Isákovics Mátyás adásvételi szerződése Demeczky Mihállyal.1699

Isákovics [Gombkötő] Mátyás[1] kassai polgár zálogosítás útján jutott hozzá egy bernátfalvi réthez, ezt adja el Demeczky Mihálynak. A lap egyik oldalán Tályai János kovácsvágási illetőségű lakos Isákovics Mátyás részére kiállított záloglevele (pontosabban annak első, megmaradt fele) olvasható, a másik oldalra került az apró betűs kiegészítés, amely a szóban forgó rét eladását rögzíti. Kassa. 1699. április 21.

Én Abaujvarmegyeben, kovacs vagas nevö Faluban Lakozo Talyai Janos régoknoskalom, pér pesséntés hogy en bizonyos süksegemré nezve atta(m) Bérnát Fallussi rétémet, melynek Felsö szomszodgya Nagy Petérné Aszonyom, also szomszedgya Gérgelylakÿ uramek, ... ezen retémet Zalogban hat forintban Kassa [var]ossaban Lakozó Nemzetes es Vitezlő isa[kovics] Gomkötő Matÿas uram(na)k es az k(egye)lme ...mes hazas tarsanak Nemzetes Istffanÿ [Susan]na Aszonÿnak ugy hogy mind adigh birh... [...]

 

Anno 1699. die 21. Aprilis. E[n fe]lől megh irt Isákovics Máttyás, ez[en fe]lől megh irt Rétecskét Demeczky Mihály Ur[na]k mint Bernátfalván őrőkösnek [lefizet?]vén énnékem pénzemet kezében bocsatottam. Cassovia Die et Anno p(rae)s[cripto.]

Isakovics G(ombkötő) M[átyás] m.p.

Coram me La(u)rintio ... m.p.[1] Isákovics Gömbkötő Mátyás a kassai városi tanács tagja: 1681-82, 1686, 1688-1689, 1692-1700. A kassai választott község fürmendere (szószólója): 1687, 1691. Forrás: H. Németh István: Kassa város archontológiája – Bírák, belső és külső tanács 1500-1700. Bp., 2006. 269.

Isákovics Mátyás és Demeczky Mihály közelebbi kapcsolatára utal egyrészt a tény, hogy Thököly alatt mindketten eltűnnek a kassai közéletből (feltételezhetően Habsburg-hűségük és talán vallásuk miatt is), másrészt Péderi Borbálát, Mihály feleségét Isákovics Mátyás két ízben is keresztszülőnek kéri fel (1688-ban Klára, majd 1689-ben Borbála nevű lányának lesz keresztanyja). Forrás: Magyar Országos Levéltár X 9481 Kassa (SZL) Tom. IV. Matricula baptizatorum 1686-1692. 73, 82. (Filmszám: C 1170).