Szaban Anna - Demeczky Ferenc - Záloglevél.1818

Demeczky Zsigmond özvegye, Szaban Anna zálogba ad Demeczky Ferencnek bizonyos bernátfalvi földeket. Bernátfalva. 1818. április. 11.

Contractus Viduae
Super impignoratis Terris
& medietatis Horti
 

Alabb írt ezen Levelem rendében adom tudtara á Kinek illik a vagy jövendőben ilhetne hogy sok izben tapasztaltam N(em)z(e)tes Demeczky Ferencz Sogor Uram hozám való hajlandóságát leg inkapp az el lopott lovaimnak Ki Keresésében ezen nagy faradsságat el tökéleztem magamban hogy azon Demeczky Sigmond férjemtül reám marad földekbül harom darabkat és az Curiabúl egy darab Sylvast [szilvást] most mindgyart attyaffisagossan alkú szerint Kezébe botsájtom semi just magamnak fent nem tartvan :/ mivel ezeknek ugy ís halalom után Demeczky Ferencz Sogor Uramra és Successorira [utódaira] minden pénz nélkül szalani Kelletik, és nem tsak ezen harom darabka alabb nevezendő földeknek, hanem az egész Demeczky Sigmond férjemnek osztaly szerint jutott részböl több földeknek is kezébe és Possessoriumában [birtokában] Kell menni, azértis én mostani özvegyi Sorsomba nagy szügségben lévén és nem tudvan magamo(n) egyépként segéteni illyen alkura léptem hogy most resignalom [által adom] N(em)z(e)tes Demeczky Ferencz Sogor Uram Kezébe altal adom és botsajtom

1mo Az Alsó nyomasba füzi praediumban az partnak Dombotska ala ménö circiter [körülbelül] hat Vékas[1] földemet mellynek felsö szomszedgya Demeczky Joseff Úr fölgye also Baro Mesko Ö Nagysága fölgye

2dik Ugyan azon nyomásba Uj Uttúl Enyiczki menö Útra circit(er) harom Vékást Keskeny földetskít mellyet mint Istenben boldogult Demeczky Andras fölgyit Vatkertos nevü parasztnak özvegyétül aqviraltam [szereztem] a mellynek felsö szomszédgya Demeczky Ferencz Sogor Uram földgye 3tio Homolkaba hasonlo képen Demeczky Andrasnak osztaly szerint jutott és altalam egynehány esztendök elött szerzett Circit(er) Két Vékas földetskét, mellynek felsö szomszédgya Demeczky György Urnak jutott föld: mellyet most Consiliarius [tanácsos] Jabrotzky Úr zalog Képen tartya és most az arendás zsidoja veti.Curiabul azon reszt mellyen Sylvás van. Sylvasal edgyüt és az Udvarnak alsó felével T(itu)lalt Sogor Uram pedik én nékem Két szás id ezt 200 R(énus)f(orintok)kat le tenni tartozni fog és két köböl életett mellyett le is tette mai alabb írt napon. T(itu)lalt Sogor Uram én és a nevezett földeket Vetésel edgyüt resignalom [által adom] semi just magamnak fent nem tartvan több betsületes Uri emberek elött: ezen irasomat sajat kezem kereszt vonasomal erösítem és bizonyítom. Költ Bernathfalva Szent György Havanak 11dik napjan. 818dik Esztendőben.

Anna Czabay Demeczky Sigmond
Ur el maradott özvegye
Keze X vonasa

Én elöttem Soki Toth
Mihály m.p. L.S.
Mi elöttünk Bernathfalusi
L. S. Birák elött
Biro ... István keze X vonasa
Hites Lesko Janos keze X vonasa
Haluska György keze X vonasa

Ezen földeken felül mellyeket T(itu)lalt Sogor Uramnak mostan altal adtam meggondolvan hogy a Kaposztás Kertemet nem mívelhetem mint hogy semi vóni [vonó?] marham nem lévén, altal adom a Bernathfalusi határon lévő Kaposztas földemet N(em)zetes Demeczky Ferencz Sogor Uramnak harmintz R(énus)f(orito)kért mellyek effective [valóságosan] le is vannak téve: azon kívül minden esztendőben T(itu)lalt Sogor Ura(m) tartozik nékem adni egy hordo Kaposztat Sig(natum) ut Supr(a) die et loco: [Kelt a fenti napon és helyen.]

Coram me Michaeli Toth de Soki m.p.

 Anna Czabay
Demeczky Sigmond Úr
elmaradott özvegye
Keze X vonasa

Ambár a Sylvasomat a Curiamon Demeczky Ferencz Sogor Uramnak effective [valóságosan] altal adtam emletett Sogor Úr ollyan egyezésre lépet mai nap velem: hogy említett Sogor Uramé ugyan azon Kert de nékem hasznalni adta ollyan feltétel alatt: én pediglen Ritkason Circit(er) Egy Vékas földet hasznalni adtam, adik míg tetszeni fog Sogor Uramnak. Költ mint felyeb.

Czabay Anna Keze X vonasa[1] Szántómérték: 0,12-3,0 hold; 132-750 nöl.