Demeczky Ferenc contra Steer Ferenc.1836-1845

Demeczky Ferenc fogalmazványa a kassai járás szolgabírájához Steer Ferenc kassai patikus igazságtalan követeléseivel kapcsolatban. (Steer különféle régi patikai számlák kifizetésére akarta kényszeríteni.) Kéri, hogy mentsék fel a jogtalan kereset alól, és ne rajta akarják behajtani a család más tagjai számára kiállított számlákat. A fogalmazvány Demeczky Ferenc kézírása. Bernátfalva? 1836-1845.

Tekintetes SzolgaBiro Ur!

 

Steer Ferencz Gyorgy Szer Áros igazsagtalan rajtam való Követelését, az Vilagos vagy Nyomban vilagossagra hoszható egyedül [1]832dik Esztendő után amikor az Törvény hozatatott Keresetekre szóló, minthogy ezen Törvénynek az 1729 Esztendei [XXXV. törvénycikk] 5dik Cikkel [paragrafusával] értelménél hatra ható ereje nem lehet az 1836ik 20 Törvény jótékonysága által, Melly alá mint Nem világos adosság tellyességel nem tartozik, éjesztésel [ijesztéssel], és egyik Terminust a másik után tétettvén, csupan vexakal [zaklatásokkal] ki fatsarni Kívannya, mivel tudva vagyon az Te(kin)t(e)tes Biroság elött hogy elsö idésztetésemkor meg jelentem, és Késő estik [/:] amit ha szükséges Tanúkal is be bizonyétandók, hogy meg Czafolván igazságtalan Követelését a vexátul ment legyek :/ várakosztam, de nem jelenvén az fel Peres el menni Késztettem, ismit Masodszor 2szor tsak István fiam által elfogadott Terminusra Tanukal be farattam, akkor Te(kin)t(e)tes SzolgaBiro Ur(am) hivatalos foglalatossága Miat nem voltt, most ismét tsak hamar 36 Orai terminusra, Eperjesre való Terminusom hatra Maradasaval Nagy Karomra ismét be idésztettem, hogy tehat ezen fel peres vexaktul meg menekedgyek Kérem Magamot mint nem vilagos és ezen Törvény alá sem(m)iképen nem tartozó Keresett alul fel oldoztattni, hogy pedig ezen Steer Ferencz Keresettye nem vilagos, sem nyomba e Törvény értelme szerint világossagra nem hoszható légyen azt latni Meltosztatik, az fel Peres által elö Mutatott receptekbul, mellyeknek egy része 36 esztendős más részibe némellyik 30 Némelyik 20 a legkisöbbi 17 Esztendős, és így Kölömbféle Scalák alá tartozó de némelyike megis van Keresztelve s-makulaszva [itt: áthúzva?], és a szerint Ki is fizetve.

2szor Én azon Steer Patikajabul melly tsak 14 Esztendeje hogy Keszdödet soha semmiféle Medicinákat [gyógyszereket] nem hozattam, sem az rajta írtt Doctorokat /: nem lévén reajok szükségem :/ nem használtam de azon hol Doctor, hol nem tudom Ki által Ki részire való legyenek fel jegyzések nem magyarazák idősbik vagy Iffiabb Demeczkÿ Ferencz, avagy Demeczkÿ Franciscanak a részire, /: aki az ide rekesztett Sub % Documentumokbul amint Ki teczik hogy Demeczky Joseff Batyamra is medicinákat hordatott és azon idökbe betegeskedet és leanyatis gyogyétatta :/ legyenek, sött Némelyekbul a teczik hogy registrator részire, másbul hogy István fiamnak Ki kölömb tőlem él p(rae)scribaltattak [írattak fel] nem pedig Nékem és Mékis én idésztettem.

3szor Azon Steer Ferencz Kitöl en soha sem hordattam, amint értettem, azon Paticába nemis régen jött be igy hitett nemis tehet más dolgaba, hogy azon Orvosi Szerek Ki Nintsennek fizetve az által aki szette, mert Köz tudomasul van az, hogy ha egészen Ki nem fizeti az Patikai adoságot a recepteket ki nem adgyak, hanem tsak a Konyvbe, be irjak mit fizetett, melly Könyvet elö Mutattni Kellet volna rendesen van é Készétve, van é Minden esztendöbe meg Kérve, vagy hiteles ember által extrahálva [kivonatolva], vidimalva [láttamoztatva], az 1723dik Eszt(endei) [LIII. törvénycikk] 2dik Törvény czikely [paragrafusa] szerint, és a M(agyar). Magyar Királyi Helytartó Tanács e részben hozatott rendeléseinél mellyeknél fogva Esztendö alatt Követni, ha nem fizetik hiteles embernél extrahalvan [kivonatolván] a Könyvet, és az exctractust vidimáltattni [kivonatot láttamoztatni], ha pegig az 1Patikarius meg haltt annak successora [utóda] vagy hagyomanyosa nem olly késő idők után halóba [hálóba] fogni Kivanni az embereket lett volna Kötelessége, hanem leg fellyebb három Esztendő alatt a fel hozot Törvény 5dik §sa szerint talan mar masokkal akik szettek ki fizetett adóságot Nékie tanaltattván az receptek, minthogy énis Demeczkÿ ferencz vagyok illy ejesztésel meg Kapni Kiványa, egy lévén a dolog tagadhatattlan hogy az Auszczugalis [kivonatolt] adosag, hova aza Patikai adosságis tartozik, soha vilagos adosság nem voltt Nyomba[n] pedig az itt látható zavarok Miat vilagosságra nem hoszható, Szobéli per alatt valo Itélésnek tárgya semmi képen nemis lehet. annal fogva ezen Kölömbenis igazságtalan Kereset [1]836dik 20dik Törvény czikkellye alá nem esvén, Kérem magamot fel oldoztattni, és 5 pengoforint haszontalanul okozott Költségeimbe a Felperest elmarasztalni ezzel Ujitvan Törvényes Kérésemet magamot melly Kegyelmében ajalván maradok

 

A tekintetes Perbéli Birosagnak

alazatos szolgaja           

Idősbik Demeczky Ferencz m.p.