Demeczky István haszonbérleti szerződése Lefkovics Moskóval.1852

Demeczky István haszonbérleti szerződése Lefkovics Moskóval és nejével. Szokás szerint 3 évre, 1852-1854-ig adja ki haszonbérbe nekik a bernátfalvi kocsmát és hozzá tartozó földeket. Kiderül, hogy az előző, Sajem nevű haszonbérlő üresen és romos állapotban hagyta a kocsmaépületet, amely azonnali felújítást igényel. Az első pont feltételül szabta az épület azonnali helyreállítását, és a felújítás utáni állandó karbantartást és tetőfedést. A valószínűleg tavasszal elvégzett felújítási munkák költségeiről készült lista is fennmaradt. (A irat szövege csak saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a digitalizálás során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Bernátfalva. 1852. január 8.

 

Alább irattak Bernátfalusi közös korcsmát miután volt haszonbérlő Sajem által haszonbéri idő közben elpusztulva üresen hagyatott, hogy a haszonbéri veszteség mellet még egészen el ne pusztítasson, s az épületek széjjel ne hordassanak, 1852ik év 1 napjától számítandó három egymás útán következő évekre az az 1854 év utolsó napjáig ki adtuk haszonbérbe Lefkovits Moskonak s nejének Godfrid Julianának e következendő feltételek alatt.-

1ör Minthogy most pusztán hagyatva van s elrongálva azonnal igazitást kell rajta tenni, kötelesek lésznek ezen 1852ik folyó évre ötven az az 50 pengő f(orinto)kat, - mindig előre év negyedenként, 28 Itze pálinkát, s ugyan annyi font gyertyát, az épületek tavaszal megigazitatnak, és még meg igazitatnak úgy a mind most által veszi, a meg igazitás után pedig mindenkor jó karba tartatni igazitani és fedetni kötelesek lésznek; a hova tartozó földeket minthogy egy részit a volt haszonbérlő felébe vetete be ha felét ők jövő aratáskor leszedik, arenda lefolytával vetetlen földeket által adni kötelesek lésznek egészen, ha pedig nem, úgy azon darabot melly most be van vetve és nem használnak magok részükre be vetik, s leszedik, de tsak ugy ha haszonbéri köteleségüknek mind a három évre eleget tesznek.

2or 1853ik és 1854ik évekre pedig kötelesek lesznek fizetni évenkint hetven az az 70 pengő f(orinto)kat, 28 Itzepalenkát s anyi font öntött gyertyát, adni.

3or Köteleségek lészen az épületeket jó rendbe tartani, a földeket jól művelni, s használni fogják, valamint az edig hoza tartozó földet, rétet, s kertet, mellyeknek mezsgyeire is vigyázni kötelesek, szabadságok lészen pedig húst vágni, italt, és mindent a mi tetszik árulni.

4er Az uraságnak a ki tölük italt szedni rovásra, vagy nyugtatóra akar, egy garassal ólcsóbban itzejét mind másoknak vagy más korcsmába mérnek adni tartoznak, úgy szinte az épületeket assecuraltatni [biztosítani], az adótt fizetni haszonbérbe beszámítás nélkül köteleségek lészen.

5ör A korcsmát vagy földeket haszonbér ideje alatt sub arendalni [másnak haszonbérbe kiadni] vagy a haszonbértől elállani, uraság bele egyezése nélkül semmi szín alatt szabad nem lészen, minden innen eredő kár és 20 p(engő)f(o)rint bánatpénz rajtok megveendő terhe alatt.

Demeczky István m.p.
korcsmára felügyelő  

melly haszonbéri szerzödés nékünk elolvastatván, ’s megmagyaráztatván, annak általányosan minden pontyai szoros megtartására magunkat egyik a másikért állva minden vagyonunkat sött személyünket is lekötni insolidum kötelezük. Kelt Berntfalván Jan(uar) 8án 1852

Elöttünk

[Lefkovics Mosko héber nyelvű aláírása.]
az az Lefkovits Mosko               

[Godfried Julianna héber nyelvű aláírása.]
az az Godfried Juliana               
[Lefkovics Mánuel héber nyelvű aláírása.]
            az az Lefkovits Mánuel