Abaúj vármegye tanúvallatása a Péderi birtokok ügyében.1692

Demeczky Mihály azzal a kéréssel fordult Abaúj vármegyéhez, hogy folytasson le tanúkihallgatást a Bernátfalva és Zsebes határában található, korábban Péderi családot illető birtokok ügyében. A szöveg arra utal, hogy egy per előkészítő lépéseként volt szüksége a tanúk meghallgatására. Az átirat egy 18. századi hitelesítetlen másolat szövege alapján készült. A dőlt betűvel szedett rész Demeczky Zsigmond kézírása. Kassamindszent. 1692. augusztus 13.

1692.

No 17o

1692

Inquisitio ex qva patet, qvod Andreas
Bernad qvi habuit Dorothea(m) Pederÿ
habuenit Filiu(m) Joanne(m) et Filiu(m), qvae
nepsit Bajnaio.

 

Anno 1692 die 13 Augusti. Én Nováki Ádám Nemes Abaujvármegyének egyik ordinarius Szolgabiraja mellettem lévő N(eme)s Enyiczkeÿ Samuel Esküt Urammal; Nemzetes és Vitézlő Vice Ispan Vass Sándor Uram ő Kegyelme Commissioja [bizottsága] mellet, Nemzetes Dömötzki Mihálly Ur ő Kegyelme Instantiajara [kérelmére], elmenvén ugyan ebben az Nemes AbaUjvármegyében levő Zsebes és Bernáthfalva nevű falukban bizonyos Inquisitiok Peragalásara [vizsgálatoknak végrehajtására], melly deutrum [vallatás] Szerént ekképen következik.

De eo Utrum. [Tudja-e a tanú?]

1.     Tudgyaé, és hallottae bizonyosnak lenni a Tanu? Nevezet Szerént kicsodák mostanság, és Kik usuálnak [birtokolnak] az also és Felső Füzi Púszta Praediumok határiban, Szánto földjöket és réteket magokénak tartván, azokat az Enyiczkei és Feltoti részeken kívűl.

2.     Vallya meg [a tanú] Hogy az melly Szánto főldeket és réteket, azon Praediumok határiban Fabritius Mihálly Ur, Matotsi György Urtol nem regiben vett? Igazé hogy azokat Bernát Andras birta? És ö atta el, azokat pedig az mellyeket, a Nemes Camaratul vett és Madarász Mártony Uram birt, igaz e hogy Deak Jánostul vette volt? Vagy mikepen jutott Madarász Ur kezében.

3.     Vallya meg [a tanú] hogy az melly Szánto földeket és réteket azon határokban Nemeti István Ur bir, és használ azok a Pederi familiae, voltaké regenten?

4.     Masok kicsodak birnak ollyan Szanto földeket és réteket mellyek az Pederi familiatul szakadtak volna el.

 

Primus Testis. Stephanus Gergellylaki Inquilinus G(ene)rosi D(omi)ni Blasÿ Mocsári Annor(um). Circiter 54. fide mediante fassus est, ad 1m [Első tanú. Gergelylaki István Nagyságos Mocsári Balázs úr zsellére. Körülbelül 54. éves. Igaz hite szerint vallotta, az első ponttal kapcsolatban] Tudom bizonyossan hogy az also és felsö Füzi Puszta Praediumok határiban, az Enyiczkei és Feltoti részeken kivül nem mások birnak földeket és Réteket, hanem Nemzetes Fabritius Mihálly. Nemeti István. Ocsvar Ferentz Poturnyaine Aszszonyom és Diosi Imre Uraimék ö Kegelmek, ad reliqua Puncta Nihil [a többi pontról semmit sem tud].

Secundus Testis Michael Hegmegi, Inquilinus G(ene)rosi D(omi)ni Adami Desi, Annor(um) CirCiter 50 fide mediante fassus est ad 1m per omnia uti Primus testis ad reliquo nihil. [Második tanú. Hegymegi Mihály Nagyságos Dési Ádám úr zsellére. Körülbelül 50 éves. Igaz hite szerint ugyanazt vallotta az első pontról, mint az első tanú, a többiről semmit sem tud.]

Tertius Testis Andreas Kerekes Inquilinus G(ene)rosi D(omi)ni Michaelis Merczel Annor(um). Circiter 39 Fide mediante Fassus est, ad Primum p~ omnia uti Primus Testis de reliquo nihil. [Harmadik tanú. Kerekes András Nagyságos Merczel Mihály úr zsellére. Körülbelül 39 éves. Igaz hite szerint ugyanazt vallotta az első pontról, mint az első tanú, a többiről semmit sem tud.]

Quartus Testis Michaël Tot, Inquilinus G(ene)rosi D(omi)ni Blasÿ Mócsari Annor(um). CirCiter 60 Fide mediante Fasus est ad 1mm [Negyedik tanú. Tót Mihály Nagyságos Mocsári Balázs úr zsellére. Körülbelül 60 éves. Az 1. pontról vallja] Tudom bizonyossan hogy az also és felsö Füzi Puszta Praediumok hatarában (:Feltoti és Enyiczkei földeken kívül:) nem mások birják, hanem Nemzetes Fabritius Mihally Ur, Ocsvari Ferencz Poturnyaine A(s)szonyom, Nemeti Istvan és Diosi Imre Uraimek, az főldeket, Ad 2dum [a 2. pontról vallja] Tudom bizonyossan, hogy az melly szantoföldeket, és réteket, azon Praespecificalt Praediumok hatariban, Fabritius Mihally Ur, Nemzetes Matocsi György Uramtul nem régiben vett(e), azokat a földeket és réteket annakelőtte Bernat János birta s usualta, azutan osztán Székelly János Ur, egészlen azokat az réteket és földeket birta felesége után, mivel hogy Bernát Jánosnak az edes Annya felesége volt Székelly Jánosnak, de azután kicsoda adta el, és kinek azon jószágot, nem tudom, hasonlóképpen Madarasz Márton Ur kitül vette, és miképpen birta az Bernátfalusi Pusztáját nem tudom,

Quintus Testis Georg(ius) Tot. Inquilinus Generosi Domini Blasy Mocsarÿ Annor(um) Circiter 50 Fidemediante fassus est, similiter per omnia uti quartus testis hoc addito, [Ötödik tanú. Tót György Nagyságos Mocsári Balázs úr zsellére. Körülbelül 50 éves. Igaz hite szerint mindenben a negyedik tanúhoz hasonlóan vall, hozzátévén, hogy] tudom, hogy azokat a földeket és réteket Bajnaine Aszonyom is birta es usualta.

Sextus Testis Joannes Gergellylaki Inquilinus ejusdem D(omi)ni Blasÿ Mocsári Annor(um) circiter 38. fide mediante fassus est, Per omnia uti quartus testis [Hatodik tanú. Gergelylaki János. Nagyságos Mocsári Balázs úr zsellére. Körülbelül 38 éves. Igaz hite szerint minden pontban úgy vall, mint a negyedik tanú]

Septimus Testis Michaël Mago Inquilinus Relictae D(omi)nae condam Petri Divinyi Sophia Péderi Annor(um) circiter 36. fide mediante fassus est per omnia uti quartus testis. [Hetedik tanú. Mágó Mihály Divinyi Péter özvegyének Péderi Zsófiának zsellére. Körülbelül 36 éves. Igaz hite szerint minden pontban úgy vall, mint a negyedik tanú.]

Octavus Testis Andreas Kis Inquilinus D(omi)ni Stephani Arguti Annor(um) circiter 34. fide mediante fassus est ad Primum uti quartus testis ad 2m [Nyolcadik tanú. Kis András Arguti István úr zsellére. Körülbelül 34 éves. Igaz hite szerint az első pontban a negyedik tanúval egyezően vall, a 2. pontban vallja] Hallottam Szekelly János Uramtol ő Kegyelmétől, mikor ő Kegyelménel Szolgaltam birvan azokat a földeket és réteket ő Kegyelme, a mellyeket most németi István Ur bir, hogy azok a földek Nagyobb részrül Péderi Familiáje voltak De reliquo Nihil [a többi pontról semmit sem tud]

Nonus Testis Joannes Acsai Colonus V(enera)bilis Capituli Scepusiensis Annor(um) CirCiter 37 Fide mediante fassus est [Kilencedik tanú. Acsai János a tiszteletre méltó Szepesi Káptalan jobbágya. Körülbelül 37 éves. Igaz hite alatt vallja] Bizonyossan nem tudom kicsodák birták és birjak most az also es felső Fűzi határban levő földeket, de azután ha ki kell mennem ad faciem Loci [a helyszínre] a földeknek nézésére, akkoron alkalmasint meg mutathatom az Péderi familia részérűl valo földeket.

Decimus testis Stephanus Szurdoki Inquilinus Generosi Domini Adami Nováki Annor(um) Circiter 50 fide mediante fassus est, Ad Primum Per omnia uti Primus testis, Ad 2dm [Tizedik tanú. Szurdoki István Nagyságos Nováki Ádám úr zsellére. Körülbelül 50 éves. Igaz hite alatt ugyanúgy vall mindenben, mint az első tanú, a második pontban vallja] Tudom bizonyossan, hogy az melly földeket és réteket, alsó es felső Füzi határiban Fabritius Mihálly Uram Mátocsi György Uramtul nem regiben vett(e), hogy azok a földek és rétek Nehai Bernárt Andras edes fia Bernárt János birta, és usuálta. Hoc addito [Továbbá] Tudom aztis bizonyossan, hogy Bernárt András halála után Rajner nevü Nemes emberis birta azokat a földeket és réteket, ugymint Nehai Bernárt András felesége után, azután, meg Rajner halála után tudom bizonyossan hogy Székelly János, azokat az földeket és réteket birta és usualta, hasonlo képpen felesege utan.

Melly ez iránt valo Collateralis Inquisitionak [a tanúk kihallgatása a per megkezdése előtt a fél kívánságára] Peragálásárul [elvégzéséről] irásban kivanván Nemzetes és Vitezlö Demeczki Mihálly Uram ő Kegyelme attam ki Jurium Suorum Pro futura Cantela Juratusommal együtt kezünk irasaval és Pecsetünkkel meg erösitvén. – Actum in Kokso MintSzent. Anno et die ut supra.

 

Adamus Nováki Judlium Co(mi)t(a)tus Abaujvariensis
M(anu)P(rop)ria L.S.

Samuel Enyiczkei Juratus ejusdem Co(mi)t(a)tus
M(anu)P(rop)ria L.S.