Kun András ajándékozó levele Demeczky Mihálynak.1699

Kun András[1] Demeczky Mihálynak, és családjának engedi át egy „elparlagodott” szőlőrészét a Bodrogkeresztúr melleti Vári dülőben. Kassa. 1699. június 28.

En alábi, megh irt Kassa Várassában lakozo Kún András, adom tudtára mindeneknek á kiknek illik, és maghamra vallalván mindennemű terheket Isten k(e)g(y)lmességébűl születtendő Gyermekeimnek, maradékimnak, Atyámfiaimnak, és mindeneknek, valakiket ezen dologh illetne most, vagy illethétne jővendőben, vallom ezen Levelemnek rendibén: Hogy minekutánna én szüleimtűl Gyermekségemben Arvasághra, és mások Tutorsagha [gyámsága] alá magham javaival edgyütt maradván, azon Tutorim [gyámaim] miatt joszághaim, és kiváltképpén Hegyallyai felés szőllőim pusztasághra jutottak, és el parlagodtak vólna, azoknak éppületire eléghtelen lévén, más felől penigh mind a sulyos Portionak terhitűl, mind pedigh az mindennapi szükséghtűl kénszerittetvén: Az minémű Szabad szőllő részém tellyességgel el parlagodva vagyon Nemes Zemplin Vármegyében Bodrok keresztúr Várassának Vári nevű promontoriumán, kinek egy felől és nap nyugotrul mostan Püssel Sándor Uram, az előtt Iffiu Roth Gáspár szabad szőllő fele része, más felől penigh, és nap keletrűl            szőllője szomszédgya, melly egész szabad szőllő néhai öregh Roth Gaspár Uram, és Házastársa Haderer Ersébeth Asszony édes öregh szüléimtűl három ezer forintokon acquiráltatván [megszereztetvén], á megh írt nap nyugotrúl való egész fele része, megh nevezett néhai Iffiu Roth Gáspár Bátyám Uramnak (: kitűl felességének Anna Maria Zakerle Asszonnak s- attúl meg írt Püssel Sandor Uramnak, férjének legáltatott [végrendeletben hagyatott] :) más egész fele része penigh és napkeletrűl, néhai Roth Kata édes Anyám Asszonnal sorte Divisioni jutott vólt, s- ő k(e)g(ye)lmétűl én reám mind édes fiára szállott, de modo praedeclarato [a fent említett módon] az én részem tellyességgel el parlagodott, ezen parlagh szabad szőllő részemet eodem jure, et in eadem summa, yt(i)demq(ue) modis, et Conditionibus, [ugyanolyan jogokkal, ugyanolyan értékben, ugyanolyan módon és állapotban] valamint megh írt édes szűléimtűl acquiráltatott és én reám maradott, Nemzetes Demetzky Mihály Uramnak, Felességének Nemz(etes): Pédery Borbála Asszonnak, s- fioknak Sigmondnak és Laczkónak s- ő k(e)g(ye)lmektűl edgyűtt való Maradékioknak részemrűl őrőkőssen adtam engedtem, és ő k(e)g(ye)lmekre s- maradékjokra transferáltam pleno jure [teljes joggal átruháztam], semmi just maghamnak és maradékimnak fen nem tartván, hanem ő k(e)g(ye)lmekre és praescriptussira transferalván [az imént említettekre átruházom]; Az Törvényes evictiotis maghamra azon szőllő iránt vallalom. Mind ezeknek nagyob bizonyságára és erősségére, adtam ezen Levelemet, kezem irássával, és pecsétemmel megh erősítvén, kinek annyi erejét akarom lenni, mintha in loco authentico et credibili [valamely hiteleshelyen] kőlt volna. Datum Cassoviae die 28. Juny A˚ 1699.

 

Coram me Andrea Szárhegyi Kun Andr(as) m.p. L.S.
Canonico et Custodē Agrien(sis)

Coram me Alexandro Püschel[2] m.p. L.S.

Coram me Nicolao Feja[3] m.p.

Coram me Joanne Pulyai m.p. L.S.[1] A kassai választott község tagja: 1694-1700. (Forrás: H. Németh István: Kassa város archontológiája – Bírák, belső és külső tanács 1500-1700. Bp., 2006. 276.)

[2] A kassai választott község tagja: 1664-67, 1686-88. A kassai tanács tagja: 1668-1670, 1672-73, 1682-1684. (Forrás: H. Németh István: Kassa város archontológiája – Bírák, belső és külső tanács 1500-1700. Bp., 2006. 287.)

[3] A kassai választott község tagja: 1686. (Forrás: H. Németh István: Kassa város archontológiája – Bírák, belső és külső tanács 1500-1700. Bp., 2006. 260.)