A Demeczky testvérek osztálylevele.1790 körül

A Demeczky testvérek – György, Mihály, Zsigmond, József, András, Ferenc és Julianna - osztálylevelének fogalmazványa. A kézirat sajnos hiányos és befejezetlen is. A testvérek a Tripartitum szellemében járnak el. Ezek szerint „minden ... nemesnek bármi néven nevezendő apai és ősi fekvőjószágai és birtokjogai azoknak az uraknak és nemeseknek fiai, tudniillik az egy apától való testvérek között egyenlően oszlanak meg és annyi felé szakadnak szét, a hány a testvér. ... Az apai ház pedig a legifjabbik fiúnak jut szállásul és lakásul, úgy azonban, hogy az ilyen jószágok és birtokjogok közös jövedelmeiből a többi fiúknak, azaz testvéreknek is közös földön, a hol tudniillik: akármelyikük akarja, az apaihoz hasonló más lakóházakat kell emelni és építeni. A melyekhez, szintén a közös szántóföldekből, erdőkből, rétekből és kaszálókból annyi és akkora részt kell kihasítani és elkülöníteni, a mennyi és a mekkora ahhoz az apai házhoz tartozik és ezeket örökös birtok- és uralombantartás végett azokhoz kell csatolni.”[1] A kipontozott részek hiányoznak, a szögletes zárójel egyrészt fordításokat, másrészt valószínűsíthető szavakat, szórészleteket jelöl. Demeczky Ferenc kézírása. Bernátfalva? 1790 körül.

Alabb irattak Hét Testvér Néhai N(emze)ztes Demeczky Mihály édes Attyátul, és N(eme)s Ondrejkovits Aszony edes Annyanktul született Attyafiak, úgy mind György Mihaly Sigmond Joseff Andras Ferencz, és Julianna Tamasy Joseff Ur Hazas tarsa adgyuk tuttára Mindenek(ne)k az kiknek illik hogy mink megegyezö akarattal az édes Annya(n)k(na)k es utana az Kedves Hugunk Demeczky Katalin Kinek mar előbeni osztály szerint mék az édes Annya(n)k(na)k éltibe az ötett illetö része ki voltt adva, valamint az édes Annya(n)k(na)k is Ujra Attyafisagosan Következő Modon[2] ezen Osztaly Levelünknek rendiben, hogy minek utána az édes Annyank kinek, ötett illetö resz az Joszagbul ki voltt adva :/ugy egy testver Hugunk Demeczky Katalin, aki virágzó ideiben/: mar ki lévén nékie adva az elsö osztalyunk szerint az része, ez arnyék világbul ki Multak volna, ugy nem külömben az szerzett vagyis aquiraltt Demeczky Laszlo részét az Fia Demeczky Gabor ki valtotta volna[3], mink Kösz akarattal és attyafisagos meg egyezésel Következö modon Ujra sors szerint osztoszkottunk és Ugyan tsak első sors az Curiakban[4] jutott

Elsö Sors Györgynek az Pazseton lévő fundus [házhely] melyen[5] Kortsma Palinka Hazak vagyon az Kassara Menö utnak nap nyugati oldalaba fekvö földel mellynek also szomszedgya Seminariu(m) fölgye felsö Jabroczky Urak fölgye. Hazás zsellér Orosz István, Lanczi Teleknek fele apertinentiakkig[6] fele.

Masodik Sors Mihalynak jutott Curianak a paston levö ortas földnek [irtásföldnek] also része, de mivel ezen darabb föld sokkal nagyobb mint attyai Curia azért abbul tsak annyi mind az Attyai Curia és amennyi egy rész... jutt az Bernatfalusi foldekbül hagyatatik meg nékie, ami pedig felöl vagyon Ugy mint 177 □öl abbul 4dik sorshoz adatatik 117 □öll, az hetedikhez pedig 60 □öll, ezen felül Takáts Janos fölgye birtokaba ada(ta)tik de ennek helyet ... ...adnak az Mihaly Curianak jutott földbul ki méretetik hason[ló] szélessegü föld, és melette levő Sigmond Curiajahoz Kaptsol... Bernatfalván hazás Zseller Karpoly Mihály ... [Demecz]ky Gyorgynek jutott Curiajanak also oldalaba lak... ...fél Telek apertinentiastul.

Harmadik Sors Juliananak [Tamassy Joseff] ur Hitvesének Curianak jutott Mitro ... de mivel ezen hely kisebb az attyai Curiana[l] ...bul ki méretett 515 Quadrata öll a... hibazot, Hazas Zsellér Juhaz Miska ... Curiajon alul levő Ruzsinkovits Matyas folgye ...a Bernatfalusi földek helyibe ...

Negyedik Sors [Sigmondnak Curian]ak jutott paston lévö ortas fold ... felsö része de mivel ezen darabb föld nagyobb az Attyai Curianal 686 □öllel, azért azon darab föld nékie az Osi Bernátfalusi Földek helyibe hagyattatik, és mék ezen Kívül az Mihaly Curiajabul hoszaban ki meretetik, 3 oll és másfél ... szélesegü darabb földetske, Bernatfalvan azon Zseller Ház, mellybe lakik Mihály Zseller Hazon alul és az K(oksó) Baksai Teleknek fele, az rajta lévő Kortsma Hazal edgyütt, és az Retkás alatt lévő 3 Koblos foldel et caetera.

5dik Sors Joseffnek Curianak jutott Rusinkovits Mattyas Haza az mellette lévő Curialis Kaposzta Kertel, de mivel ezen hely Kisebb az attyai Curianal azért adatott hoz(z)a az Paston lévő Orosz Mitro fölgye Széplakra meno Út mellet az ösi Bernatfalusi Foldekbul Balotan Tul Padarra vagyis Lebenyi hatarra Menö földbül felsö fele Házas Zsellér Bajus Janos Csizmadia és az Bosvay Teleknek fele cum apertinentis [apertinentiákkal együtt]

6dik Sors Andrasnak Curianak jutott Bernatfalvan Hamza Gyorgy és Ruzinkovits Takats Mester ember hazai, ezen Házak mellet lévő Kertekkel de mivel ezek kisebbek az Attyai Curianal azert hozza nékie adatik Bernátfalusi Balotara Menö Uton alul lévö Földetske

Hetedik Sors Ferencznek mind leg kisebb fiunak jutott Bernátfalván az [ösi] residentialis Curia Minden rajta lévö Épölete[kkel] az Bernatfalusi Ösi földekbül Balotan tul Pad[arra menepen az Lebenyi hatarik menö földbul also fele [melyne]k also szomszedgya Bernát Urak [lgye] ... K...olokon lévö foldbul nap szalattul[?] va... másfele Andrásnak jutott mellynek ... szomszedgya Bernat Urak fölge azo... Hernáthoz menvén mas földbül fe... [v]alo fele jutott Ferencznek Nap Nyugoti fele pedig Andrasnak... (szomsze]dgyai pedig [a fogalmazvány itt megszakad]


[2] Az eredetiben áthúzva, a szakasz elején és végén kereszttel jelölték, hogy ez a rész törlendő.

[3] Utólagos, a lap bal szélére írt betoldás.

[4] Sor fölé írt utólagos betoldás.

[5] Sor fölé írt utólagos betoldás.

[6] appertinentia - tartozék, a telekhez tartozó haszonvételi lehetőségek (kert, szántó, rét stb.).