Demeczky Ferenc - Dióssy István - Zálogtoldalék.1818 körül

Demeczky Ferenc zálogtoldaléka a Dióssy Istvánnal 1815. február 25.-én és 1817. június 27.-én kötött zálogszerződésekben meghatározott földekre (fogalmazvány). A dőlt betűs rész az eredetiben betoldásként szerepel a lap bal oldalán. Demeczky Ferenc kézírása. Koksóbaksa? Évszám nélkül, 1818. körül.

Terrae & Pratu(m) per Inpignorationem
in Po(ssess)orio D(omi)ni Thomae
Diossÿ existentia.


Terrae in Po(ssess)orio D(omi)ni Thomae
Diossÿ per inpignorationem existentes

 

Alabb irtt adom tuttara Mindeneknek az Kiknek illik, hogy én Nagÿ szükségemtül szorítatván vettem fel Te(kin)t(e)tes Diossÿ István Uram Batyamtul és Hitves Tarsatul Auctio Képen [zálogtoldalékul] 75 Valto Vagyis 30 Conventionalis R(énus)forintokat azon Két darabb Földecskékre és föld lábra, mellyeket az Koksó Baksai hatarban Tisztelt Diossy István Uram Batyamnak Mar annak elöte el zalogosítottam volt ugy mint innen az Silvan Minsze[n]trül Baksára Menö régi Utnak also oldalaba Nem kölomben tul az Silvan az Baksarul Mintszentre vivő gyalok uton felol lévö foldem és föld labra, olly fel tétel alatt hogy azokat Törvényes 32 Esztendőkik Tiszteltt Uram Batyam és Maradéki birhassak és hasznalhassak el telvén fent Kötött Esztendők Köteles lészen Tiszteltt Uram Batyam és Maradéki az földeket baratsagosan ki botsajtani hogy ha én vagy Maradékim az felvett Sum(m)akat le fizetni fogjuk.

Mellynek Nagyobb alandósagara és hitelesebb voltara a Törvényes Evictiot [kezességet] Magamra és Maradékimra Valalván adom ezen saját Kezem írásaval és szokott petsétemel megerösetett auctionalis Contractus [zálogtoldó szerződés] Levelemet Sig(natum est) [Kelt]