Demeczky Ferenc - Dióssy Miklós - Záloglevél.1836

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Miklóssal. Búzafalva. 1836. október 8.

14o

33 Szam alat

 

Alább irtt Nagy Szükségben lévén Kintelenétettem Te(kin)t(e)tes Diossÿ Miklos Uram ötsémtul fel Venni Negyven idest [azaz] 40 váltó forintokat, Melly summaba [összeg fejében] attam altal és effective resignaltam [valóban átadtam] Puszta Füzi Praediumban, Középső Nyomás alatt situaltt [található] Balotai Rétembul /: Mellynek már also felét tőlem T(itu)la(l)tt [nevezett] Diossy Miklos Ur Zalog Képen birja :/ mostanában felső felét, ezen egész Rétnek pedig felső szomszédgya Demeczky Joseff ur Rétye alsó pedig Mostanában Báro Mesko Demeczky Julianna successoratul aquiraltt [utódától szerzett] Rét. olly fel tétel alatt, hogy ezen fele Rétet ha jövő 1837dik Esztendőben esendő Sz(ent). György Napik az most fel vett negyven váltoforintokat le teszem Legalis Interesivel [törvényes kamataival] edgyütt, akkor ezen Rétet ujra birtokomba Vis(s)za botsajtani tartoszni fog Ur(am) ötsém, ha pedig le nem tehetné(m), vagy le nem tenném, arra az esetre egész tészenkét idest 12 Eszten(deig) azon jussal valamint én birtam, és birhattam volna pleno jure [teljes joggal] birja, és hasznallya. el telvén pedig az 12 Esztendő ha én vagy successorim leteszik, az mostan fel vett Negyven váltoforintokat akkor minden Per Nélkül Amicabiliter [barátságosan] Kedves Ur(am) ötsém, és Successori, én Nékem vagy Successorimnak Vis(s)za botsajtani Kötelesek lesznek. Az Legalis Evictiot [törvényes kezességet] Magamra, és Successorimra valalom Koltt Buzafálván October 8dikán 1836dik Esztendőb(en)

Idősbik Demeczkÿ Ferencz m.p.

 

Ezen masolat megegyezik maga eredetivel bizonyitom.
Buzafalva 8dik Octob(er) (1)836

Dióssÿ Miklós m.p.