Persányi István idézőlevele Péderi Borbálának.1707

Persányi István, Mád mezőváros bírájának idézőlevele Demeczky Mihály özvegyéhez, Péderi Borbálához (úgyis, mint Zsigmond és László nevű fiainak gyámanyjához). Megidézi 1707. június 21. napjára a Mád városa által tartandó törvényszék elé, egy a Mád melletti Percze dűlőben található szőlőbirtok tulajdonjogának megállapítása céljából. Mád. 1707. március 29.

Nehaj N(emze)tes V(ite)zlö Demeczky
Mihálj Úr megmaradott özvégyének
N(emze)tes Pederi Borbála
Assz(onyna)k ö k(egyelméne)k adassék.

Kassán

 430 [Későbbi számozás, talán Demeczky Zsigmond kézírása.]

 

Annō d(omi)ni 1707 die 29. Men(si)s Martÿ

Nemes Zemplény Vármegyéb(en) Parn(ón lakó) N(em)z(e)tes Pintz Marton Ur mint [olvashatatlan szó] és A. N(emze)tes N(emes). AbaUjvarmegyeb(en) (nemes) Királyi Kassa Városáb(an) lakó néhaj N(em)z(e)tes V(ité)zlő Dēmeczky Mihály Ur özvegyét Nemes Péderi Borbála Assz(ony)t. úgyis mint ha, és á ménnyib(en) Demeczky Sigmond, és László Fiainak tutrixat [gyámanyját] és curatrixat [gondanyját] [olvashatatlan szó] Mj hirünkel Nevünkel, Várasunk folyó pecséttje erejével citállya [idézi] és citáltattya [idézteti] ezen N(emes). Zemplény Var(me)gyéb(en) Mád mező Várasáb(an) celebráládo [tartandó] Törvény székünk eleib(en) ad diem 21 futuri mensis Junÿ Anni modo laben(ti)s p(rae)script(um) 1707 [a fent megírt 1707. év június 21. napjára). ezen mosta(ni) megírt N(emes). Zemplény Vár(me)gyéb(en) Mád Mező Várasá(na)k Nagy Percze[1] nevű p(ro)monthoriumán [szőlőhegyén] Napkeletrűl szekérút nap nyugatrúl eléb Sepsi öreg Molnár Andrásné, mostan penig Vitarius János Ur által biratott szőlő licitálássáb(an) lévő szőllő mellé, hogy k(egye)l(m)e quō jūre, & fundamenti [milyen jogon és alapon] bírja jussát [örökségét, örökrészét] liquidállya, liquidatis liquida [olvashatatlan szó] summáját fel vegye, melly szőlőnekis Circumstantiairúl [körülményeiről] és egyéb szükséges Törvényes requisitumairúl [kellékeiről], és inculdált [csatolt] actiób(an) bővebb(en) informáltatik k(egye)lm(e)d. Látván azért, és vévén k(egye)l(m)e(d) ézén Petsétes Citatoria [idéző levél, idézvény] Levelünkét, per se [a maga személyében], vel per l(e)g(i)t(im)us p(ro)cur(at)or [törvényes ügyvédjével], aut plenipotentiariu(m) suu(m) [avagy plenipotentariusa] előttünk dēbito modo [kellő módon] compareálni [megjelenni] el né mulassa, máskint vagy compareál [megjelenik] k(egye)l(m)e modo p(rae)missio [az imént említett módon] vagy sem, My mind az által az compareáló [megjelenő] fél instantiajára [kérésére] á tévők lészünk in p(rae)missis, az mit az hű igasság hozánd magával. Datum. Datum In Opp(idum). Mád [mezőváros] die & anno suprascript(um) [A fenti évben és napon.]

 

Persányi István Mádi
Fő Bíró Tanácsával edjütt

 


[1] Percze néven még ma is létező, első osztályba sorolt dűlő Mád határában.