Demeczky Ferenc - Dióssy István - Záloglevél.1819 (3)

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Istvánnal. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Bernátfalva. 1819. december 7.

 

Alább irtt nagy szükségtül szorongattatván kintelenétettem Tekintetes Dióssy István ur(am) bátyámtul költsön fel venni 50 értsd ötven in valuta R(énus)forintokat melly summába [összeg fejében] pro speciali hypotheca [név szerinti zálogként] adom által és effective resignálom [ténylegesen átadom] füzi praediumban középső nyomásban azon földembül /: melynek hátulsó hajtásbul tőlem adatott Contractus[1] [szerződés] szerint, tekintetes uram bátyám már két harmad részét tartya és használya, ugy nem különben másodszor más Contractus szerint azon most nevezett hajtásnak nap kelleti végibe középső hajtásbul olly szélesen mint ama hoszára pedig huszonöt ölyét bírja, most ujra harmadszor tsak ugyan annak az végibe, szinte olly szélesen mint ama hoszára pedig Balota felé mérvén az középső hajtást huszonött ölyét értsd Nro 25 ölnyétolly feltétel alatt, hogy ezen darabka földetis ha usq(ue) 5én Febr(uar) [táján] una cum interessio [kamatával együtt] az most általam fel vett ötven in valuta R(énes)forintokat le nem teszem sub iisdem conditionalibus qua in primaero contractu die 5o febr(uar) 1819o scripto expositae sunt [az 1819. feburár 5-én kelt szerződés feltételeinek megfelelően] addig valamint az hátulsó már ususba [használatban] lévő hajtásával az jussal valamint én bírtam használhassa, az legalis evictiot [törvényes kezességet] magamra és successorimra [utódaimra] válalom. Költt Bernátfalván die 7mo Xbris [Decembris] 1819

öregebb Demeczky Ferencz m.p.

 

Hogy az költsön fel vett két köböl árpa és ött R(énes)f(orint) az fent ki tett summában imputáltatván [összegbe beszámíttatván] elenyésztettnek fel jegyeztetik. Költt Bernátfalván mint fellyebb.-

Dióssy István m.p.