Demeczky Zsigmond - Batta Bálint.1772

Demeczky Zsigmond levélfogalmazványa Batta Bálintnak[1]. Batta látta el a Földváry család képviseletét a Bernáth Zsigmond által több család ellen indított nagy táblai perben. A sebtében lefirkantott latinnal kevert magyar nyelvű sorok sajnos sok helyen olvashatatlanok, lépten-nyomon rövidítésekbe ütközünk, így a szöveg pontos értelme nehezen követhető. Annyi mindenesetre kivehető, hogy mint alperesek, a perrel kapcsolatban egyeztetnek egymással. Bernátfalva. 1772. augusztus 23.

D(omi)no Assesori Batta Balint Ber(na)dfalva 23a Aug(ustus) 1772

+.

Bizodalmas Draga Nagy jo Ur(am) Assessor Ur(am)

 

Valamint néhai edes Attya Ur(a) ugy is mint, Földvari Familia Directora[2] hire s akarattya nélkül Bernadfalva iránt Ternej ellen a Defensat [védelmet] nem tehettem, han(em) csak az Uraktul vártam, Ugy szintén mostis, Bernadfalva iránt impetaltatván [pert kezdő] Bernad Uraktul ambar az Urak aban directe nem influalnakis. Nem Kivanom hirek nélkül ezen uj Causat [pert] p...caltatni, mert tudom azt, az Uraknal lévő, levatakbülis [perfelvételekből is], hogy Bernadfy Bernadtul Condescendealnak [származnak] Foldvariak Bernadfÿ Ferencztul pedig ama egy testveretul mi, leany agon s ugy is biratatik majd 200 Esz(ten)dők()l Bernadfalva, es igy sem Ternej per defectum Legis masculini Be(r)n(ar)diani juxta novu(m) quod piam D(omi)num elennek nem Boldogulhat, menyivel inkáb, hogy Foldvar(ia)knak Donatioja [királyi adománya] es fataliaja [fellebezési határideje] van Be(r)n(a)dfalv(a) részre, sem pedig Bernad Ura(k)nak kik közül edgyike Be(r)n(a)d Joseph, pesti Procator, mert ezeknekis Ugy itélem nem az Uj donatióhoz szükség volna ragaszkodni, de az elsohöz, vigore cujus nostris és in Lege faemineo, biratatik altalunk Ber(na)dfalva, a mint m(aj)d(ne)m majt 200 Esz(ten)döktül fogvast. és azon Kívül szükség Be(r)n(a)d Urak(na)k magokat Cojugalni, Be(r)n(a)dfi Be(r)n(a)dhoz es Be(r)n(a)dfi Ferenczhez [rokonságukat bizonyítani a nevezettekkel] kik osztosztak akor egész Be(r)n(a)dfalvarul midön az Uj Donatio per quid(em) Bernatien(si)s emanalt [keletkezett], es hic ex p... emlitet Be(r)n(a)dfiak Contradicaltak [ellentmondottak]. de ezek es töb e felek ...hoz valok, most. mivel pro 11 7br Ocsem Ur(am)mal evocaltat(tatot)t [törvénybe idéztetett] eo jure, azér Uri Procatoral Kivánom ezen processust folytatni, a ki Foldvari familian(a)k Procatora azokat eo Ke(gye)lmeknek c...dulom Levelemben, es hat annyokal, azert Kuldotte(m) altal, az Ur Consili(a)rius Tiszta Pal [tanácsos] Ur(am) altal, hogy nevukel in f... Cita... declaralvan pascalis Ca... penes act... procuratorukis Comparealni [megjelenni] ..., és az Causat ad ... relegáltatom azutan pestre alkalmasáb időb(en) le randulva, büveb(en) Constalok [ismertetem] az Urral hat ahol az Urak nyerik mi ott, nyerunk, ahol mi vesztünk ot az Urak vesztenek az alatis pedig magamat &.[1] Batta Bálint: táblai ülnök.

[2] Batta Pál, Batta Bálint édesapja, táblai ülnök. 1749-1769 között a Földváry család direktora.