Demeczky Ferenc - Földessy András - Záloglevél.1830

Demeczky Ferenc és Ladomérszky Klára zálogszerződése Földessy Andrással és feleségével, Dienes Borbálával. A kúriájuk végében álló házat és a mellette lévő kis kertet adják nekik zálogba. A Földessy által tett kiegészítés szerint az 1830. év végéig átengedik nekik a házból és kertből származó jövedelmeket. Demeczky Ferenc és Földessy András rokonságát lásd itt és itt. Bogdány. 1830. július 12-13.

... 100 f(o)r(int)ra

1830.

12 July Zálog levél a Bernátfalusi
Curián által vett Zsidó házról.

 

Alabb irattak adgyuk tuttára az kinek illik Most, vagy jövendőben, hogy Mink Nagy Szükségben lévén folyamottu[n]k Te(kin)t(e)tes N(em)zetes Földessÿ András Csaszari Királyi Kapitány Urhosz, hogy Kedves Hitves Tarsához Te(kin)t(e)tes N(em)zetes Dienes Borbala Aszonyhoz és Ugy Most T(itu)laltt [nevezett] Urtul es Aszonytul; mint mar ez elött maszoris vettük fel száz id est [azaz] 100 Valut(alis) forintokat, Melly Sum(m)aban [összeg fejében] attuk által, és effective resignaltukis [ténylegesen át is adtuk] az Curiánkon lévő Istalok Végibe azon Házát Mellybe Mostanság Zsidó lakik, Melette lévő Kis Kertecskivel edgyütt, olly fel tétel alatt, hogy ezen most nevezett Házat Mikint Mink olly Embert vagy Zsidót talalyuk aki az Árok mellet lévő Kaposztas Kertünkben Hankovits Antal Pécsy Imre Ur Zselerje Hazanak szomszédsagaban Házát maga Költségivel epíteni fog, és vele Contractust [szerződést] is Csinalyuk azonnal Kezünkhez felöl T(itu)la(l)tt Kapitany Ur fellyebb nevezett által adott Házat Kertecskivel edgyütt visza botsajtani, és ennek helyibe ezen Kaposztas Kertett epület házál [házzal] birtokába venni az felöl T(itu)la(l)tt Hitvesivel edgyütt tartoszni fog meg hagyván azon Kaposztas Kertnek alsó oldalaban lévő nagy Kertbe Menő gyalok útat. Hozza adván azt hogy ha azon Curiankon lévő Istalok vigibe Készültt, és Mostanság Zsidó által ki Arendaltt [haszonbérbe kiadott] Ház addig is Mék az Kaposztas Kertünken epítendő és által adandó Házal el cseréltettne Tüz altal meg tanalna rontattni és emésztettni, azt mink minden Kifogás önnen magunk Költségén helyre jo alápodba hoszni és fel epéteni Azonnal Kötelesek leszünk, ellenkező esetben, ha azt nem tenné[n]k vagy nem tehetné[n]k, hogy T(itu)la(l)tt Creditor [kölcsönadó] Urnak s. As(s)zonynak Némö Némü Képen Kára s. haszon vitele ki potoltasson Curiánkbul nevezetesen az által adott Kertetske végében mék egyszer olly nagysagu fundussal [házhellyel] meg tódani Kötelesek leszünk mellyen a Creditor Ur s- Aszony ha ujabb epöletett penes aestimatiónem [becsült értékén] meg fizetni az fel vett Sum(m)aval egyetemben tartozó Köteleségünk léend Nekünk vagy Successorinknak [utódainknak].

Végre akar az Most altal adott akar pedig az az által adandó Kaposztas Kertünkben epetendő Epület a Fundussal fog Maradni Kezeinél a Creditor Urnak s. Aszonynak, azt azon jussal valamint Mink birtunk teczések szerint valo használásra Minden Impetitorok [háborgatók] ellen az Evictiot [kezességet] magunkra Válalván engedgyuk és Ki váltasék adgyuk által Mellynek nagyobb alándóságára ezen Zalogos Contractusunkat [szerződésünket] nevünk alá írásaval, és szokott petsétünkel meg erősétsük Sig(natum est) [Kelt] Bogdany die 12a Julÿ Ao 1830

Idősbik Demeczky Ferencz m.p. L.S.

Ladomerszki Clara m.p. L.S.

 

... Nov.[?] előtt kelt.
Kassán 27/3 (1)837.
L.S. ...

 

Mind á mellett hogy ezen Zalog Levél értelme szerint mái naptol véve az által vett Epületnek ’s Kertetskinek haszonvétele már az enyim. Mindazon által tekintetbe vévén úgy Idősbb Demeczkÿ Ferencz Ur(am) Bátyamnak mind Kedves élete párjának erántunk mindenkoron nyilatkoztatott Szives atyafiságos indulattyát, mint szorúltabb állapottyokat ’s szükségeket is, önként most ezennel declarálom [kijelentem], hogy úgy az Háznak jövedelmét, mint az Kertetskének haszonvételét ez Esztendőnek végeig által engedtem. Költ Bogdanyban Julius 13án 1830ik Eszten(dőben)

 

Földessÿ Andras m.p.
Pens(ionatus): [fizetéssel nyugalmazott] Kapit(ány).