Demeczky János - Thaly Kálmán.1886

Demeczky János a függetlenségi eszme híveként fordul a Függetlenségi Párt vezéralakjának tekinthető Thaly Kálmánhoz, és kéri pártfogását egy állás elnyerése ügyében. A korban teljesen megszokott volt egy-egy magasabb rangú, befolyásos személy támogatását kérni ilyen ügyekben. Nem valószínű, hogy személyesen ismerték volna egymást, de talán a közös politikai eszme is elegendő motivációt jelentett János számára. Egzisztenciális helyzete rendezését várja a megpályázott állástól. Azt nem tudjuk, hogy Thaly közbenjárt-e az érdekében, de ha a szepsi segédtelekkönyvvezetői állást nem is, a kassait pár évvel később sikerült megszereznie. Kassa. 1886. április 10.

 

Kassán, 1886. Aprilis hó 10-én

 

Nagyságos Úr!

Alázattal alólirott a kassai kir. törvényszék területéhez tartozó szepsi kir. járásbíróságnál megüresedett II. osztályú segédtelekkönyvvezetői állásért pályáztam.-

Mielőtt alázatos kérelmemet tisztelettel előterjesztem bocsánatot kérek, hogy Nagyságodat pár soraimmal háborgatom. Tiszteletteljes kérelmem a következő:

En alólirott részint a tornai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, részint pedig a kassai kir. járásbíróságnál már majdnem 10 éve mint irnok vagyok alkalmazásban s így a fent jelzett állomásért pályázók között a kassai törvényszék területén, hason minősítés mellett, a legtöbb szolgálati idővel birok.

A pályázati kérvényemhez csatolt bizonyitvány szerint az 1883. I. t.cz. 19-ik §-ban megkivánt telekkönyvi vizsgát sikerrel letettem, s így ezen valamint a többi, kérvényemhez mellékelt bizonyítványok szerint a megüresedett állásra nemcsak teljes képzettségemnél s járatosságomnál fogva vagyok jogosult, hanem tekintettel hosszú irnoki és 12 évi kiszolgált katona altiszti szolgálataimra, más pályázók felett előnnyel is birok.

Tartok tőle azonban Nagyságos Úr, hogy ezeknek daczára kineveztetésem nem sikerülend azért; mert én testestől lelkestől függetlenségi párti vagyok s a mely meggyőződésemnek kifejezést adni a jövőben sem szünöm meg;

Ugyanazért egész tisztelettel és bizalommal fordulok Nagyságodhoz, esedezvén, miszerint tekintettel a fennebb előadottakra, de tekintettel továbbá arra, hogy én nős és 4 gyermek atyja vagyok, nöm pedig az állomás székhelyéről való, hol egy kis vagyonkával is bir, mi által tehát ezen állás részemre – nem lévén jogvégzettségem,- nemcsak jövőt állapit, de tekintettel a Kassán uralkodó élelem drágaságára és az évenkint fizetni kényszerített lakbér nagy összegére, egyszersmind létfen(n)tartásomat is igen-igen megkönnyitené;

engemet nagyrabecsült pártfogásába venni s részemre ezen állást kegyes ajánlata által – a m. kir. igazságügy Minister úr ö Nagyméltóságánál kieszközölni méltóztassék.

Mély tisztelettel megjegyzem, hogy a pályázati felterjesztés ma 510. Eln. sz. a. küldetett fel az igazságügy Ministeriumhoz.

Legmélyebb tisztelettel lévén

Nagyságodnak            

alázatos szolgája          
Demeczky János          
kassai kir. j(árás)birósági irnok s.k.

 

(Forrás: Magyar Országos Levéltár, P 1747, Thaly Kálmán, 3. csomó, 6. tétel, 403. sz. levél)