Demeczky Zsigmond - Tóth Mihály - Záloglevél.1810

Demeczky Zsigmond záloglevele, melyben két füzi pusztai praediumban lévő földjét zálogosítja el Tóth Mihálynak. Bernátfalva. 1810. április 24.

Alább irtt adom tudtára mindeneknek, kiknek illik, hogy én bizonyos ezen Szűk esztendőben szükségemtül viseltettvén vettem fel Te(kin)t(e)tes N(em)z(e)tes, és V(ité)zlö Toth Mihálly Ur(am)tul Két Száz Ötven i.e. 250 f(o)r(in]tokat Költsön olly módal, hogy azon summa pénzben mindegy Interes fejében effective Által adom Puszta füzi Praediumban Also Nyomásban túl a Padárokon ugymint Padari Uttul uj Utig, lévő földet kinek Also szomszédgya Demeczky Joseph eötsém földje, akit maga zsellére mostanság birja, felső pedig Demeczky Gyö(r)gy Battyam földje, ött vékást, más földet pedig ugyantsak abba Praediumban felső Mezöben Padaron tul Uj Uton vagyis Nap nyugoti vegét ött vékást Tamasy Joseff és felöl T(itu)lalt Ur(am)nak földgye közöt birni használni valamint magait Mind addig méglen azon felül irtt summa pénzt le nem teszem és ki nem fizetem. Mellynek nagyobb ereire adom magamnak ezen Kezem irásával, és szokot petsétemmel meg erösített Contractusomat. Költ Bernatfalván 24. Aprilisb~ 1810ik esztendöben.

Demeczky Sigmond m.p.