Barthal Mihály és Gadeczky Mária contra Sajghó János.1739

Sajghó János 1738. július 14-én behajtatott magához Gadeczky Mária és első házasságából való fiai – Zsigmond és Mihály – tulajdonát képező „két rendbeli vasas szekeret”, azok minden tartozékával, négy lovat, négy ökröt „azoknak nemek szerint egész vonó eszkőzökkel”. Ezeket a hivatkozott törvénycikk értelmében 3 napon belül a megye alispánjának vagy közelebbi szolgabírájának kellett volna átadnia. A vármegye 1738. július 26-án kelt levelében Barthal Mihály és felesége kérésére meginti Sajghó Jánost, hogy „fogyatkozás nélkül” adja bírói kézhez a lefoglalt javakat. Ez a szövegben idézett első magyar-latin nyelvű levél. Ezután Sajghó János válaszlevelét olvashatjuk (1739. január 12.), ugyancsak magyarul. Ebben kifejti, hogy az ügyben írt első válaszlevele elkallódott, és hogy úgy tudta, a szekerek Barthal Mihály tulajdonát képezik. Az intőlevél kapcsán derül fény arra, hogy a szekerek az árvák tulajdonát képezik, és ennek tudatában már átadja azokat a vármegyének. Kiderül, hogy azért foglalta le a szekereket, mert „...Bartall Mihály és felesége ... az én réttyeimrűl az szénát violenter [erőszakkal] és Clanculariē [titokban] elakarták hozatni...”. Érdekesség, hogy a Demeczky árvák javát nézi, sőt „alkalmatlan rosz” embernek nevezi Barthal Mihályt, aki azoknak más kárát sem tudja megtéríteni (itt mintha arra célozna, hogy Barthal mint a birtokok kezelője, megkárosítja őket). A teljes irat az ügy végső összegzésének tűnik. A két idézett levelet dőlt betűvel emeltem ki. Hernádcsány. 1739. január 13.

Replica
D(omi)ni Sajghó ...
...
 

Infrascripti I(nclyti) Co(mi)t(a)tus Abaujvariensis Or(dinarius) Judlium et Jurassor, recognoscimus tenore p(rae)sentium Qvod virtute Commissionis Sp(ectabi)lis ac Generosi Domini Sigismundi Kelcz de Fületincz antelati I(nclyti).Co(mi)t(a)tus Abaujvarien(sis) Or(dinarius) V(ice).Comitis ad Instantiam G(ene)rosi D(omi)ni Michaelis Bartall et Conthoralis ejusdem Nobilis D(omi)nae Maria Gadeczky, qva etiam ex priori Marito suo susceptarum & Progenitar(um) Prolium Naturalis Tutricis & Curatricis Spectabilem ac Generosum Dominum Joannem Sajgho de Csik-Szent-Tamás /:Titt:/ Anno proximē p(rae)terito 1738 Die 30 Men(si)s Julÿ medio Annae Varga Georgÿ Kovács Uxoris Villicae suae Dominationis Bernathfalve(nsi)s Servilis, in nunc dictu[?] Poss(ess)ione Possessione Bernathfalva huicce I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Abaujvarien(si)s adjacen(t) et situata Literatoriē Admonerimus cujus tenor & continentia prouti Leg(a)vit: Isten sok kivánta jokkal álgya meghirt esztendőben Szent Jakab Havának [július] 14dik napján az melly két rendbeli vasas szekeret minden appertinentiaival [tartozékaival] nem kűlőmben négy lovát, és négy őkrőt azoknak nemek szerint egész vonó eszkőzökkel Bartall Mihály és Felesége Gadeczky Maria, ugyis mint előbbi Uratúl maradott Gyermekei Tutrixara [gyámanyjára] és Curatrixara [gondanyjára] nezendőket, jo Uram k(e)g(ye)lmed be hajtatván, holott Die 17ma p(rae)dicti Mensis [fent említett hó 17. napján] az be hajtott Joszagot tellyességgel /:az mint de dictam ire Art(iculi) 42„ 1729. tartozott volna:/[1] Biro kézhez nem kűldőtte, emlitett Bartall Mihály és meg irt mód szerint nevezett Felesége ezen T(ekintetes): N(emes): Abaujvármegyének Or(dinarius) Vice Ispánnyának [alispánjának] Te(kin)t(e)tes N(nem)z(e)tes és V(ité)zlő Kelcz Sigmond Uramnak Törvényes Commissioja [megbízatása] mellett általunk k(e)g(ye)lmedett Törvényessen Admonealtattyák [intik], mind azoknak mellyekre meg irt napon kezét tette fogyatkozás nélkűl Bíró készhez való adására Kassán 26 Julÿ 1738. Lánczy Imre Te(kin)t(e)tes Nemes Abaujvarmegyének Or(dinarius) Szolga Bírája m.p.
Gona István T(ekintetes): N(emes): Vármegye Jurassora [esküdtje] m.p.
Perillustri ac Generoso Domino Joanni Sajghó Causar(um) Regalium ViceDirector[2] /:Titt:/
Domino nobis Colendissimo Bernathfalvae.
Ad p(rae)missam Judriam Admonitionem p(rae)titulatis Dominus Admonitus Literatoriē similiter hungarico Idyomate reposuit nobis seqventibus: Bizodalmas Kedves Soghor Uram. Kőtelessen szolgállok k(e)g(y)lmednek. Nem penetralhatom [Ki nem kutathatom] hogy az én replicam [válaszom] Bartall Mihálynak és Feleséghének, ugyis mint néhaj edes Uratúl szármázott Gyermekinek Tutrixának és Curatrixának Instantiajára [kérésére] emanalt [kibocsátott] k(e)g(yelmekne)k Judria Admonitiojára [bírói intésére] kezéhez nem érkezett akkoráigh k(e)g(ye)lmednek, holott én azt Cziffkay Uram kezében mint Eskütnek szolgáltattam intra qvindena [az ünnep utáni 15. napon belül]; kiben nem egyéb vala a mint jut eszemhez, hanem hogy mind eddigh csak azt tudtam, hogy Bartall Mihálynak semmi ingatlan joszaga nincsen, ingó Joszágát pedig gondoltam leg aláb általam invagialt [behajtott] szekereket, melly szekereket is mivel nem magáénak lenni Tőrvényes Admonitio [Intés] altal declarállya [jelenti ki], azért azon szekereket k(e)g(ye)lmed kezében resignálom [által adom], tan qvod ad manus Judrias, ugy mindaz által, hogy Bartall Mihály és felesége, azkik tudniillik az én réttyeimrűl az szénát violenter [erőszakkal] és Clanculariē [titokban] elakarták hozatni, elégséghes Törvényes Cautiot [kezességet] adgyanak k(egye)l(me)d által én nekem, ez és ehez hasonló replicam vala énnékem az k(e)g(ye)lmed Admonitiojára, ez sem pedigh Bartall Mihálynak kedvéért, hanem hogyha az szekerek az Arvaké, azok megne károsodgyanak, mivel ezen alkalmatlan rosz ember, más egyéb pusztulásokat sem tudgya honnan bonificalni [megtéríteni] az Arvaknak. ezen replicamnak Continentiaja [válaszomnak folytatása] szerint kivantam vala Testimonialist [bizonyságlevelet] k(e)g(ye)l(me)dtűl, hogy tudniillik azon két szekér ez szerint ad manus Judrias resignaltatott [a bíróság kezébe által adatott], aminthogy most is kérem és Maradok k(e)g(ye)l(me)dnek Igaz kőteles szolgája Sogor Sajgho Janos m.p. Cassae. Die 12 Januarÿ 1739. Perillustri ac G(ene)roso D(omi)no Emerico Lánczy de Ead(em) I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Abaujvariens Processuali Judlium D(omi)no Affini Observandissimo. Csany. Super qva modo p(rae)vio peracta Judria Admonatione ac ad eandem taliter nobis Literatoriē transmissa replica ...m p(rae)inserti. D(ominu?)s et D(omi)nae Admonentium futura pro cautela; manibus nostris subscriptas utualiumq(ue) Sigillor(um) nostror(um) appressignibus munitas at corroboratas extradedimus hatae Literas nostras Testimoniales Actum Csany Die 13tia Janu(ary) 1739.

Emericus Lanczÿ In(clyti): Co(mi)t(a)tus Abauj
varien(si)s Ordinar(ius) Judlium
m.p. L.S.

Stephanus Gona ejusdem Co(mi)t(a)tus
Jurassor m.p. L.S.


[2] Kincstári jogügyi aligazgató – ez a Kamara területén a „koronaügyész” feladatainak képviseletét jelentette.