Földessy András - Demeczky Ferenc.1829

Földessy András levele Demeczky Ferencnek. Egy Ondrejkovics családot érintő peregyezség kapcsán panaszkodik a pénzéhes prókátorra, aki mindent ki akar fizettetni magának. Atyafiságuk részleteit lásd itt és itt. A dőlt betűvel szedett részek utólagos betoldások a lap szélén. Bogdány. 1829. március 11.

Tellyes bizodalommal való Drága Kedves
Uram Bátyám!

 

Bodnár Lajos Eötsém Uram(na)k ma vettem Levelét, melyben á Transactiónak [az egyezségnek] formulájahoz, á perbéli Liquidatiotis [kimutatást] - mellyeket Közlés, által látás, és leendő igazodás vegtere Bodnár Lajos Eötsém Uram(na)k által adás véget :/: ://: mellyékelek - nékem által küldötte, azon meg jegyzéssel, hogy nem kétli hogy á Reponens Biróság altal annak idejébe 1/3al alább ne szálitotta, ő mindazon általa fell tett summának felévelis Kiván meg elégedni; én azomban Kintelen vagyok részemrül declarálni [kijelenteni], hogy a Czikornyasan ’s nékem ösmeretlen Prókátori Kifogásokkal Készült Transactiot á szerint á mint vagyon, bár mi történnékis vélem, soha alá nem fogom irni, Kezeimet szántszándékkal Rabi modra meg nem Köttetem, szabadságomról ’s jussaimról le nem mondok, habár gyermektelen volnékis; Isten ellen ’s Égbe Kiáltó vétek fog ell követtetni, ha Bodnár Eötsém Uram hamis tanuságok által reménl magának igazságot Szolgáltatni, ...t azt szépségesen /: lévén itt valami bizonytalan k...s birtoka :/ mindenkoron az én és más Birtokos Urak(na)k úgy á szegénységnek is meg nyomattatása ’s sértése nélkül, ha bár valamivel Későbbenis, á valoságos ’s törvényes igazság mellett meg nyerhette volna tegnap által adtam Reponens Biránk(na)k irtt Levelemet Kézhez való szolgáltatás véget Ondrejkovits Laczi Eötsémnek, és egész bizodalommal vagyok, hogy Domonkos Samuel Úr, mint Biránk, ambár Bodnárék(na)k testi ’s lelki Baráttyok - & tudni fog mit tsinálni hogy ne kintelenitessek egyebüt lépéseket tenni majd nem Kézzel fogható meg nyomattatásom végett. – Emberséges Emberek Között az Amicabilis Transactionak [barátságos egyezségnek] igazságosnak, fortélyos fogások, sérelem, meg nyomattatás nélkül valónak, Kell lenni, Külömben az Amica-Barátság nével neveztetni nem érdemes – Tessék tsak figyelmessen olvasni a Liquidatiotis – illő é amicába olly fenten ’s igazságtalanúl húzni a Húrt? talám Hét Pont vagyon benne, mellyekre bár mely Rész consenti álhat, á többi po(n)tok(na)k meg vizsgálásával pedig, ha bár olly érzéketlen Bíró eleibe kerülneis a meg itélés, ákinek szivéhez, betsületéhez Felebaráti Szeretetéhez egy formán fér az igazság vagy ellenkezőnek Ki Szolgáltatása, fogadom, Birói itilése hozása alkalmaval megis ha tsak 1/8 részre is le vólna, hát á Barátságos meg egyezéskor mennyivel alább Kellene venni? Felvévén azt, hogy Bogdány Helysége Marháinak egy része Embernek emlékezetét felyül halladó idöktül minden Esztendöbe idegen Határokon, Költségessen pénzes legelőkön tengödik, és pedig azért, hogy sovány es igen szük határán tellyességgel ell nem fér, ámbátor igen tsekély /: mert egy Esztendöbe sem olvashatni tsak 30 Tehenetis :/ á Szarvas Marhák száma; tekintetbe vévén aztis, hogy Bodnár Eötsém Uraimék(na)k Marhái körül tsak sertése és egyébb marhajok sohasem, de az elsö is tsak allatomossan és lopva és éppen tsak az egyik az Ö Nyomásokkal Öszve ütköző Mezönkbe gázolták legelönket, és meg is a pas... fogyatkozásábol eredt Károkat 100 ezüst forintokra nem átallodták feltenni, hiszen, ha valóban valaki vonó, vagy Tehen Marhajok járt volnais Határunkba, bövségesen és világossan Ki láthatni a most leg Közelébb vitt Regnicolaris Conscriptióbúl [1828. évi országos összeírásból], mennyire vétetek egy egy Marhának Esztendöbeli haszna? de hiszen tudom én, hogy ezen Lajstroma húzo vonó pénzt szomjúhozó Prokátornak pennájából eredt, á Ki minden betű vonást busásan szeretné magának meg fizettetni, de még 3 Napi 30 ezüstforintos diurnumukról [napidíjakról] és Forspontokról [előfogatokról], accomodatiójáról [szállásáról] nem szégyenel emlékezni, holott soha míg tsak szinét sem láttuk sem(m)i esetbenis, á szerint lehet á többi Ki tételeketis rostálni – egy idöbe valamely Districtualis Tábla Executorjait [kerületi tábla végrehajtóit] m[ondá rágalmazó nyelv hátszi hasogatok(na)k, de kételk[ede]m benne, hogy á Prókátornak több Esztendöbéli ha[lmo]zott Munkajatis fizetették volna olly bökezüséggel az ú[gyi]s Kár vallott Szegény ellszomorodott Pársal [peres féllel] Kinek mi légyen Competens Diurnuma [valódi napidíja], vagy mi Determináltatott [határoztatott] légyen egy Árkus papirosra való Irásért aztán nem tudom; úgy mint azt sem tudom ha Közelebrül és nem távolj lévő Házaiktól történik jövetelek a Reponens Birák(na)k, fogják é Kivanni, hogy egy napi tisztes fáradságok, 3 napi Diurnumnal és több Stációbéli Forspontozással [állomásbeli előfogatolással] fizetessék? Nékem egy alkalmatossággal az az oktatás adatott, hogy vólt Tanú és anak 1 Napi Diját 30 Valutalis grajczárral elégitsem. Ami pedig illeti a Reponens 3 személybül álló Biróságot és 2 Hajdújok(na)k egy napi tisztes accomodátiójokat [szállásukat] én bizony sokallom főképpen nyáron ’s faluhelyen 20 ezüst forint, avagy 50 Váltó Czédulai forintokba rólni, városokba áhol majd meg a Levegőnek be szívásájért is fizetni Kell, tudjuk, mert tapasztalljuk minden idén, hogy még á Káveházakba is bizonyos diszes napokon a tisztelet meg adásvéget nagy asztalt-tractát rendelö Urak(na)k, egy egy személy meg vendégelése, Közönségessen 5 váltó Czed(ula): forintokba Kerül én részemrül szerentsémnek tartom mindenkoron ... vagy Különös rangú Urat vagy Jó Barátimat [ti]sztelhetem szegény Házam asztalánál. Mindeze[ket] azért irtam ide, hogy hibás Ember létemre Ki nem járhatván a []gbül, személyessen a Reponens Biránknak tiszteletére nem me[he]tek, hogy nehézségemet és Bodnár Eötsém Uramtúl Kívánt meg nyomattatásomat, ... hanem atyafiságos szeretettel kérem Kedves Uram Bátyámat, ne sajnálja ezeket helyettem ’s nevembe elö terjeszteni, és bölts itélete ’s tapasztalása szerint magához vévén Ondrejkovits Laczi Eötsénketis /: mellynek Testvérjeivel együtt úgy, mint Feri fijánakis leendő Boldogsága vagy Boldogtalanságára nézve czélyoz a Transigálás [az egyzségre lépés]:/ amint leg jobban gondolják ugy transigálljanak nevemben, ezennel arra meg hatalmazom, de ha Kivántatni fog, szabadon engedek á most együtt lévö universitasrúl recurralni [hivatkozni] nevemmel e tárgyra nézve a plenipotentiájért aki egyébberánt szives atyafiságába ajánlott Atyafiságos tisztelettel vagyok Bogdányba Martius 11én 1829be

Alázatos Atyafi Szolgája Földessy