Dienes Sándor - Ladomérszky Klára.1833

Dienes Sándor enyickei plébános levele Demeczky Ferencné Ladomérszky Klárához. Klára testvére, Ladomérszky László kassamindszenti plébános 1829-ben halt meg, halála után Demeczky Ferenc és felesége az örökségét szerették volna kézhez kapni. Egyelőre nem teljesen világos miként, de ebben a püspökség és a család közötti huzavonában Dienes Sándor játszotta a közvetítő szerepét, talán ő készítette el Ladomérszky László halála után a számadást. A levél hangvétele alapján bízvást kijelenthetjük, hogy viszonyuk elmérgesedett, főleg miután őt és a vikáriust is azzal gyanúsította meg Klára és férje, hogy a ki nem adott örökséget a maguk hasznára fordítják. Enyicke. 1833. december 13.

A Madame
Madame Clare de
Demeczkÿ, nec Dame de
Ladomérszkÿ honore p(...)sment
an/ Bernathfalu

L.S.

R(everendissi)mus D(omi)nus
A(dmodum).A(lexan)dris Dienes


Tekintetes Aszszony!

 

Ha tiszer is Tisztelendö Vicarius[1] Úr tudtára adta vólna, hogy a Ceducitas[2] felöl, minden irásokat nékem el küldötte; én tiszer meg felelek hogy nem. – Méltóztasson tehát Tekintetes Aszony, ha már nagyobbal birt, azon kevés várakodással lenni, még leg alabb az út meg nem javul, hogy á Tisztelendö Úrhoz, egyedül abbul a czélybül útazhassak, és véle ez eránt értekezhessek. – Meg vallom ezen tárgyba lévő sok féle levelezések már arra á boszuságra hoztak, hogy kintelen voltam Sógor Uramnak[3] minapi levelére feleletemet meg tagadni. – Annyival is inkább hogy tudva van Tekintetes Aszony elött: hogy se Tisztelendő Vicarius Úr, sem pedig én +Boldogultnak szegénységébe, semmi részt nem vettük. Annal kevessebet pedig, az ne talántan maga után hagyott, egy grajtzarjával se kereskedjünk. – Mind azon által á Parochialis szoros kötelességeimet ki vévén, azon leszek: hogy Tekintetes Aszszonynak ebéli kivánságát mennél elébb telyesithessem. Egyébb eránt becses indulatiba ajánlott meg külömbeztetett tisztelettel maradok

Tekintetes Aszonynak
Enyiczkén December 13ik : napján
1833.

Alázatos Szolgája  
Dienes Sándor m.p.


[1] Egyházi helynök, a megyéspüspök helyettese, a püspökség ügyeit ideiglenesen vezető főpap.

[2] Örökös nélkül elhalt vagyonának öröklése.

[3] Valószínűleg Demeczky Ferenc.