Abaúj vármegye intőlevele Demeczky Lajosnak.1831

Abaúj vármegye intőlevele Demeczky Lajosnak, melyben megtiltják neki, hogy a Demeczky Eszterrel kötött záloglevélben megállapított összeget kifizesse Eszternek. A levél előzménye, hogy Eszter édesanyja, Hlatky Franciska a záloglevélről tudomást szerezvén Abaúj vármegyéhez fordult jogorvoslatért, és özvegyi jussát féltve törvényes zárt kért a részben még ki nem fizetett zálogösszegre. A vármegye addig is, míg járásbeli szolgabíró ki nem vizsgálja az ügyet, ebben az intőlevélben tiltotta meg Lajosnak a fennmaradó összeg kifizetését. Kassa. 1831. június 10.

Nemzetes és Vitézlő Török Sz(ent)-Miklosi
Demeczky Lajos Úrnak
Ezen Intö Levél Törvényessen adasson

 

   Másolat

L.S. L.S.

 

Ajánljuk hivatalbéli szolgálatunkat
a Nemzetes Úrnak
 

Nemzetes Hlatkÿ Franciska Néhai Nemzetes és Vitézlett Demeczkÿ Mihály Özvegye Demeczkÿ Eszter, Malinovszki Mihály Hitvese Tékozlo Leanyanak hátra lévö Ösi vagyonyara vagy leg alabb mar m[in]t Urasagodnak most elzálogositott Joszagaér Urasag[od]nal lévő pénzére, annal az oknal fogvást, mint a mellet hogy Özvegyi Sorsa fent:tartására Esztendönként való bizonyos fizetése is járna tüle, gyermeke is lenne, Törvényes Zárt kérvén általunk Urasagodra mint Törvényes Bírák által meg bünteti, hogy addig méglen lett panasza ki küldetett Te(kin)t(e)tes Járásbéli Sz(olga):B[i]ró Úr által, meg nem vizsgáltatván el nem intéztetik, es U[rasá]godnak, a kifizetés meg nem határoztatik, semi szin a[latt] emlitett tékozló és zálogosító Demeczkÿ Eszter Malinovszkÿ Mihály Hitvesének ... Uraságod(nak) ke[z]énél lévö á be zálogosított Jószágért [e]sendő Zalogos Sum[m]at ki fizetni Urasagod ne batorkodjon elenkezö esetre az Intö fél a ki fizetés miat maga sérelmét ... Uraságoddon Törvényes úton is meg keresni el nem mulatván, és a fentebire nézve álta[lunk] e[z]enel Urasagodat Torvényesen meg intvén, és eltil[tván] [n]e tálántán adandó válaszát á midön egy Törvényes ... Napok alatt el várnánk az intö félnek Jussai bátor[ságá]ra n[é]zve ezen Törvényes Intés és Tiltasunkról [sz]okot b[izony]ság levelünket ki adni el nem mulatjuk. [1831] Kassán Junius 10kén

Tisztelt Uraságodnak

hivatalbéli Szolgái
Te(kin)t[etes] Abauj V(á)m(e)gy(éne)k AllSz(olga):Birája
Koós Imre m.p.
Novákÿ [László] ... eskü[tty]e