Olcsvári Zsigmond elismervénye Barthal Mihálynak.1733

Olcsvári Zsigmond elismervénye Barthal Mihálynak arról, hogy bizonyos birtokaik használati, és haszonélvezeti jogát ideiglenesen átengedték egymásnak. Olcsvári füzi pusztai szántóföldei használatát engedi át Barthalnak bizonyos nagybózsvai földek használatáért cserébe. Nem ismerjük az említett nagybózsvai földek és rétek birtoktörténetét, így csak annyit állapíthatunk meg, hogy ekkor Barthal Mihály tulajdonában vagy kezelésében állhattak. Számára bizonyosan kedvező lehetett az egyezség, hiszen felesége első házasságából származó gyermekeinek – Demeczky Zsigmond és Mihály – birtokait is ő kezelte ekkor, és ezekhez füzi pusztai birtokrészek is tartoztak. Jászó. 1733. szeptember 2.

Nro 99.

 

Domino Ocsvarÿ
Cessio Füzi(?)

 

Füzi nevü Puszta helyeken[1] az melly szántó földeim vadnak azoknak ususa[t] [használatát] engettem ad interim [ideiglenesen] N(agysa)gos V(i)t(é)zlö Bartall Mihaly Ur(amna)k ö k(e)g(yelmé)nek hogy usualhassa [használhassa] és fructificalhassa [hasznot húzhasson belőle] minthogy ö k(e)g(yelm)e Nagy Bosván[2] cedalt ad interim [ideiglenesen átengedett] helyette földeket és réteket mellyeket p(rae)sentibus recognoscalván [ezennel elismervén]. Dat(um) [Kelt] Jászó 2 7br (september) 1733.

Olchvári Sigmond m.p. L.S.[1] Füzi puszta – Bernátfalva mellett található puszta. Demeczky Mihály Péderi Borbálával kötött házasságával került a család birtokába.

[2] Nagybózsva – falu az egykori Abaúj vármegye füzéri járásában.