Demeczky Ferenc haszonbérleti szerződése Rajh Ábrahámmal.1833

Demeczky Ferenc haszonbérleti szerződése Rajh Ábrahámmal és fiával, Leopolddal (Lajbkóval). A bernátfalvi közös kocsmát, mészárszéket és pálinkaházat adja ki nekik ismét haszonbérbe újabb három évre. A többi velük kötött szerződésből kiderül, hogy 1826-től folyamatosan ők bérlik egyébként a kocsmát, 1836 körül váltja fel őket az új bérlő, Hersko Major. Az első bérleti évben (1834) a haszonbér összegéből, 54 forint értékben kötelesek lesznek tavasszal felépíteni a dőlő félben lévő pálinkaházat, és a kocsmaépületen elvégezni a szükséges javításokat, így csak 100 forintot kell fizetniük, a mészárszék után járó 28 font[1] gyertya és 28 icce[2] pálinka mellett. A további két évben a szokásos 154 forint árendát és fent említett természetbeli juttatásokat tartoznak megadni. A szerződés 2. pontja szerint minden héten jó és friss húst kell adniuk az uraságnak, aki persze megszokott módon a pálinka iccéjét is egy garassal olcsóbban kapja. Demeczky Ferenc kézírása. (Az irat szövege saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a digitalizálás során. Jelen változat nem tekinthető betűhűnek, de Demeczky Ferenc helyesírásának és a korábbi hasonló haszonbéri szerződések ismeretében nem volt nehéz a szöveg eredeti, betűhű nyelvezetének, és tagolásának rekonstruálása.) Bernátfalva. 1833. november 12.

 

Rajh Ábrahám és fia Leopold
Pro Annis 1834 1835 1836 –
Esztendőkre Contractus

 

Alább irattak ujra attuk ki arendára Rajh Ábrahámnak es fia Lajbko Rajh részére az Kassára menö út mellet Bernátfalusi Közös Kortsmánkat, hos(s)za házat és mészárszéket három egymás után következő esztendökre olly modon hogy mivel az Palenka házat melly dűlő félbe vagyon azonnal Tavaszkor épiteni fognak, és ugyan tsak a Kortsmabéli arendábul, azért elsö az az 1834 esztendöben az Kortsmáért mellyet is csak ugyan reparálni kel Nem többet hanem száz Nro 100 r(ajnai)forintokat fizetni fog Mészárszékért pedig huszonnyolcz font gyergyát, és 28 Itze Palenkat, az következö pedig két esztendöben ugy mint 1835 és 1836dikban száz ötven négy idest Nro 154 forintokat az Kortsmáért, és Palenka házért, az Mészárszékért pedig amint felöl írva vagyon olly fel tétel alatt.

1szer Hogy az Kortsmát Palenka házát és Mészárszéket midőn meg lészen csinálva azon jó statusba [állapotban] aminöben keziben adatik conservalni [megőrizni] és kezünkbe visza adni tartoszni fog.

2do Az arendát angarianként [évnegyedenként] fizetni és minden héten az uraságnak jó s fris húst adni köteleztetik

3tio Midön az Palenka ház meg lészen csinálva és fel épitve, ha valamely uraság Palenkát rovásra hordani akarna tartoszni fog az arendás minden itzét egy garassal oltsóbban adni amint sem másut köl ugy nem külömben az ugarba esö földet mindenkor jól trágyázni

4to Hogy ha az Arendás gondatlansága miat az kezibe adatott épületekböl tüz támadna, amelytül az Úr Isten mentsen tartozni fog az Arendás az tétetett kárt az uraságnak megfizetni

Melly fel tételeknek hogy ha valamely részében eleget nem tenne az Arendás vagy pedig valamely károkat az épületekbe tenne akoriban az egész arendát és az tétetett kárt rajta meg vévén szabadságában lészen az uraság ötett az Árendális időnek el telése alatt is az árendábul ki tenni melly e képen általunk ki adott és keszünk alá irásával meg erösitett Contractualis levelünket kiattuk. Bernátfalva 9ber [november] 12dik napján. - 1833dik esztendöben.

Idősbik Demeczky Ferencz m.p.

Ezen fel tételekre reá álván azoknak szentül való meg tartására és elék tételére magunkat és mindenünket kötelezük. Költt mind fellyeb.

[Leopold Raich héber nyelvű aláírása]
Leopold Raich m.p.             


[1] Magyar (ún. bécsi font) = 0,5606 kg.

[2] Magyar icce = 0,848 l.