Ondrejkovics Katalin végrendelete.1785

Ondrejkovics Katalin végrendelete. A korszakból ez az egyetlen fennmaradt végrendelet, ez teszi különösen értékessé. Bernátfalva. 1785. november 13.

Attyának, Fiunak, és Szent Lelek Istennek Nevében Amen!

 

En Ondreikovics Katalin, Néhai Istenben boldogult Demetzky Mihall Uramnak Özvegye, magam előtt viselvén aztatt, hogy minden embernek meg Kell halni, de biztontalan Az Az Ora, mellyben ki szallittatunk ez Arnyek világbul, Azért énis gyengéb egésségemre valo nézve, de Istené az dűtsőség, ép, és jo Uzan elmével Kivántam Kevés vagyonkámrul Utolsó rendelésemett, és Testamentumomat tenni e szerént.

Elsőbenis Az én bűnös lelkemett ajanlom Az én Drága Jesusomnak szent Kezében, Kőnyőrogvén nékie alázatossan, hogy Az Ő Őtt mélséges Szent Sebeiértt, Kőnyőrűllőn rajtam, és botsássa meg Az én bűneimet. Az én nyomorult Testemet pediglen, Az ő Annyának Az Földnek vissza adom, Kivanom pediglen hogy Az Csontosfalusy temetőben temessenek, melly végettis.

2do Hagyok, Az én nékem osztály szeréntt, szabad dispositiomra [rendelkezésemre] jutott, 984. R(énus)f(orin)tbul, és 37 Xr (krajcár) tisztességes el temettetésemre Hattvan Rftott, hogy abbul tisztességes koporsott tsinyáltasson Joseff Fiam, és más egyéb, Az el temettetésemre szükséges költség abbul tellyen ki, ha pedig ezen hattvan Rftbul valami fől marad, Az az szegényeknek osztattasson Ki.

3tio Tíz Szent Misére hagyok Az mindszenti Plébánusnak Ött Rftott, ugy nem kűlőmben az Kassai T(isz)t(elen) Pater Franciskánusoknakis, tiz szent Misére Ött Rftott, mellyet kívánom, hogy mentül előbb, mind az kétt helyen el mondassák az Fiaim. Ezen kívűl hagyok Az Enyitzkej Istápollyba levő szegényeknek Kétt Rftott, Ugy nem külömben Az Kassaj Istápollyba lévő szegényeknekis Kétt Rftott, mellyet Joseff fiam mentül előb ki adjon.

4to Mintt hogy pediglen sok bajos pőrlekedés és fáradságos kőltekezés után az Gyermekeim(m)el meg osztozkodtam, és kettő az Fiaim kőzűl, Ugy mintt Miháll, és Sigmond magok jussokat kezekhezis vették, Ugy hasonlo Képpen Juli Leányomnak férje lévén maga jussát ki vette, az töb Gyermekeim pedig, Ugymint Győrgy, Joseff, András, és Ferentz Fiaim, és Katicza hajadon leányom, valamint személlyekben /: Ki vévén Győrgyőtt, ki hadj ember :/ szárnyam alatt vannak, Ugy minyájoknak Jussa és része, Az én részem(m)el egyűtt vagyon, és mindenestül Az én rendelésemtül és parantsolatomtul Fűg, ezek Az én Gazdáim, Gyámolaim és minden parantsolatomnak tellyesítői, meg érdemlik Azért Anyai szeretetemett és Áldásomat, de ellenben

5to Melly sok szomoruságott szenvedtem Sigmond Fiamtul, Ki nem tsak rutt motskos szokkal reám rivalkodni sok izben bátorkodni, de ellenem kezétis fől emelni, Sőtt megis taszíttani merészlett, melly szerént nem anyai szeretetemett, de inkább áttkomatt érdemlette, botsássa meg Az Isten az ő bűneit, énis el szenvedem tselekedeteit, és meg botsáitok nékie, és hagyok nékie Az főntt nevezett sum(m)ábul 30.% harmintz Rftott.

Juli leányomis rosz példátt vévén, mostani Utolso öregségemben ellenem támadott és szemre hányásra fakadott, melly miatt el idegenedett tőle szívem, hagyok mind Azon által nékie Öttven Rftott, Ugy Mihály fiamnakis hagyok Öttven Forintott.

6to Katicza hajadon leányom, éjjel nappal mellettem szolgál és reám vigyáz. Sok ettzakákott betegségemben, mellettem Álom nélkül tőltött, Azért Osztályon kívűl hagyok ki hazasitására Öttven Rftokatt ezen kívűl Azon Czin edényt, mellyet mostan nem regiben vétettem Kassán az Convictusból,

7mo A mi ezen sum(m)ákon kívűl marad, az emlitett 984 Rfbul és 37Xrbul, Aztatt mind hagyom és testálom, Győrgy, Joseff, András, és Ferencz Fiaimnak, Ugy Katicza hajadon Leányomnak, hogy avval Ött felé egyarántt osztozzanak. Ugy szintén Az Szarvas Marháim, Sertéseim, Kotsim, és Négy lovam hámostul, és Az meheimis, tsak ezen mostan nevezett Ött Gyermekemé legyen, és tsak ők osztozkodjanak véle, ki vévén egy Tehenett, mellyett hagyok Az egy testvér Öttsémtül Ondreikovics Susannátul, Tivadernétűl szűletett Árvának, Tivader Joliankának.

8vo Az Boldogkőj szőlőmet magam szerzettem, és a menyiben Istenben boldogult Demeczky Sigmond sóghor Uram szőlejének árátt kezemhez vettem, Aztatt Az Gyermekeimnek Köz Osztályra botsáitottam. Azért ezen szőlőmet, mintt saját Aquisitiómat [szerzeményemet], tsak az már nevezett György, Joseff, András, és Ferencz Fiaimnak, Ugy Katicza hajadon leányomnak hagyom.

9no Az Bernáthfalusy és Fűzy Praediumbéli portio minden földekkel és rétekkel, amelyek nekem jutottak, halálom Után, egy Arántt oszollyon fel Az egész Gyermekeim között, de Az bennek lévő vetés, tsak az már sokszor nevezett Ött Gyermekemé legyen, mivel ő általak vettetett, és együtt gazdálkodtak vélem. Ugy hasonlo képpen, mind en szemess és szalmáss élett, tsak ezen ött-gyermekemé legyen.

10mo Mivel minden jövedelem egyűvé tétetődik, Az Ött gyermekem jussábul, Azért Ahol, ha mi szaporodott, Az föntt mondott és osztály szeréntt ki tett sum(m)án kívül, Az tsupán tsak Az Nevezett Ött Gyermekett illeti, Az irántt az töb ki osztozott Gyermekemnek Sem(m)i p(rae)tensioja [követelése, igénye] sintsen, és nemis lehett.

Utollyára, inttlek édes Gyermekeim, szeressétek egymást, értsétek és bötsüllétek egy mást, ne vegyetek rosz példátt Sigmond Fiamrul, kinek minden tselekedete botránkozás, nékem pedig Siralmas Gyász. Isten hozzátok édes Gyermekeim. Költt Bernáth falván 13dik Novemberben 1785. esztendőben.

Hozza teszem még eztettis, hogy Sigmond fiamnak adtam Kétt izben 40 % negyven Rftott Kőltsőn, elsőben adtam huszatt, midőn magának tsikokatt vett nyereségre Azutan adtam husz Rftott midőn Az tserétt Ortattam [cserjést irtattam], de mind Az Két rendbéli summátt Azért engedem el Sigmond fiamnak mivel p(rae)tensiot [igényt] formál némelly darab fák irántt, mellyeket nékie adtak, és az Köz épületekre fordítatott, Ugy ne[m] kűlőmben Az Ortásos köz osztályra ment. Sig(natum) Bernáthfalva A° et Die Ut Supra. [Kelt Bernátfalván a fenti évben és napon.]

 
 
Coram me Joanne Romanyi m.p. L.S.
Ego infra scriptus rogatus testis
Praesens testamentu(m) coram: ...
Andreas Tulsiczky Parochus Enyiczk(ien)sis m.p. L.S.
Coram me Antonio Nováky m.p. L.S.
Coram me requisito Teste
Antonio Lissay Parocho
Mindszentiensis m.p. L.S.
Coram me Gabr(iel) Kostyán m.p. L.S.
Coram me Stephanus Püspöky m.p. L.S.

Coram me Paulo Püspöky m.p. L.S.