Demeczky Zsigmond - Rátkay József.1776 (2)

Demeczky Zsigmond levele Rátkay Józsefhez. Zsigmond a vízkereszti törvénynapokra igyekezett kocsival Pestre, a Királyi Táblára, ám a heves esőzések miatt megáradt Csincse patak Borsod megyében Emőd és (Mező)Keresztes között elsodorta a hidat, így éjszaka volt kénytelen visszatérni Emődre Fáy Antal postamesterhez. Fáy lebeszélte őt, hogy postakocsin próbálkozzék eljutni Pestre, sőt a nála lévő, perben bemutatandó értékes, eredeti okiratok postai kézbesítését sem javasolta. Zsigmond arra kéri ügyvédjét, hogy mentse ki a Királyi Tábla előtt, és igazolja távolmaradását. Azt írja, húsvétig reménytelen útnak indulni, míg a hóolvadás véget nem ér. Addig is, ha biztonságosabb lesz a postajáratok közlekedése, és kijavítják a megrongálódott hidakat, az eredeti iratokat „noha nagy kölcséggel”, de megpróbálja postán elküldeni. A levélhez a fent említett postamester igazolását is mellékelte a történtekről. Az eredetinek már nyoma veszett, a táblai per mellékletei között azonban megtaláltam a másolatát. A levelet ajánlva, sőt tértivevényes küldeményként adta fel. Erre utalnak „NB” (Note Bene) és az „Erga Recepisse” feliratok. Ő maga fizette a levélfeladást, erre a Franco felirat és a címzés átlós áthúzása utal. Nem keveset, 8 forintot fizetett ki a kézbesítésért, ezt jelenti ugyanis a boríték hátuljára írt szám.[1] A dőlt betűs szavak a postamester feljegyzései. Emőd. 1776. február 14.

v(ia) Onod
 
Perillustri ac Generoso
Domino Josepho Ratkaÿ
Per I(nclyti). Regnii Hungariae
Utriusq(ue) fori jurat(o) Advo
cato ... Titt. D(omi)no mihi
Collendissimo
Pestini //:
 
 
NB
Erga Recepisse
Franco ...
 
 
8
 
L.S.
 

+.

Bizodalmas Kedves Öcsem Uram.

 

Valamint meg irtam elöbeni levelemben, Ugy cum sufficientibus [a megfelelőkkel] Pestre megis indúltam, az Originalis [eredeti] Levelekkel, de szerencsetlen valék, majd hogy mindenestül viszben nem vesztem, mivel Emöd es Keresztes Köszt Csincse nevü Patakon a Hidat el vitte a visz, Eger Viszenis meg bontotta, es igy csak Keresztesre sem mehettem hane(m) Eczaka Kelletet Visza térnem Emödre Fay Antal Uramhoz, a holis tanacskoszván postan sem javaslotta az Ur hogy indullyak mivel aképen is akarta(m) probalni, sőt, az originalisokat, mind magamet, mint szerencsi Uramét mellyet altalam Kuldöt Bernad Uramnak, ugy szinté Notarius Zombory Uramét; mellyet az Öcsének Küldöt, postan akarván el Küldeni, titulált [nevezett] Ur azoknak veszedelmeért nem Kavealt [állt jót]. Azért minek elötte Leveleimet s magamat veszedelemben ejcsem, tudom M(é)l(tósá)gos Personalis [személynök] Ur sem Kivánja, Kérem azért ezen szerencsetlen Utamat, Jó nadcsagának meg jelenteni, vagy maga öcse(m) Uram, vagy Ernyei Ura(m) méltosztasanak nem külömben Itélo Mester Uramnak, Andris altal Kit Köszöntöm, Keves Kölcsegetis vitte(m) néki, de visza Kelletet vinne(m) Bernadfalvara, mert nincs remenségem, hogy Husvetig el mehessek míg csak a havak el nem olvadnak, Ha bisztossab leszen a posta menés, es a hidak meg csinaltat(na)k akor az Originalisokat, ha maskent nem, Postan is el Küldöm noha nagy kölcséggel

Productum Sub B NB. Latta maga Bernad Ura(m) az Abaujvar(me)gyei Expeditioban [kiadásban] de Helena Nemeti

Sub C. NB admonitio et Depositio Contra Olcsvarÿ az in Originali [eredetiben] Öcsem Ur(am)nal van, de magais p(ro)ducalta Bernad Ur(am),

D. NB Donatio [Adomány] Pederÿ Lazare, az van in Expeditione Conventus Jaszoviensis [a jászói konvent kiadásában] nalam van

E NB Nemes Abaujvar Expeditiojabul valo Extractus, az Bernad Ur(am)nal is meg vagyon, azért Kivanya most hogy ot nem vagyok

F. NB Foldvarÿ f...io, nalam van, de Batta Uramis vagy Kövesdÿ Ur(am) fogja Comunicalni

G. NB Seminar(iu)m f...io Erneÿ Ur(am)nal van in Orig(inali)

I. NB Donatio Bernatiana [Bernáth adománylevél] azonkivül hogy szükség Képen Kellene az Actornal [felperesnél] lenni ugy teczik, hogy Somodÿ Urnal lesz vagy a Terneÿ Procesusaban, igy lehet Comunicalni

No 104. Regi Inquisitiot [tanúvallatást] mar Comunicaltuk Bernad Ur(am)al de ezentúlis Kesz vagyok Exhibealni [bizonyítani, tanúsítani]

Ha masként nem lehet tartosztatni a Causat [pert], fuit provocatio ad Evictores Öcsem Ur(am)nal van arul a Documentu(m), de az Coevictoraim [szavatos társaim] nevével, hogy minek elöte decidaltassék [eldöntetnék] a mostani qvaestio [kérdés] ők is comparealhassanak [megjelenhessenek], csak a Tabella producaltassek [mutattassék be] a mint allegaltatot [előadatott], de ha lehet pro sententia, super questione a processus [a per] ne submittaltassék [rendeltessék alá],

Az Urat Ernyei Uramat es az Aszont tisztelem, s Kérem comunicallya [közölje] az Ural ezen Levelemet, Az Fay Antal mint Posta Mester Ur Recognitiojatis [elismervényét is] ide rekeszte(m) pro meliori, hogy el nem mehette(m) visza Kelletet térne(m), Az Zsujtoiak Egésegesek, in reliquo [egyebekben]

Magaban es Dolgaimat ajanlom favoraban [jóindulatában] es Sinceritasaban [őszinteségében], maradvan

Bizodalmas Kedves
Öcsém Ur(am)nak

Emöd 14a Feb(ua)r 1776.
Igaz Koteles Szolgaja   
Demeczkÿ Sigmond m.p.
 

P.S Ket rendbeli Leveleit mellyeket magammal vitte(m) Postan Küldötte(m), ugy mint Horvat es Sz(ent).Imreÿ Uraimékét.[1] Szabó Sándorné: A kiskunfélegyházi posta története. In: Múltidéző. Tanulmányok és visszaemlékezések a dél-alföldi postaszolgálat történetéből. (Szerk. Dr. Lovászi József) Szeged. 2003. 13.