Abaúj vármegye tanúvallatása Demeczky Zsigmond koksóbaksai irtásrétjének ügyében.1778

Demeczky Zsigmond 1778-ban tanúk kihallgatását kéri Abaúj vármegyétől, mert a Koksóbaksa határában fekvő irtásrétjének gyepűjét[1] több ízben is széthányták és felégették, majd a rétre marhákat hajtottak. A kérdésekből kiderül, hogy első ízben 1778. március 17.-e körül a Búzafalván és Koksóbaksán birtokos kassai nemesi konviktus[2] tiszttartója, Sentey György és emberei bontották meg és hányták el a gyepűt egy darabon, majd május 6.-án ifjabb báró Fischer József[3] és emberei folytatták a hatalmaskodást. Május 7-én a már fent említett Sentey Györgyhöz és embereihez, a hernádgecsei uraság (akkoriban a Dessewffy család) számtartója, Kajszer Mihály is csatlakozott embereivel, és ekkor már nem csak Zsigmond, hanem özvegy Melczer Ferencné Szöllőssy Terézia, és idősebb Diós(sy?) István tulajdonát képező irtásrétek kerítéseit és gyepűjét is úgy széthányták és felégették, hogy „semmi hasznát venni nem lehetett”. A kérdések a hatalmaskodást elkövetők személyét igyekeznek kideríteni, és hogy kinek az utasítására cselekedtek? A jegyzőkönyv sejtetni engedi, hogy nem véletlenül eshetett a hatalmaskodók választása pont ezekre a rétekre, mert közben más irtásrétek érintetlenek maradtak. A sajnos csak töredékesen fennmaradt tanúvallatásból, csak az első tanú első kérdésre adott válaszát ismerhetjük meg. Bernátfalva. 1778. július 22-23.

[...] Terrestrum ... [Kok]so Baksensis ... Generalem I(ncly)tee ... exmissionem, partim vero ... Comissionem, Spectabilis ac Perill(ustri) Domini Antoni Kelcz de Fületincz I(nclyti)Co(mi)t(a)tus hujus Ord(inarius) V(ice)Comitis Anno infra scripto Diebus ... vero 22a & 23tia Mensis Julÿ in Possessione Bernatfalva, ... hine Abaujvar(iensis) ingremiata seqentem peregerimus Inquisitio[nem].

 

De Eo Utrum

 

1mo Tudjaé a Tanú, hogy most folyo 1778dik esztendőbeli Martius Havanak 17dik Napjatájan Nemes Kassai Convictusnak Buza falvai Tisztartoja Sentey György az Buza falusi és Kokso Baksai megirt Convictusnak embereit nevezetesen kiket maga mellé vévén N(em)z(e)tes és Vitézlő üdösbb Demeczky Sigmond Uram ezen Tekintetes Nemes Abauj varmegyeben helyheztetett Kokso Baksai hatarban lévő ortas rettyere ki ment, és azon ortas rétnek gyepüjét egydarabon megbontotta s el hanyatta: Ugy hasonlo képen ugyan most folyo esztendőben Majus Havának 6dik Napja táján Meltoságos Baro ifjabb Fisser Joseff Úr Nagysága azon felül circumscribált [leírt] rétre nemilly embereivel es nevezetesen kikel, ki menvén azon ortás retnek gyepűjét hanyatta es rontatta.

2do Tudgyaé aztis, és honnat a Tanu? hogy meg irt Majus Havanak 7dik Napja táján a Gecsei Szamtarto Kajszer Mihaly nevezetü, hasonlo képen az meg irt Convictusnak Buzafalusi Tisztartoja Senteÿ György valamint az Gecsei Urasaghoz, ugyaz Nemes Kassai Convictushoz tartozandó Emberekkel az meg irt Kokso Baksai Határban menvén nem csak T(itulá)lt Demetzky Sigmond Ura(m) de Te(kin)t(e)tes es N(em)z(e)tes Szöllösy Theresia Nehai Melczer, Ferencz Úr Özvegye, ugy hasonlo keppen Idösbb Dios István Uram ortas rettyeit, es annak keriteseit s gyepüjét hatalmasul ugy el rontottak, szellyel hanyták, s fel égették, hogy tellyeseggel semmi hasznát venni nem lehetett, Mivel azon alkalmatossaggal sok hellyekrül szanszandekkal meg irt ortás rétekre márhákat is hajtottak. Mely hatalmassagot.

3o Vallya meg aztis letett hiti [alatt], ki parancsolatjábul cselekettek annyival inkább

4o Hogy nemelly Ortásokat, mellyeket Tavally és az iden az Gecsei és Kokso Baksai, paraszt Emberek, ugy nemelly Compossessorok [közbirtokosok] is tettek el nem rontottak sem meg nem ...tettek, hanem minden kárnak


[...] Uram ... vagy a K(oksó).Bak[sa] ... vagy folyó ... gaz[bul] és tövisbül allo.

...o Hataszt Tudja é ... tanu, hogy noha T(itulá)lt Inquiraltato [a tanúvallatást kezdeményező] Demetzky Uram es Melczer Ferenczne Aszszonyom birnak á Kokso Baksai Helysegben, megis mindazon által semmi ortást nem tettek az előtt valo esztendőkben, hanem most látván hogy a Több földes Urak es Compossessorok altal majd az egész köz föld fel fogattatik, azert fogott mind Demeczkÿ Uram mind Melczer Ferenczné Aszszonyom az ortashoz hogy tellyesseggel a nelkül ne maradjanak.

Primus Testis Providus Stephanus Péter Spectabilis ac G(ene)roso Domini Stephani Dessőfy de Csernek Subditus Kokso Ba[kso]viensis, Annor(um) cir(ca) 42 deposito prius corporali Juramento fassus est ad 1um [Első tanú – Péter István Nemzetes és Vitézlő cserneki Desseőffy István Úr 42 év körüli koksóbaksai jobbágya vallja az első kérdésre] Ezen Te(kin)t(e)tes Nemes Abauj Varmegyében helyh[ez]tetett koksoBaksa nevezetü Helységben lakván a Tanú tud[ja] bizonyosan mivel szemeivel látta, hogy most folyo 1778dik Eszt(endő)b(en) Martius Havának 17dik Napja táján, a Nemes Kass[ai] Convictusnak Buza falusi Tisztartoja Sentey György az K[ok]so Baksay es Buzafalusi Convictus embereivel nevezetesen Kokso Baksaiakkal ezekkel: Ugy mint: Petro Mihállyal, Orosz Pálnak fijával Istvánnal Pasztor Andrással és Kvasnyik Pálnak fijával Andrással Búza falusiakkal pedig Ezekkel ugymint: Hurka Pálnak fijával Gyurkával, Német István szolgájával Kavicsanyszky Györgyel Langos Andrassal, Majoros Andrassal, Baksi Györgyel, Jinkó György szolgájával Kvasnyik Jankóval, Lengyel Mihály fiai közzül egyikkel, de nevezni nem tudja Tamás Pál fijával Mihállyal, Hegedűs Györgyel es Orosz Ferenczel Tekintetes Nemes Abauj Varmegyeben helyheztetett K(oksó). Ba[ksa] nevezetü Helységnek határjában menven az ott levő N(emze)ztes és Vitézlő üdösbb Demeczky Sigmond Uram(nak) ortas rettyenek gyepüjét, és ott rakason levő kiortott gazát, hatalmasul el []nyatta; Ezutan pedig most folyo Esztendőben Majus Havának 6dik Napja Tajan Ifjabb M(é)l(tósá)gos Baro Fisser Úr Nagysága ugyan azon T(itulá)lt Demeczky Sigmond Ur(am) ortás réttyére nemelly T(itulá)lt Dessofy István Ur(am) koksó Baksai Embereivel ki menvén annak gyepüjét ki hanyatta egy darabon, és ell rontatta. De Ad 2um ez elég nem lévén ugyan most [...][1] Gyepű: eleven sövény vagy tüskével megrakott árokpart. Alkalmazták udvar, szálláskert, szőlőskert, pajtáskert, veteményeskert, határbeli irtott parcella stb. körülkerítésére.

[2] Kassai Királyi Alapítványi Konviktus: Balassa Zsuzsanna alapította 1657-ben diákok számára. - 1773-ig a jezsuiták vezették.

[3] A nagyszalatnyai Fischer családból.