Demeczky Eszter - Demeczky Lajos - Záloglevél.1831

Demeczky Eszter teljes (mintegy 15 köbölre[1] becsült) atyai örökségét 400 ezüstforintért elzálogosítja negyedfokú unokatestvérének, Demeczky Lajosnak és feleségének. A záloglevélből kiderül, hogy földjei bérlőknek vannak kiadva haszonbérbe, és a haszonbért már évekre előre felvette, valamint már testvére, Borbála is zálogban bírja egy földjét. A záloglevél meglehetősen nagy vihart kavart. Eszter édesanyja, Hlatky Franciska egy hónappal később, tudomást szerezvén a záloglevélről és annak tartalmáról, elsősorban özvegyi jussát féltve Abaúj vármegyéhez és Demeczky Lajoshoz fordult, és törvényes zárt kért a még ki nem fizetett zálogos pénzösszegre, amit a vármegye el is rendelt. Intőlevelet küldött Demeczky Lajosnak, akinek megtiltotta a még ki nem fizetett zálogösszeg kifizetését. Az aláírás helyett használt X jelből egyébként kiderül, hogy Eszter nem tudott írni (talán olvasni sem). Kassa. 1831. április 26.

Alább írt adom tudtára mindeneknek a kiknek illik: hogy Én a mái aláb írt napon különös szükségemben lévén, nékem istenben boldogúlt édes atyám Demeczky Mihály halála után osztály szerént jutott minden a helybéli Bírák előtt kimutatandó földeimet nevezetessen a Saczai határtúl, a Füzi és Bernáthfalusi határban mintegy 15 Köbölre menőt a mai naptól számítandó 32 egymásután következő esztendőkre Négy Száz az az No 400 forintokért ezüst pénzben három huszast számlálván egyforintra adtam légyen Te(kin)t(e)tes Demeczky Lajos Uram Eötsémnek ’s hitvesének született Szabó Amália Asszonynak Zalogban a következendő feltételek alatt:

1ör A Zálogban vevő felek tartozni fognak az egész Zálogos Summát folyó 1831ki esztendőbéli Junius Hónap 15ig nékem lefizetni. Ezen sommaból mindazonáltal

2or Mivelezen Zálogban bocsájtott főldeim most még Arendában vannak, és az Arenda már több esztendőkre le fizetve van, a Zálogos summa fizetése alkalmatosságaval elöre az illető Arendások által fizetett 195 No forintokat, úgy szinte,

3or A Testvéremnél Demeczky Borbálánál Bogády Istvánnénál Zálogban lévő földemre fel vett 35 V(áltó).forintokat le huzván, adok efelett az illetö feleknek just hogy azon földet, úgy mind magam nevezett Testvéremtől magokhoz válthassák

4er Tellyes just, és Szabadságot adok fent tit(ulált) [nevezett] Uram eöcséméknek : hogy azon földeimet egész jussal szint olly szabadsággal, valamint azokat én magam hasznalhattam vólna, birhassák és használhassak; és a környülálások esetére magok commoditások [kényelme] szerént azok akár melyikén épületet is tehessenek, minden törvényes impetitorok [háborgatók] ellen a törvényes evictiot [kezességet] magamra és maradékimra válalván.

5ör A fent megírt mód szerént egész rész jussomat ezennel fent tit(ulált) Uram Eöcséméknek és maradékinak általadot(t)nak declarálom [jelentem ki], és valósággal általis adom, addig is még az általadás a helybeli bírák elött törvényesen meg történne.

Más részröl mi alább irattak, a fent ki kijelelt feltételek alatt a nevezet rész júst Zalogban által veszük.

Mindezeknek hitelesebb ’s állanobb voltára Vinculum [bánatpénz] fejében 100 azaz Száz Pengő forintokat kötünk le olly móddal, hogy azokat a kötés nem tartó felen, a más Fél minden okozott kölcségekkel eggyüt rövid uton, s akar melly Biró által magának meg vétethesse. Adván ezen nevünk alá irásával, ’s két hasonló Párokban megerösitett Zálogos Levelünket. Költt Kassán Aprilis 26án 1831ik Eszt(endő)ben

Demeczky Eszther
Malinovszky Mihály Hitvese Keze X vonasa
Török Sz(en)t. Miklosi Demeczky Lajos m.p.
Szabo Amalia m.p.

Mi elöttünk:
N(agy-) Ivánkai Vitéz Vincze m.p.
... Máttyás m.p.
...


[1] köböl - régi magyar területmérték, eredetileg egy köböl vetőmagnyi terület, de használata általánossá vált, szántóföld esetében 0,3-2,0 hold nagyságú területet jelöltek vele.