Demeczky Zsigmond - Fasciculo B.1778 körül

Demeczky Zsigmond amellett, hogy maga is ügyvéd volt, sokat pereskedett, így érthető, hogy idővel szükségét érezte a felgyülemlett iratok, levelek rendszerezésének. Több sajátkezű levéltári lajstroma is fennmaradt, amelyekből fogalmat alkothatunk levéltárának legalább egy részéről. Törekedett az anyag átláthatóságára, ezt bizonyítja, hogy az iratokat beszámozta, és a beszámozott iratokból csomókat alakított ki. (Igaz, a számozás maga eléggé esetlegesnek tűnik.) Itt a B betűjelű csomó iratainak rövid, latin nyelvű kivonatát olvashatjuk. Igen vegyes iratanyagról van szó. Akad benne elismervény, nyugtatvány, különféle küldött és kapott levelek, családfatöredék, záloglevél, adománylevél, ügyvédvallások, költség-jegyzékek. A lajstrom különös értékét a benne felsorolt családi vonatkozású iratok adják. Ezek egy-két kivétellel olyan dokumentumok, amelyeknek a létezéséről ezekből az egymondatos kivonatokból van csak tudomásunk. A dőlt betűs részek utólagos beszúrások, feljegyezte, ha másik csomóba helyezett át egy iratot, vagy kiemelte, és később visszatette őket. A listán szereplő utolsó, 75. számú irat 1778-as keltezésű, így körülbelül akkorra tehetjük a lista lezárását. Bernátfalva. 1778 körül.

Itt egy külön listában mellékelem a családi vonatkozású sorszámok leírásának magyar fordítását. Az eredeti szövegben félkövérrel emeltem ki ugyanezeket.

 

3. Mihály bátyámuram 1772-dik évben tett ügyvédvallása.

49. Mihály bátyámuram bernátfalvi részjószágokra tett zálogtoldaléka 240 forintról Demeczky László úrnak, az 1761. évből.

50. Eredeti bizonyságlevél 1769-ből, a bernátfalvi részjószágok visszabocsátása ügyében.[1]

51. Demeczky Zsigmond és László 1720. évi eredeti osztálylevele.

53. Demeczky Mihály birtokcseréje Balpataky Dániellel valamint Beke Miklóssal és Pállal 1696-ból.

54. Demeczky János, Gábor, Mária és Demeczky Antal özvegyének ügyvédvallása 1774.

56. Mosóczyné Demeczky Borbála ügyvédvallása 1774.

 

Extractus in hoc Fasciculo
Sub B Comp(re)hensoru(m)

 

21a Xbr (December) 1774 d(omi)no
Expeditionis
Cap(itu)li agriensis resignata D.
Ratkay in Zsujta.
22a Febr(uar) 1775 misi Expedition(e)
in pente ex Archivo Co(mi)t(a)tus~
Abaujvar(iensis)
Hic ... Sub No 75. recognitio Caroli
Prileczkÿ quod cambiu(m) cu(m) Balpatakÿ
in origine acceperit.
Hic notati sunt Sub No. 43. Success(oris)
And(reas) Bernad et Dorothea Pederÿ

 

Fasciculo B.

 

1mo Recognitio D(omi)ni Josephi Ratkaÿ Procuratoris Pestiensis de receptis L(ite)ralis Instrumentis de Ao 1773, 23. Xbr (December). 28. Aprilis 1775 restituti mihi

2o Replica Foldvariana in Processu Terneiano Tabulari de Bernadfalva, cum Genealogia Foldvariana ex Bernad deducta.

3o Plenipotentia D(omino). Fratris Michaelis de Ao 1772.

4o In Causa Bernatiana scriptae Literae D(omi)no Batta et Procuratori, pestien(sis) 1772o

5to Contradictio ex parte nostra et Foldvariana Statutioni Terneianae.

6to Diosianae Gelealogiae fragmentum.

7o L(itte)rae D(omi)ni Puky pestiensis advocati de Szaszsienis Processu. 1773o in alio fasciculo

8vo Gergelaki Subditi foldvariani Pignoratitiae de uno prato in Bernadfalva pro Vancsaÿ

9no Expensa in p(ro)cessu Tabularem de Bernadfalva ab Ao 1772 L(itte)rae D(omi)no Barczay Pestinu(m) Scrip... ut specificata Documenta extradet. et de Peri... reflec(t)iones

10mo Evocatoriu(m) per D(omino) Terneÿ ad p(ro)cessu ex Contradictione Tabularem. 1762

11o Extractus Literarum nostrarum. ejusd(em) D Ratkaÿ est resignates 11 7br 1774. in alio Exempt...

12o Donatio B(aro). Mesko qvo ad Füzÿ 1744

13o Joannis Tallyaÿ Pignoratitae de Bernadfalvensi Prato 1682.

14o Expensae ad aquisitione(m) Füziensi(s) Terrar(um)

15o Contradictio Geor(gium) Roskovanyi, Contra Fassione(m) de padar & füzÿ, Fratris suae Joannis 159...

16o Auctionales Super fundis in padar & Fuzÿ Roskovanyio per Lazaru(m) Pederÿ datae 1607

17o Inpignoratitiae Georg(ium) Roskovanyi suae portionis in padar et Fuzÿ in 100 fl(ore)nis pro Lazaro Pederÿ de Ao 1596.

18o Evocatoriu(m) Mandatu(m) pro Sigismundo Bernad, ad p(ro)cessu Tabula(m) de Bernadfalva 1774

Terminu(s) die 14a Januar(ius). est in p(ro)cessu

19o Per Sigismundum Bernad at Archivo Co(mi)t(a)tus AbaujVariensis Exceptar(um) Literar(um) Elenchus 1774.

20o alter Extractus ex Archivo Co(mi)t(at)us Ejusd(em) per Sigis(mun)du(m) Bernad Sub authe(n)tico Exceptar(um) Ao 1774o haec d(omi)no ... ... ... D(omino) Ratkaÿ L(itte)ra.

21o Nova Donatio q... Bernatianor(um) Ao 1563 emanata

22o Extractus Documuentoru(m) Bernatianor(m) in processuatoru(m) Ao 1774o

23o Literae missiles 1774. D(omino). Lelesziensis notarÿ cum quietantia de uno Aureo anticipato eid(em) dato

24o Literae mis(s)iles An(n)i 1774. D(omi)ni Notarÿ Co(mi)t(a)tus Zempli(niensis) de non Expeditis adhuc L(ite)ralis Instrumen(tis) in distincto puncto

25o Informatio D(omi)no Barczaÿ pestinu(m) missa In Causa Terneiana Ao 1762

26o Literae mis(s)iles Agriensis notary de Expeditionis prime Solutione.

27o Literae de Taxa Expeditionis Secundae Agriensis

28. Elenchus ex Ceptu agriensi m... mihi 30.7br 1774. de Balpataki & Olcsvarÿ

29. Quietantia D(omino). Per(illust)ris Ratkaÿ de perceptis 11 7br 1774. Documentis. 29 A(p)rilis 1775 restituta.

30. Alloga(ti)ones[?] duplicas ordinis in T(ermi)no Stephani paratae sed una est retenta

Sub NB. ad futuru(m) val....

31. recens Extractus ex Cap(itu)lo Agriens.

32. Literae quos le... Scripti D(omi)no Notario Nedeczkÿ. De expeditione in alio fasciculo

33. Qvietantia de Secundae Expeditionis Agriensis Taxa Soluta.

34. Literae D(omino) Ratkaÿ de deperdito Extractu per Notariu(m) Nedeczkÿ Expeditionis in alio fasciculo

35. duplicatus Extractus Conventus Lelesziensio

36. Expeditiones duplices prima & pest... ex Cap(itu)lo agr(ie)nsi: resignata D(omino) Ratkaÿ restitut[a]

37. Replicas ordinis L(itte)rae meae D. Barczaÿ scriptae de Causa Terneiana et alÿs

38. Literae per me S... et Cu(m) Extractu Literar(um) missae D(omino). Nedeczkÿ: 23 ... in [alio fasciculo]

39. Extractus Literar(um) ex Ujhel Exped... mis... D Not[ary] die 23a 9br 177... ... mihi p(rae)terea D(omino) Ratkaÿ 4a Janu(ar) per Andr(eas) Jabrolkÿ Extractu(m) ex archivo Zemple(niensis). et L(itte)ras per Cancelista Antoniu(s) Szen Mariai mihi Scriptas. Restituta

40. D(omi)ni Ujhelyiensis Cancelista L(itte)rae mihi Scriptae de Expeditione in alio Fasciculo

41. Literae D(omi)no Nedeczkÿ 28 Xbr 1774 per me Scriptae ultimae. in alio Fasciculo

42. Informatio D. Ratkaÿ data p(er) T(ermi)no Epifaniae 1775.

43. Deutri Puncta Contra Bernath.

44. 19a Scriptae Literae D(omino). Notario Co(mi)t(a)tus Zemplen(ien)sis de defectuosa Expeditione ... et illa quae ... Exped(itione) nec T(estimonia)les p(rae)sent quod in sunt reperbilia qv...s in Elencho Co(mi)t(a)tus repe... in alio Fasciculo

45. Literae Viennae Agentis mihi Scriptae cum qvietantia de fuis 6. Rf pro Ma(n)dato requisitorio Datis.

46. Extraxtus Literaru(m) 29. aprilis D(omi)no Ratkaÿ dataru(m) 1775 et Rec[og]nitio suae D(omi)nis priorib(us) Literis restitutis, recognitione recepta.

47. Allegationes 29 Aprilis datae D(omi)no Ratkaÿ et p... Pascale Termium ad p(ro)cessu Bernatiu(m) indu...

48. Donationis Bernatianor(um) genuinu(m) Par ab originali apad D(omi)nu(s) Terneÿ Existere descriptis.

49 Original Auctionaliu(m) per D(omino) Fratre(m) Michaele in f(lore)nis 240. data... D(omi)no Ladislao Demeczki pro portione Bernadfalvensi: Ao 1761 exceptu(m) et repositum

50. In Origine T(estimonia)les Ao 1769. Super Acorda de remissione Portionis Bernadfalvensis ... Exceptae et repositum

51. Divisionales in Origine de Ao 1720 inter Sigismundu(m) & Ladislau(m) Demeczkÿ

52. Extractus p(ro)thocol(l)i C(omita)tus Abaujvar(iensis) quod 1578. Helena Nemeti Consors Andrea Bernad fuerit Viduae

53. Camb(ium) par inter Mich(aele) Demeczkÿ et Daniele Balpatakÿ Paulu(m) Nikolaum Beke de Ao 1696.

54. Procuratoria Constitutio Joa(n)nis Gabrielis Maria Demeczkÿ & Viduae Antony Demeczkÿ 1774.

55. Evocatoriae p(ro) Continuatione Cause de Bernadfalva penes Mandatu(m) Extra seriale 1773. in p(ro)cessu est.

56. Procuratoria Barbarae Demeczkÿ Mosocziana 1774.

57. Litera D(omi)ni Szen Mariai Cancellista Co(mi)t(at)us Zempli(ni)en(si)s de residua restan[tia] Expeditione 1775. cum qvietantia

58. Literae ...ensis Agentis et quietantia de f(lo)r(en)is 12 x 48. quos pro Mandato dedi & fatigys.

59. Expensaru(m) Connotatio Sub Termino post pentecostes 1775 pestini et in Via Erogataru(m)

60. Literae D(omi)no Sagi Scriptae cu(m) Uno vasculo Vinoru(m) passaru(m)

61. Litera Jasovensis Notarÿ de Exped(iti)one ex solvedis 9. Rf et x 45. intuitu Literar(m) Pilisi & Nyomarkaÿ

62. Literae Notary Co(mi)t(a)tus Zempl(eniensi)s de ... Exped(iti)onis percep(t)a Solu 15 Rf et 38 x pro Exp(re)sso ... ... ... Rf 4. Amanuensi.

No 63. Literae D(omino). Notarÿ Lelesziensis cum qvientantia de soluta Expeditione in flor(enis) 18.

No 64. Triplicis ord(inis) Literae pestino per procuratore scriptae. in alio Fasciculo.

No 65. Literae D(omino) Ratkaÿ 2a Marty percepta cum Replica actoris ante Pasca 1776o in alio fasci(culo)

No 66. recognitio cum recepisse super solutis 13o Marty 1776. ad per(ce)pta f(lo)r(e)nis 4. x 26. et D(omi)no C... f(lo)r(e)n(i) 1.

No 67. D(omino). Notarÿ Lelesziensis Literae cum recognitione de 2 Rf f(lo)r(e)nis Eid(em) missis.

7a Junÿ 1776. Pestini Cum ab... D(omi)nus Ratkaÿ Procurator meus Agrie(nsis) restituit mihi Omnia L(itte)ralia Instrumenta mea apud se habita.

No 68. Literae D(omini). Sigis(mun)di Rott Successoris foldvariani mihi scriptae

No 69. Specificatio Expensaru(m) in Termino post pascali Anni 1776o pestini.

No 70. Expeditio de Ao 1776. Capituli agriensis pro qva Soluti f(lore)nis R. 2 est inter alias Expedi(ti)ones

NB. 31. Xbr 1776. D(omi)no Josephus Ratkaÿ resignata sum Pestinu(m) abcunti Literalia Instrumenta ex Fasciculo nostro Sub Nrus 38 39. 13. 25. 26. 27. 23. 24. No 8cto. [octo] sine recognitione

No 71. Quietantia super Solutis fl(oreni)s 5. xs 6. pro Expeditione prothonotariali

No 72. Specificatio Expensar(um) Sub T(ermi)no Epiphaniae Anni 1777i

No 73o Specifica(ti)o Expensar(um) 1777 post paschca

No 74o Specifica(ti)o Expensar(um) Sub T(ermi)no S(ancti). Stephani 1777i Anni.

No 75o Recognitio D(omino). Caroli Prileczky Procuratoris pestiensis ex parte Ladislao Demeczkianor Super receptis Literalib(us) Instrumentis.[1] Ez valószínűleg egy, a Demeczky Mihály és Semsey Katalin 1769. évi egyezségéhez tartozó melléklet lehetett. Magát az egyezséget lásd: Demeczky Mihály egyezsége Semsey Katalinnal.1769