Hlatky Franciska - Demeczky Lajos.1831

Hlatky Franciska levele Demeczky Lajoshoz, Eszter leányának Lajossal kötött záloglevele ügyében. Leánya részeges életmódjára panaszkodik, hogy az vagyonát férjével együtt elissza, nem törődvén kiskorú gyermekével, az ő özvegyi jussával és a család becsületével. Megtudjuk, hogy a Lajossal kötött zálogszerződést megelőzően már kúriáját, és a hozzá tartozó földet is zálogba adta. Mivel a Lajos féle záloglevél lényegében a teljes megmaradt örökség elzálogosítást rögzítette, édesanyja joggal félhetett attól, hogy elesik a neki járó özvegyi jusstól. Esedezést nyújtott be Abaúj vármegyéhez a még ki nem fizetett zálogösszeg törvényes zár alá vételéért. A hivatalos ügyintézés malmai már akkor is lassan őrölhettek, mert panaszkodik, hogy esedező levele a megyegyűlésen még nem olvastatott fel (valószínűleg pont két gyűlés között adta be), így addig is, míg a megye ki nem vizsgálja ügyét, megkéri, sőt meginti Lajost, hogy a hátra levő pénzt ne fizesse ki Eszternek. Lajoshoz már a megírás napján eljutott a levél (a dőlt betűs feljegyzés az ő kézírása). Kassa. 1831. május 31.

perceptae (1)830. 31. May
[vettem 1830. május. 31-én]

Tekintetes Nemzetes és Vitézlő
Török Sz(ent): Miklósi Demeczky Lajos
Méltóságos Püspökünk Fiskális
Úrnak ’s több Te(kin)t(e)tes Vármegyék
Hites Tábla Birájának egész
tisztelettel. Ny.
Kassán.
 

Tiszteletre méltó kedves Sogor Uram!

 

Keservesen látván ’s tapasztalván Eszter leányomnak, a ki szüntelen való részegeskedése miatt, már meg is tébolyodott ösi vagyonyának egyedül ivásra való tékozlását, ime egynehány hetek elött Curiáját 250 f(orint)kér(t). elzálogositván, legkissebb magára valo fordítás nélkül Férjével el itta és el tékozolta, ugyan azon móddal, Curiájának hátulsó részét egy darabb főldet, most már pedig nem tekintvén hogy Gyermeke vagyon, hogy nékem özvegyi jussom szerint életem fentartására Esztendönkint fizetni tartozik, melytül én semmi módon el nem alhatván Özvegyi jussom mindenkor megkivánván, egész ösi vagyonyát tiszteletre Méltó Sogor Úrnak elzálogositotta, a pénzt is lassankint szedi, ’s tékozollya, söt a mint hallom mai napon a jószágot rezignálni [valóban átadni], ’s a pénzt egészen kezéhez venni szándékszik, mely Törvénytelen cselekedetet mint Annya nehogy mint nékem, úgy egész Familiájának Férjével ivásra eltékozolván mindenét s koldus kenyérre jútván Gyermekivel bestelenségére éllyen, el nem türhetvén annál inkább mivel özvegyi Jussom szerint Esztendönkint nékem fizetni is tartozik, a Te(kin)t(e)tes N(eme)s Vármegyéhez legalább azon hátra lévő pénznek Törvényes zár alá való vételéér esedeztem, de mivel ezen helytelen cselekedetét késöbben tudván meg, késöbben adván esedezésemet még fel nem olvastatott, bátorkodom Atyafiságosan Barátságosan egész alázatossággal meg kérni, ’s egyszersmind meg inteni, nehogy özvegyi jussomat keresvén mely el nem veszhet, valamiképen ne károsodjon méltoztasson tekintvén szintúgy mennyire lehet Familia bestelenségét elháritani, az még hátra lévö pénzt megtartóztattni, és mind addig méglen Te(kin)t(e)tes N(eme)s Vármegyéhez nyújtott esedezésem kihalgattatik, és igazságosan elintéztetik néki semmi szin alatt, hogy kezéhez kaparintván a pénzt sikerétlen ne légyen minden Vérségben valónak óhajtandó iparkodásom ki nem fizetni. Ezzel újitván alásan kérésemet magamat igaz Atyafiságába ajánlván maradok Kassán Majus 31ik Napján 1831ikben

Tiszteletre méltó Sógor Uramnak

Alázatos Szolgálója  
Hlatky Franciska néhai
Demeczky Mihály   
Özvegye.