Demeczky Antal - Hatósági bizonyítvány.1916

Demeczky Antal 1916-ben bizonyítványt kért régi magyar nemességéről Abaúj-Torna vármegye alispánjától. Az eredeti irat sajnos súlyosan megsérült, már csak az itt közölt másolat tartalmazza a teljes szöveget. A képeken tehát az eredetileg 1916-ban kiadott hatósági bizonyítvány 1929. május 10-én Haller Károly közjegyző előtt készített másolata látható. Az átirat a másolattal kiegészített eredetiről készült. A címben az egyszerűség miatt tüntettem fel az eredeti dátumot.

Abauj Torna vármegye alispánja. 14.781/916.szám. HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY. Demeczky Antal, a bécsújhelyi katonai intézet növendéke, azzal a kéréssel fordulván hozzám, hogy részére, régi magyar nemességéről hivatalos bizonyítványt adjak ki, - nemességének igazolására a következő hiteles adatok mutattattak be előttem:

      Folyamodó Demeczky Antal, ki 1899.-ik évi december hó 16-ikán Zsarnócza-Kohón róm. kath. vallásban született, a felsőhámori anyakönyvi kerület 1899-ik évi 102. sz. alatti bejegyzéséről vett hiteles születési anyakönyvi kivonattal igazolta, hogy ő Demeczky Jenőnek, Nováky Katalinnal[1] [sic!] kötött törvényes házasságából származó fia. - Igazolta továbbá, - a keczerpekléni róm. kath. egyház 1864. évi június 24-ikéről szóló hiteles anyakönyvi kivonatával, - hogy atyjának, Demeczky Jenőnek, édes apját, a folyamodó nagyatyját, ugyancsak Antalnak hívták. - Hogy pedig ennek az Antalnak apja Ferencz volt, ezt a kassamindszenti róm. kath. egyház 1819. január 6-iki[2] születési anyakönyvének hiteles kivonatban bemutatott bejegyzése tanusítja. - Ezen Ferencznek édes testvére volt József. Ezt a vármegyénk levéltáránál őrzött 1786.-ik évi Polgári-Iratok 46. sz. alatt őrzött hiteles okiratok igazolják. - Józsefnek fiát hasonlóképen Józsefnek hívták, ki 1803. április 3-án született Kassamindszenten, s ugyanitt 1863.-ban 60 éves korában halt meg, mint ez a kassamindszenti róm. kath. egyház születési és halálozási anyakönyveiből világosan kitűnik. - Ez utóbbi Józsefnek 1855 május hó 5-én Kassamindszenten született és ma is élő fia Demeczky Mihály, t.i. folyamodó dédapja, Ferencz, testvérének, Józsefnek unokája, 1878-ban e vármegye alispánjától 5121. sz. alatt régi magyar nemességéről hivatalos bizonyítványt nyert. Ezt a vármegyénk levéltárában I. 129/1878. jelzet alatt elhelyezett iratok igazolják. Mindezeken felül beigazolást nyert, hogy folyamodó dédapja, a fönt említett Demeczky Ferencz - Demeczky Mihály nevű apától származott. Ennek bizonyságát szintén a fönti 1786.-ik évi 46. számú polgári iratok szolgáltatják; melyekből egyébként az is kiviláglik, - hogy a most említett Mihálynak édes testvére Zsigmond volt, ki az 1754/5-iki országos nemesi összeírás alkalmával Abaúj vármegye kassai járásában - a[z] 1755-iki Közgyűlési Jegyzőkönyv szerint - a birtokos nemesek közé soroztatott. - Ugyancsak vármegyénk levéltárának 1722-ik évi Polgári Iratai között a 136. sz. alatt található okiratokból pedig kiderül, hogy a legutóbb megnevezett Mihály fia volt egy másik Zsigmondnak, kinek ugyanezen iratokban világosan kimondott testvére László, - ugy az 1725-ik, mint az évi 1732.-ik évi nemesi nyomozatok alkalmával felmutatván Gyergyószéknek apjuk Demeczky Mihály, részére 1699-ben kiadott nemesi bizonylatát, nemessége kétséget kizáró módon igazoltatott. - László testvére, - Zsigmond, a folyamodó közvetlenül felmenő őse, 1725-ben nemességét a maga személyében azért nem igazolhatta, mert akkor már nem élt, amiként ezt a levéltárunk Polgári Iratai között fenti 136. sz. alatt az 1722-ik évről szóló feljegyzés bizonyítja. -

Miután a fentiek semmi kétséget sem hagynak az iránt, hogy folyamodó Demeczky Antal az Abaúj-vármegyében élt nemes Demeczky-családból származik, bizonyítom, hogy nevezett az ország kétségtelen, régi nemesei sorába tartozik. -

      Bizonyítom továbbá, hogy folyamodó ősei - a vármegyénk levéltárában őrzött számos adat /Polgári Iratok: 1822-ik év 70. és 76. sz., 1824-ik év 27. és 28. sz.; Közgyűlési Iratok 1841.-ik év M.8. jelzet, stb./ tanusága szerint a "Törökszentmiklósi" előnevet használták. Miről kérelmezőnek jelen bizonyítványt kiadom. Kassa, 1916. október hó 24.-én. Dr. Puky Endre sk. Alispán. Abauj-Torna vármegye alispánja. Kassa pecsét.[1] Már az eredetiben is Katalin szerepelt tévesen a Karolina helyett.

[2] Szintén elírás, az eredeti kassamindszenti anyakönyvben és, egy 1925-ben kiállított keresztlevélen is júniust találunk.