Demeczky Ferenc - Dióssy Tamás - Záloglevél.1831-1832

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Tamással és a hozzá fűzött zálogtoldalék. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak. A zálogtoldalék minden valószínűség szerint az 1831. június 20-ki záloglevél hátoldalán szerepelt.) Koksóbaksa. 1831. június 20. + 1832. április 19.

 

Alább irtt adom tuttára az kiknek illik most vagy jövendőben hogy én nagy szükségtül kínszerétettvén vettem fel Tekintetes Nemzetes Dióssy Tamás uram ötsémtül száz id est [azaz] 100 valutaforintokat, melly summa pénzbe [összeg fejében] által adom amint effective resignaltam [valóban át is adtam] is zálogképen az füzi praediumnak középső nyomásában birtokomban lévő hat vékás földemet egy véget épen Balotaik [?] menőt mellynek felső szomszédgya Tekintetes Pétsy Imre ur fölgye, az napnyugoti végén pedig felöl Tekintetes Dióssy Tamás uram azon fölgye mellyet néhai ura attyának Dióssy István urnak zálogba attam, olly fel tétel alatt, hogy azt egész hat id est 6 esztendőkik mai naptul számlálván /: ha jövő Sz(en)t György napik una cum legali Interessario [törvényes kamataival együtt] az százforintokat le nem teszem eo jure [olyan joggal] valamint én bírtam szabadon teczése szerint használhassa és bírhassa fel tartván én magamnak hagyván az mostani benne lévő tavaszi vetést, ha pedig az Ur Isten meg segitene hogy saját pénzemet Interessel edgyütt nevezett Sz(en)t György napik le tehetném, akkor én nékem és nem másnak Tituláltt [nevezett] uram ötsém nevezett földet visza birtokomba botsájtani tartoszni fog, ha pedig le nem teszem, akkor tsak hat esztendöknek eltelése után Tituláltt Dióssy Tamás uram ötsém és successori [utódai] vagy legatariusai [örökösei], én nékem vagy successorimnak és nem másnak az most fel vett száz v(aluta)forintoknak le tétele mellett per nélkül amicibiliter [barátságosan] visza botsájtani kötelesek lésznek. Az evictiot [kezességet] magamra, és successorimra válalom. Költt K(oksó)Baksán Juniusnak 20an 1831dik esztendöben.

Idősbik Demeczky Ferencz m.p.

 

Ao 1832 die 19 Apr(ilis) az tulsó lapon ki tett földre ujra szükségben lévén auctioul [zálogtoldalékként] vettem fel Tituláltt [nevezett] Dióssy Tamás uram ötsémtül huszonegy valutalis forintokat id est [azaz] 21o mellyekért ki tett conditiok [feltételek] alatt mai naptul számlálván Tíz Nro 10 esztendöt inscribálok [veszek lajstromba]. Olly fel tétel alatt hogy [ha] az felvett egész summát ugy mint 121 id est százhuszonegy valutalis forintokat le teszik, és az földnek melioratiojat [javítását] is meg fizetik, akkor Tituláltt uram ötsém és successori [örökösei] minden per és hátráltatás nélkül nékem vagy successorimnak visza botsájtani tartoszni fognak. Költt mint fellyeb.

Idősbik Demeczky Ferencz m.p.