Abaúj vármegye tanúvallatása a Bernát- és Búzafalva közti határ ügyében.1757

Abaúj vármegye tanúvallatása az ügyben, hogy a Búzafalvát bíró kassai nemesi konviktus[1] gazdatisztje, Molnár György szerint hol húzódott a Búzafalva és Bernátfalva közötti határ. A tanúvallatást Jábróczky Gábor és Demeczky Zsigmond kérésére folytatták le. A dőlt betűs rész utólagos széljegyzet, a lap bal oldalán a Primus szó alatt található, más kézírással. Bernátfalva. 1757. március 23.

Inquisitio
De Meta Bernadfalvensi
In ... ...
 

Anno 1757. die 23tia Martÿ in Possessione Bernatfalu penes Generalem I(nclyti).Comitatus Exmissionem, respectivē Spectabilis Domini Ordinarÿ V(ice).Comitis Francisci Dessőffy de Csernek Comissionem pro parte Perillustrium G(ene)rosor(um) Gabrielis Jábróczky de Jábrod et Sigismundi Demeczky ad Subinserta Deutripuncta Seqvens per nos infrā Scriptos Judlium et Jurassorem peracta est Collateralis Inqvisitio.

 

De Eo Utrum?

 

1mo Igazé hogy 20 esztendőnek előtte midőn á Tanú jőtt Búzafalvára Gazdanak, s akkor egeszlen birta Buzafalvát a Convictus, az Buzafalusi Gazdákkal ki ment az erdőre, ők úgy mutatták hogy az Nemet Útig légyen az Buzafalusi határ, á mint á Tanú ugy is tartotta Tilalomnak 20. Esztendeig.

2do Igazé hogy soha 20. esztendő szolgálattya alatt, az Nemet úton túl Dél felé való erdőből be nem hajtotta az Bernátfalusiakat ambár ott vágtak fát.

Primus Testis Georgius Molnár Annor(um) 58. ad Primum fatetur [Az első tanú, az 58 éves Molnár György az első kérdésre vallja] hogy ennek előtte 20. Esztendővel, az Nemes Convictus Gazdája lévén é Fatens [tanú], és akkor egészlen birván az Convictus Búzafalvát, egy alkalmatossággal úgy mint Gazdája lévén Ki ment az mostan Controversiában lévő Cserében, az Buzafalusi Gazdakkal, meg akarván tudni az igaz határját, Bernátfalusi és Buzafalusi határ közt, az mint is az Buzafalusi Lakosok meg mondották, hogy az Német utig á Bernátfalusiak örökké tartyák határnak, á mint is é Tanú még szolgálatba vólt, örökké az Német Útig tartotta az Határt, és á Tilalmat is tsak addig tilalmazta.

Ad 2dum Vallya hogy 20. esztendő szolgálattya alatt, még szolgálatban vólt é Fatens, soha az Német uton túl Dél fele való Erdőből be nem merte ottan érvén Erdőből, az Bernátfalusiakat fát vágni be hajtani, vagy is meg fosztani, ambár ottan érvén is az Bernátfalusi Lakosokat.

Harum nostrar(um) vigore et Testimonio Literarum mediante. Dat(um). Bernátfalva Die et Anno ut Suprā.

 

Gabriel Palfalvay I(nc)l(i)ty Co(mi)t(a)tus Abaujvar Subs(titutus)
Judlium m.p.
L.S.

Ejusdem I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Assumptus Jurāssor
Franciscus Gelei m.p.

Anno 1757 15a May usti in figura Judicij authenticatus confirmat fassionem suam adito eo G(ene)r(os)o Gomolka etiam Sic dicta sem per in Terreno Bernadfalvensi situabat...

 

[1] Kassai Királyi Alapítványi Konviktus: Balassa Zsuzsanna alapította 1657-ben diákok számára. - 1773-ig a jezsuiták vezették.