Demeczky Ferenc - Hanczely András - Záloglevél.1828

Demeczky Ferenc zálogszerződése Hanczely Andrással. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Bernátfalva. 1828. április 24.

 

Alább irtt adott tuttára az kiknek illik hogy én fel vévén Hanczely Andrástul buzafalusi lakostul harmincz id est [azaz] 30 valutális forintokat melylyek(ne)k interes [kamata] feiben attam által füzi praediumban alsó nyomásban ött köblös földembül középső hajtásbul alsó felét melly kilenczvenhárom ollyi hoszusága lészen, mingyart Podraczky Joseff általam adatott fölgyinek végiben situáltatik [található], hogy azt mind addik használlya mik tsak az általam fel vett 20 [30!] valutális forintokat le nem teszem, melly földetskének alsó szomszédgya Demeczky Joseff bátyám fölgye, le tévén pedig az most emlitett 30 forintokat azonnal én nékem és successorimnak [utódaimnak] visza botsájtani tartoszni fog másnak pedig az én engedelmem nélkül sub emissione investitae suma által adni nékie szabad nem lészen. Sig(natum est) [Kelt] Bernátfalva die 24o Apr(ilis) 1828vo

Idősbik Demeczky Ferencz m.p.

 

Item az bernátfalusi határba [Homol]ka nevű plagában [itt: dűlőben] egy kis földetskémet Demeczky Joseff bátyámnak jutott szinte olly nagyságú földetske mellett, kinek az felső végiben Lesko András fölgye szitualtatik attam által nékie hat értsd 6 valutalis forintokba, melly hat forintott mikint le teszem azonnal az földetskét visza botsájtani tartoszni fog minden praetensio [fenntartás] nélkül sig(natum est) ut supra Idem quia supra.