Zombory Imre levele Demeczky Zsigmondnak és Mihálynak.1758

Báró Meskó Jakab határpert indított enyickei és kányabölzsei birtokai miatt a környékbeli birtokosok ellen. A per folytatásának időpontjáról, és helyszínéről értesíti Demeczky Zsigmondot és Mihályt Zombory Imre, az ügyben kiküldött vármegyei tisztviselő. A dőlt betűs rész Zsigmond kézírása. Felsőolcsvár. 1758. június 22.

Perillustri āc G(ene)rosis Sigismundo & Michaëli Demeczky, p(rae)sentes Literae Ius innatoriae tradant.

Bernatfalva

 

Terminus in Széplak
21 Aug(ustus) (1)758.

 

Observata signu(m), quod in hic Certificatorÿs ...d s... Deliberatu(m) de teritorio

 

Ajánlom hivatalbéli Szolgálatomat k(egyelmetekne)k.

Minémű Tórvényes Processust [pert] indított M(é)l(tósá)gos L(iber).B(aro). Széplaki és Enyiczkei Mesko Jakab Uram N(agysá)ga őrőkős jussal birodalmában levő Enyiczke Városa és Kánya Bőlse Praedium határainak kőrűl advicinált [található] mások birodalmában lévő Helységek és Praediumok Határaitól Titulált M(é)l(tósá)gos Úr N(agysá)ga Szabad birodalma és ususa [használata] szerint Tőrvényesen véghezment, és világos tanubizonyságokkal erősített Metalis Ductusa [határvonala] szerint lejendő distinctiojára [meghatározására] fris emlékezetében leszen; Mely is a p(rae)figalt [kitűzött] Restauratorianak [tisztújításnak] véghezmeneteléig Sine Termino [határidő nélkül] differaltatott [elhalasztatott], és jól lehet azon Restauratoria alkalmatosságával Birói Tisztemet letévén, újjólag T(ekintetes).N(emes). Abauj Vármegyétől megnevezett Enyiczkei és KányaBőlsei Metalis Processus [határper] continuatiojara [folytatására] es véghezvitelére eszmittaltattam [sic! – helyesen: emittáltattam - kiküldettem]; Mely Metalis Processusnak continuatiojára és decisiojára [eldöntésére] rendeltem terminusul ezen folyó s alább írt Esztendőnek Augustus Havának 21dik Napját utána kővetkezendő Törvényes napokkal egyűtt ezen T(ekintetes).N(emes). Abauj Vármegyében lévő Széplak névű Helységben, azholott is a megírt napon és helyen, előbbeni Certificatoria és abban transmittalt actio [közölt törvénykezés] szerint előttem vagy személye szerint, vagy leg(iti)mus [törvényes] Prokátora [ügyvédje] által megjelenni el ne mulassa, egyébb aránt a tévő leszek á mit az Igazság és Törvény hozandnak magukkal; Mellyet jó eleve tudtára adván Maradok.Signat(um). [Kelt] F(első). Ólcsvár die 22. Junÿ 1758.

K(egyelmetekne)k

Hivatalbéli szolgája
Alba & Ius...: Zombory Imre T(ekintetes).N(emes). Aba
Uj Vár(me)gye ...

Pro Parte et ad requisitionem Ill(ust)r(issi)mi Domini L(iber).B(aro). Jacobi Mesko de Széplak et Enyiczke, quā etiam dilectissima D(omi)nae Genitricis suae Magnificae Barbara Hegymeghi Plepotentiarii in p(ro)cessibus illis Metalibus Széplakien(sis) et Enyiczkien(sis) jam defluentibus /:Dominis alioqviā Ordiar(ius) ac Substit(utus) V(ice). Comit(at)ibus interessatis:/ Generosus D(omi)nus Emericus Zomborÿ de ead(em) surrogatur. Ex Generali I(nclyti). Co(mi)t(a)tus Abauj Var(iensis) Congregatione Cassovia die. 30. Mensis Maÿ Anno 1758. continuat celebrata

Extradat(a) per Jurat(us) ejusd(em) I(nclyti).
Co(mi)t(a)tus Ord(inarius). Notar(ius) Antonius
Kelcz de Fűletincz.

 

Lecta per ...

V(ice)Comi(ta)ten(sis)