Demeczky Mihály egyezsége Semsey Katalinnal.1769

Demeczky Mihály egyezsége Semsey Katalinnal bizonyos bernátfalvi birtokrészek ügyében, melyek miatt már nyolc éve perben álltak egymással. Mihály bátyja, Zsigmond teremtette elő azt a 700 forintot, amelyet az egyezség értelmében Semsey Katalinnak kellett kifizetnie. A visszaszerzett birtokokat Mihály átadta Zsigmondnak. Az eredeti iratról készült hitelesítetlen másolat. Bernátfalva. 1769. augusztus 24.

Tandem partes ad diligentem eamq(ue) Seriam tam Dominorum Judicum quam aliorum Juris: Peritorum Virorum et Convocalorum Coramisantium interpositionem Adhortationemq(ue), potius in Pace et bona harmona ad inviem Semet Colere et vivere quam adiosis Litibus Expensisq(ue) et molestiis Procesualibus onerare Cupientes, Coram figura Juris sub ipso Judicio die et Anno infra notatis ex Consensu Partium profixo in Possessione Bernatfalva adtalem sponte et benevole Maribus Stipulates roboratam semperq(ue) duraluram et irrevocabilem Pacis et concordiae et eveneunt Unionem.

1. Nemzetes és Vitézlő Demeczky Mihaly Uram Actor [felperes] és az Incatta [alperes] fél Tekintetes N(em)z(e)tes Semsey Katalin Aszszony, néhai N(eme)s és N(em)z(e)tes Jábroczky Gábor Uram őzvegye, maga Gyermekei nevével is, kiknek terhét magára valallya alabb Coramisalo Procuratora [tanúskodó ügyvédje] jelen létében elallottak az eddig kőzőtők folytt, mint Principalis [fő], ugy oppositionalis [ellenállásbeli] Processustól [pertől] és azokat Cassalták [„törölték”] azonkívől.

2. Demeczky Mihaly Uram mint titulaltt [nevezett] Aszszony, mint Sajgo Juliana Pálfalvay Gáborné Aszszonyom ellen lévő oppositioknak [ellenállásoknak] bűntetését, és titulaltt Semsey Katalin altal percipialtt fructusoknak [élvezett jövedelmeknek], ugy az okozott kőltségeknek viszsza térítését elengedte. Ellenben

3. Semsey Katalin Aszszony, ambar ugyan kitelkedett harom darabka főldnek viszsza eresztésébe, mellyek a Demeczky Uraimék Tábláiban vagynak, Fűzi Praedium hatariban, de mivel hogy elegendő képen Demeczky Uramék altal producaltt [mutatott] Levelekból capacitaltatott [meggyőzően kiviláglott], azoknak és több inactionaltt Portioknak [per tárgyát képező birtokrészeknek] Demeczky Urameknak igaz Jussáról és Aquisitiojaról [szerzeményéről] mint ezeket, ugy a tőbb földeket, Réteket fűzi Praediumokba mellyeket eddig birt a Bernatfalusi Baksy Ujvari és egyebűtt lévő Demeczky László Bátya Ura altal el zalogositott inactionaltt Portiokkal egyűtt, mellyek ő kigyelmének néhai Demeczky Sigmond egy Testvér Battyaval egy Actorea [felperes] fél, és most élő Demeczky Sigmond Uram édesattyaval tett Divisiobol [osztályból] jutottak, resignallya [által adta] mint őrőkősnek vissza eresztette, és Procedens [az eljáró] Szolga-Biro altal mindjárt most Conscribaltattvan [feljegyeztetvén], akkepen ő kigyelme altal is resignaltatta [által adatta].

4. Demeczky Mihály Uram pedig most előttunk le olvasvan az investialt summat [a jószágba befektetett összeget] ugy mint 700 % hét szaz Magyar forintokat a titulalt Aszszonynak, mellyet ő kigyelme fel is vett, arra azon kívől obligallya [kötelezi] magat, és Gyermekeit, hogy ha jövendőben vagy az Aszszony vagy Successori [utódainak] Maradéki valamelly nagyobb summát [összeget] legitime liquidalna [törvényesen felszámolna], tartozik aztis Complanalni [kiegyenlíteni] és bonificalni [megtéríteni] Demeczky Mihály Uram és successori titulaltt Aszszonynak és successorinak.

5. Minthogy az el zalogositasnak alkalmatosagaval a Bernatfalusi Portion Demeczky Laszlo Urnak N(eme)S Haza vala, melly most nem talaltatik hanem ottan tsak egy kis zsellér Haziko vagyon, Kiben ugyan Demeczky Uramék most visza eresztett Jobbagya lakik, más hasonlo Zseller Haziko az Demeczky Laszlo Urnak jutott Kertben légyen építve, azon két kis Hazikóval titulaltt Aszszony Altal bonificaltatik [téríttetik meg] a Demeczky Laszlo Uram el zálogositott N(eme)S Haza, ami több a féle melioratioból [javításból] és deterioratioból [birtokrongálásból] kérdések tamadhatnanak, azok mint két részról Cassaltatnak [figyelmen kívül hagyatnak], hanem a hol Demeczky Uramék részén titulaltt Aszszony Jobbagya Roper János Hazat, azt aestimationali praetio flor(enus) Ungaricalium 12 in instanti deposito [becsű útján megállapított 12 magyar forintok azonnali letétele fejében] Demeczky Mihály uramnak a tőbbivel egyőtt, és az Jobbagyokkal is viszsza botsatotta, resignalta [által adta], resignaltatta [által adatta].

6. Minthogy pedig én Demeczky Mihály egy Testvér Batyamnak Demeczky Sigmond Uramnak igaz Atyafiságát, hozzám és Gyermekemhez tapasztalom, tsak ezen Processusban is melly ekképen involvaltatott [bonyolódott] nyoltz Esztendőtől fogvast, hogy nehezen juthattam volna hozzaja, vagy ha jutottam volna is Isten tudja mikor és fellettébb nagy kőltséggel faradsággal, ugy hogy tőbbet kellett volna kőltenem mint az Investicio [a befektetés] most ő Kigyelme segíttsége és tehettsége altal el értem, sőt titulaltt Bátyam Uram, az egész investalt [befektetett] hét száz Magyar forintokat aestimationalis summat [becsült összeget] maga sajat kőlőnős Industriajaval [szorgalmával] szerzet pénzéból le tette, azért per Praesentes [jelen irat által] azon egész Portiokat Cum Omnibus appertinentiis et utilitatibus [birtokrészeket az összes appertinentiákkal és jövedelmeikkel] valamint kezemhez vettem és nékem mai napon resignaltatott [által adatott], ő kigyelmének altal adom, és pro designato declaralom [kijelentem], hogy ő kigyelme azzal tettszese szerint disponalhasson [rendelkezhessen] es, ... , ugy mintazonaltal hogy jővendőben reá és Gyermekeimre pénz nélkül szallyon. Actum [Kelt] Bernátfalvae d(ie) 24 Augusti 1769. Demeczky Sigmond mpr (LS) Demeczky Mihály mpr (LS) Semsey Katalin mpr (LS)

I(nclyti)Co(mi)t(a)tus
Abaujvariensis Subst(itutus)
Judlium et Procedens Judex
Andreas Alexius mpr (LS)
Ejusd(em)
I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Abaujv(ariensis). Ord(inarius).
Jurassor Joannes Dios
mpr (LS)

Coram me Andrea Matyasovics Parocho
Mintszentiensi mpr (LS)
Coram me Jacobo Lánczy de eod(em) I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Abaujv(ariensis)
Ord(inarius). Judlium mpr (LS)
Coram me Josepho Fedak Ord(inarius) Ci(vi)t(a)tis Cassov(iensis).
Procuratore Fiscali mpr (LS)
Coram me Ladislao Icsuits I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Abaujvar(iensis)
Ord(inarius) Fiscali, et Praettae Partis
Incattae Procurator mpr (LS)
Coram me Petro Putnoky de Eadem Praetilati
I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Abaujvar(iensis) Jurassore mpr (LS)