Kassa város szerződése Demeczky Mihállyal.1689

Kassa város szerződése Demeczky Mihállyal. Demeczky Mihály 1686-ban, tehát feltehetőleg bírói hivatala idején segítette ki pénzzel a várost (a városi bortisztek kifizetésében), sőt bizonyos tartozásait is elengedte. A város cserébe egy szőlőt adott át neki, hogy azt addig használhassa, míg az abból nyert pénz ki nem egyenlíti a kölcsön összegét - olyan kitétellel, hogy ha a szőlő „elvétetnék” tőle, illetve szabad bírásában háborgatnák, a város kötelezi magát, hogy az adósságot, illetve a város egyéb tartozásait is kamatostól és a költségek felszámításával kifizeti neki. 1688-ban feltehetőleg politikai ellenfelei, vagy rosszakarói fondorkodása miatt az említett szőlő „elvétetett” tőle ő, pedig a királyhoz és a vármegyéhez fordult jogorvoslatért. Abaúj megye alispánja 1689. június 20-ára tűzte ki a megyei küldöttség vizsgálódásának kezdetét, a város azonban el akarván kerülni a törvényes pereskedést inkább újabb szerződést kötött Mihállyal. A szerződést 4 pontra osztották. Az elsőben Mihály eltekint a rosszakarói által okozott „gyűlölséghes állapotától”, és békességben kívánván élni a várossal ismét elengedi neki az 1686-ban egyszer már elengedett városi tartozásokat (olyan feltétellel, hogyha a jelen szerződést is megszegik, akkor eredeti értékükben tarthat rájuk igényt). A második pontban a város kötelezi magát arra, hogy az annak idején kölcsön kapott 924 forintot és 70 pénzt négy esztendő leforgása alatt, előre meghatározott időpontokban fizeti ki neki és az első részletet, 200 forintot a szerződés megkötésekor át is adják. Magukra vállalják Mihály egy kisebb összegű, 60 forintos adósságát, amellyel Bajnóczy Zsigmondnak tartozott. A harmadik pontban a város, Mihály engedményeit méltányolva átengedi neki és családjának a házuk végében levő városháza egyik „részecskéjét”. Ez a szerződés szövege alapján egy a városháza tulajdonában álló félig romos, egyemeletes ház lehetett, amit a Demeczky család hozatott rendbe. (A ház tulajdonjoga kérdéses lehetett, mert kiemelik, hogy ha mégis templomra „hagyatott volna”, akkor a ház becsült értékét nekik, vagy a templomnak megfizeti a város.) Ezen felül az „elvétetett”, és akkorra már kiirtott, beszántott szőlő újratelepítésével járó nehézségek enyhítése végett 10 évvel megnövelték az „azon részre adott szabadságot" és dézsmamentességet. Megemlítik még, hogy a Thököly idejében öt hordó mádi borát, és leveleit a soproni követsége[1] költségei fejében lefoglaló személyek ellen indított perében készek az igazság kiszolgáltatására. A negyedik, és utolsó pont azt részletezi, hogy mi történne, ha a város esetleg nem teljesítené a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ez esetben Mihály kihívhatja a vármegye szolgabíráját, vagy alispánját, és a városnak Abaúj megye területén található birtokaiból teljes elégtételt „tétethet”. Erre végül nem került sor, mert 1692. júniusában a szerződés hátára vezetett nyugtatvány szerint Demeczky Mihály a város bortisztjei által teljesen „kielégíttetett”, tehát az utolsó terminussal kezéhez vette a teljes pénzösszeget, és semmisnek nyilvánította a szerződést. A dőlt betűvel szedett szövegrészek Demeczky Mihály kezétől származnak. Kassa. 1689. július 4.

Contractus cum Liber(a) ac Regia
Civit(a)te Cassovien(sis), supēr f(lorentinus) 924: d(enarius)70
ac ibidem compre(…) portione Domūs
et Vineola[4] Borbelyka. A° (1)689° %

N(emes). Cassa Városával valo Contractus.

Nro 9.

N° 62do
___________
N° 9no

 

Mÿ ezen Szabad királyi Cassa Nemes Varosának Fő Bírája, Tanácsa Fő Fürmendere, és egész választott kösséghe. Adgyuk tudtára mindeneknek az kiknek illik és vallyuk ezen Levelünknek rendib(en). Hogÿ minek utánna in Anno 1686 Nemzetes Demeczky Mihály Ur(am), akkori Magistrátus elött bizonyos viselte[?] Nemes Város Tisztei fizetésséb(en), és kölcsön az Város által contrahált [szerződött] adoságiban kilencz szászhuszon négy forinthig és hetuen pénzigh valo praetensioit [követeléseit, igényeit] liquidálta [elszámolta] volna /:condonalvan [elengedvén] éö k(e)g(ye)lme az subsequalt [jövőbeli?] Amicabilisnak [barátságnak] tekintetiért is öttven két köböl Búza, és negyven két köböl Gabona s három hordo Borbély restantiait [elmaradásait, hátralékait]:/ és azon praetensioit, akkori Nemes Magistrátus Nemes Kösséghnél edgyütt acceptalván [elfogadván] azoknak contentumárul [kielégítéséről] is eö k(e)g(ye)lmét és successorit [utódait, örököseit] assecuraltak [biztosították] vala, tudni illik bizonyos Nemes Város Bornemisza nénő szőllejét contractualitér [szerződés szerinti] árrol valo Conditiok [feltételek] alatt /: és nevezet szerént hogÿ azon szöllött mind addigh szabadon birhatnák, mighlen hasznából az eö k(e)g(ye)lme debitumja [adóssága, tartozása] defalcaltattot [leszámíttatott] volna, casu quo [esetleg] pedigh azon szöllö vissza vétetnék s azzal eö k(e)g(ye)lm(éne)k szabad bírásáb(an) haborgatattnának, akkor simul et semel [egyszerre és egy időben], mind megh irt adosághit, s mind el engedet restanciait cum Interesse et expensis [kamatostól és a költségek felszámításával] az Nemes Városon megvehetné :/ kezekb(en) és birtokokban bocsaitották vala. Idö multan azomban in Anno p(ro)xime p(rae)terito [a most említett évben] 1688 [néme]lly pri... személlyeknek nyughatatlan élméjének, indulattyából s izgatásábol azon szöllö, emlitet Demeczky Mihály Uramtol el vétetvén az megh írt Contractualis Conditiok [szerződés szerinti feltételek] ellen és azért eö k(e)g(ye)lme k(e)g(ye)lmes Urunk eö Felséghe parancsolattya és az Nemes Vármegÿe Exmissioja [kiküldetése] mellet ezen Nemes Abaujvarmegyenek Vice Ispánya altal pro die 20 praesen(ti)s Men(si)s Junÿ [ez év június 20-ára], az Nemes Városnak termináltatott [kitűzetett] volna, Iudicialiter [bíróilag], akkor mÿ ezen törvényes pörösködésnek uttyát az Nemes Város kárának el tavoztatásáért meg akarván elöznünk, és eö k(e)g(ye)lmét, s Successorit, de meliori et certiori modo contentatione(m) [jobb és biztosabb módon való kielégítésére?] ujjobban assecuratusabbá [bizonyosabbá] tennünk, léptünk illyen irrevocabilis [megmásíthatatlan] állando Amicabilis [barátságos] Compositiora [egyezségre], és Contractusra [szerződésre].

Primō. Hogy emlitet Demeczky Mihály Ur(am) nem tekintvén az el mult esztendőb(en) nemellyek által okozott gyűlölséhges állapotit, seött továb is az Nemes Várossal egyeséghb(en), és szeretetib(en) akarvan elni, az melly annak elötte condonalt [elengedett] restantiajat [hátralékát] és Interessét [azok kamatait], az Contractus violentiaja [szerződés erőszakos megsértése - hatalmaskodás] miatt megh vehette volna, azokat most, et de praesentÿs [jelen alkalommal] az Nemes Városnak condonalta [elengedte], ugy hogy törvényré eddigh erogalt [kiadott] minden költséghét is, mighlen ezen jelen való Contractus az Nemes Város által nem violáltatik [erőszakosan meg nem sértetik], violaltatvan [hatalmaskodás esetén] pedigh azokat is jüvendő keresésére, és assecu[ra]tiojára [biztosítására] facultassa [vagyona, értéke] fen tartattot, és megh maradott.

Secundō. Az felyül meg irt kilencz szász huszon négy forintoknak, és hetven pénznek infallibilis [tévedés nélküli] megh fizetéssében, obligallyuk [kötelezzük] magunkat, és Tisztbéli Successorinkat, Sub poena inferius declarata [büntetés terhe alatt kinyilatkoztatván], hogy azon summa pénzt, bizonyos Terminusokra [határidőkre] négy esztendők ell folyássa alatt tartozunk, és tartoznak mind(en) fogyatkozás nélkül in paratis [készpénzben] emlitet Demeczky Mihály Uramnak és Successorinak, le tenni, és megh fizetni; ugy mint nunc, et de praesenti [most és jelen alkalommal], adtunk eö k(e)g(ye)lmének kétszász Magyar forintokat; Insuper [azonfelül, ráadásul] bizonyos hatvan forintokigh valo adosághat eö k(e)g(ye)lmének, kinél Nemzetes Bajnoczy Sigmond Uram(na)k eö k(e)g(ye)lmének tartozott, magunkra váláltuk infallibiliter [pontosan] megfizetnünk, és az negyven forintÿát é jüvö szüretre le teszük ezen follyo esztendőb(en). Második Terminussa lészen ez következendő 1690.dik esztendőb(en) essendő Nagy Boldogh Aszony napja, mellyen is két szász forintokat. Harmadik az után való 1691dik esztendőben ugyan Nagy Boldogh Aszony napja, azon is két szász forintokat. Negyedik is, ugyan az után következendő esztendőben Husvéth napja utá(n) valo Hét, kin is két szász huszon négy forintokat és hetven pénzt tartozunk letenni s megh fizetni emlitet Demeczky Mihály Uramn(a)k és Successorinak.

Tertiō. Mélto tekéntetb(e) vévén Nemzetes Demeczky Mihály Uram(na)k p(rae)mittalt [imént említett] cessioit [engedményeit] és Condonatiot [ajándékozásait], cedaltuk [átadtuk] és engedtük eö k(e)g(ye)lmének Demeczky Mihály Uram(na)k, Feleségének és Successorinak ez eö k(e)g(ye)lmek háza véghiben lévő Nemes Város házanak edgyik részecskéjét, mellynek egy része az elött leomlot volt és eö k(e)g(ye)lmek építették fell, másik része megh fen áll, az Város háza kapuja közül nyillo aitoigh egészen az Pretell Úr kőfalaigh, mind also, mind felsö részeit. Ugÿ hogyha azon haz az Templomhoz legaltatott [hagyatott] volna /:á mint mondatik, de mégh nem tudatik:/ azon oda engedet részecskének estimalando [megbecsülendő] árát, vagÿ Interessét [kamatát] az Városébol ki adni, vagy az Templom szükséghére forditani obligallyuk [kötelezzük] magunkat, és Successorinkat. Insuper [ezen felül] az melly darabocska rész szöllöcskét az Borbélyka nénő és Vöröshegy alatt valo pusztából melly szánto földé fordítattot, fogtanak fell eö k(e)g(ye)lmek melly bár meghépüllyön valób(an) is, aligh egÿ antalagh[2] Bornál tőbbet nem teremne, azon részre az elött adatott szabadságot, et [és] Dézmátul valo exemptiot [mentességet][3], tiz esztendövel augeáltuk [megnöveltük]. Ezt is hozza tévén, az melly Processust [pert] inditott volt bizonyos személlyek ellen, kik eö k(e)g(ye)lmének Leveleit és ött hordo Mádj Borát az Soprony Orszagh gyülésének Varos részirül valo költséghe refusiojaban [megtérítése fejében] el vitték eö k(e)g(ye)lmétül Thököly idejéb(en), hogy azon Processussat bizvast p(ro)sequalhassa [folytathassa] elöttünk igazsághnak ki szolgáltatásáb(an) készek leszünk.

Quartō et ultimō. Hogy ha Casu quo [esetleg] Mÿ, vagy Tisztbeli Successorink, az p(rae)mittalt dologhb(an), és végzésünkben valamellyikben megh haborgatnák eö k(e)g(ye)lm(e)ket, az p(rae)mittalt Terminusokat [határidőket] is nem observalnánk megh fizetésséb(en) tehát tartozának azon haborgato ellenzö Successorink vagy mÿ eö k(e)g(ye)lmeket Demēczky Mihály Uramot, et p(rae)scriptos [és az imént említetteket], az egész mind(en) rendbeli megh irt p(rae)tensioirol [követeléseiről] cum Solito interesse usq(ue) ad illud tempus intelligendo [a megszokott kamatokkal, belátható időn belül?] et expensis fatigiorumq(ue) refusione [és a fáradságos költségeket megtérítve] plenariē [teljesen] contentalni [kielégíteni]. Mellyet is ha nem cselekednénk, p(rae)vio modo [előzetesen?] nem contentalnank [elégítenénk ki] vagy contentalni [kielégíteni] el mulatnák, emlitet Demeczky Mihály Ur(am) csak hazátol is ki hiván az Nemes Vármegÿe Szolgabíráját, annal inkáb Vice Ispányát ezen Nemes Varmegyéb(en) talalando Nemes Város Joszágábol p(rae)viō modo [előzetesen?] plenario satisfactiot [teljes elégtételt] tetethessen, és tetethessenek, abscissis Universis Juridicis remedys [teljes perorvoslatot nyerhessen?], exceptionibus Juristitiorumq(ue) temporibus non obstantibus neq(ue) ullis excogitatis, et excogitans remoris, et Subtere[]fugys obstare valentibus p(rae)sentium duntaxat [egyedül] Literar(um) Nostrar(um) [jelen levelünk] Sigillo Authentico [saját hiteles pecsétünkkel] initatis hujus cum in finem roboratar(um) et extradatarum [kiadjuk] vigore et testimonio mediante [ereje és tanúbizonysága által*]. Datu(m) [Kelt] ex Senatus Consulto [a városi tanács rendeletére] et Congregatione ... Communitates Dje 4ta Men(si)s July Anno 1689.

L.S.

[Kassa város pecsétje.]

A° 1689. 15 9bris Pelsőczy András és
Isákovics Mátyás Urajmék által az mely 40.
forintot tartozott á szűreti(g) megh adnj á N(emes). Va
ros, megh atta. Cassoviae die et Anno p(rae)scriptis.

                                                    Mich(ael). Demeczky m.p.

Extradatam pēr me Jur(atus) Vice Notar(ius)
Ibidem Andream Bezsdár m.p.

 

A° 1691 20 A(u)g(u)sti István Deak Ur adot megh fr 67:-
24. 8bris Szabo Ferencz Ur adot fr 21.

Quietantia Generalis. [Általános Nyugtatvány]

 

Hogy Nemes Szabad Királyi Cassa Varossa részéről, arrol az Contractus(na)k Contentiajáról [kielégítéséről], melly kilencz száz huszon négy forintok(na)k és hétven pénzeknek megh fizetéséről, az N(emes). Város és közöttem in A° 1689 4ta Junÿ kőlt és emanaltatot [kibocsáttatott], ugyan azon Contractusnak continentiája [foglalata] szerint az N(emes). Város Bor Tisztei által plenariō [teljesen] és integrē [egészen] ezen folyo esztendőben, mint utólso terminusban contentaltattam [kielégíttettem], eő k(egye)lmek ennékem egeszen mind az kilencz száz kuszon négy forintokat és hetven pénzt megh adtak; Melyre nézve azon kilencz száz huszon négy forint és hetven pénzek(ne)k tudni illik p(rae)tensiója [követelése] iránt, és azontól soráló punctumokban [pontokban] ezen Contractusunkot per p(rae)sentes [jelen irat által] cassalom [„törlöm”] mortificalom [„megtagadom”] és annihilálom [semmisnek nyilvánítom]; és az Nemes Cassa Várassát, Bortiszt Uraim altal lőtt complanatiobul [kiegyenlítésből] generaliter [általában] quietálom [nyugtatványozom]. Melyrólis attam saját kezem irása és pecsétem alatt ezen G(ene)rális quietantiamot. Cassoviae Die 23. Men(si)s Junÿ. 1692.
Michäel Demēczky m.p.
L.S.
 


[1] Az 1681. évi soproni országgyűlésen Demeczky Mihály volt Kassa egyik követe.

[2] 70 literes tokaji boroshordó.

[3] A szabad királyi városok ún. bordézsmát szedtek a joghatóságuk területén lévő szőlők után.

[4] Kisméretű szőlőbirtok.