Demeczky Zsigmond - Rátkay József.1775

Demeczky Zsigmond levele Rátkay Józsefhez[1]. Rátkay József prókátor képviselte Zsigmondot és Mihályt a pesti Királyi Táblán zajló táblai perben, melyet Bernáth Zsigmond indított 1772-ben. A per során különféle birtokjoggal kapcsolatos iratokat, illetve ezek másolatait kellett beszerezniük a feleknek a különféle megyei levéltárakból, így Zsigmond is sokszor megfordult az Abaúj megyei levéltárban, és a permellékletek tanúsága szerint egyes dokumentumokat ő maga másolt le. Ezeket úgy tűnik alkalmasint postán, a levelek mellékleteként küldte el ügyvédjének, akit utasításokkal is ellátott a per következő lépéseit illetően. Kassa. 1775. február 22.

+

Bizodalmas Nagy jo Uram Öcsem.

 

Imé az Abaujvarmegyei Archivumbul [levéltárból] való Expeditiónak egy részit, csak azért hirtelenében expedialtatta(m) [kiadattattam], hogy azt authentice [hitelesen] is meg bizonyithassuk, akit élőbi Levelemben meg Küldötte(m), de Stephano Bernat et Consorte ejus Helena Nemetÿ de Ao 1589 [Bernáth István és, felesége Némethy Ilona 1589-i évi iratát]. Ugy mind azonaltal, hogy p(ost) pascalis Juristitio [a húsvét utáni perszünetben] mindeneket magaval haza hoszon, hogy abbul pro futuro [a jövőre nézve] valamelly 2cat [duplicát?] csinalhassak, Azon Documentumot kérem, a mellyet elöbeni Levelemben el küldötte(m) közellye Ernej Majtinyi Kövesdÿ es Ternej Ur(am) Procatoraval, es ugy ellyen véle, hogy ne involvaltasék az Actoratus qvaestiō [a felperes ne kérdőjelezze meg], és arrul ne légyen modgya az K(irályi). Tablának Deliberalni [megítélni] azon Documentu(mot) csak in ever sin... pignoris Contra nos p(ro)ducti deserviallyon [vonatkozzon], a honnan, hoc p(ro)cessu [jelen perben] az Actornak [felperesnek] ex Bonitate juris [jó joggal] ne lehessen Justituma [igazsága] és Actioja [keresete], Kérem a mellet engem informallyon [tájékoztasson] elsó postan miben ... az Causa. Ernyei Ur(am) minek elötte felellyen vigyázni kel, hogy a Procesusb(an) ne Deliberalyanak [ítélkezzenek], mért az az Actor igyekezete hogy sine nobis de nobis [rólunk, de nélkülünk] Submitalhassa [ítélet alá bocsássa]. Caeteru(m) recom(men)do Dexteritati negiliu(m), et me in favorem p(er)severando. Maradok

Bizodalmas Nagy jo Urm(na)k
     Öcse(m) Ur(a)m(na)k
Kassan 22a Febr(uar) 1775o
 
Köteles Szolgaja               
Demeczkÿ Sigmond m.p.         


[1] Az eredetileg Zemplén megyei Rátkay család abaúji ágából. Címerlevelet és nemességet Mária Terézia adományozott 1769-ben Rátkay Péternek, és gyermekeinek (köztük Józsefnek is). A család Zsuján, majd Felsőregmecen volt birtokos.