságos gróf úr,
Kegyelmes uram!

A nagyméltoságu magyar királyi Belügyministerium által szervezett megyei rendezés folytán a kassai járásban üresedésben leendő Esküdti állomás elnyerhetése tekintetéböl Méltoságos Bárczay Albert főispán urhoz kérvényemet nyujtván be.

Mély tiszteletteljes esedezésemmel bátor vagyok méltóságodhoz azon alázatos kérésemmel járulni, méltóztassék engemet pártfogása alá venni, és ezen kegyes pártolása által jövőmet előmozdítani.

Midőn ezen kérelmem teljesítését reménleni bátor lehetnék,- magamat kegyességébe ajánlom, mély tisztelettel vagyok. Kassán 1871 December 12én.

Legalázatosabb szolgája         

Demeczky Jósef m.p.          

            

(Forrás: Magyar Országos Levéltár - Forgách család levéltára, P 1886. 1. csomó, 2. tétel, Forgách Kálmánhoz címzett levelek – Demeczky József 1871.)