A bernátfalvi közös kocsma haszonbérleti szerződése - 1855-1857

A szerződést a család eredetileg árverés útján kötötte egy Hirsch Major nevű bérlővel, ám ő végül átadta a bérleti jogot Fridman Mihálynak és nejének. Ők 1856. áprilisáig bérleték a kocsmát, akkor Moskovics Móricnak és feleségének adták tovább a haszonbérletet. A kocsmával kapcsolatos adminisztratív teendőket mindig a család egyik férfitagja intézte, a legkorábbi ismert adatok szerint Demeczky Ferenc, majd fia, István. Rájuk utal a szerződésekben olvasható „felügyelő” kifejezés, aki „munkájáért” a haszonbéren felül egyes meghatározott ünnepekkor különféle extra juttatásokat kapott a haszonbérlőtől. A család arra jogosult tagjai egyenlő arányban részesültek a haszonbér összegéből, és a természetbeni juttatásokból (pálinka és gyertya) is. 1855. március 20., 1856. április 16. Bernátfalva.

Alabb irattak miutan Hirsch Major ki a Demeczky család féle Bernátfalusi közös korcsmát árverés utján 1855ik év 1ő Januariustol 3 egymás után következő évekre kibérelte, a haszonbért át nem vette hanem Fridman Mihályt és nejét Mariat alitotta, ki is részint a korcsma haznak rosz allapotba létte, más részint Istaló nem léte miatt Hirsch Major altal árverés utján megigért haszonbért sokalván megtartani nem akarta, mi is latván hogy azon ki nem mehet tehát vele ugyan azon 1855-1856-és 1857ik évekre a következendően egyeztünk meg ’s néki a kérdéses korcsmát mészárszéket hozza tartozandó földel és rétel kiadtuk.-

1ör Köteles lesz év negyedenként mindeg előre fizetni a mészárszéktől Huszon nyolcz Itze[1] féle palinkát regi Itzére és Huszonnyolcz font[2] öntöt gyertyat, mivel ahoz két vékanyi[3] föld szamolodik. – mit minden évbe Sz(ent): Mihály napig[4] ki adni tartozik akár vagni fog hust akar nem, a mellett a Mészarszéket szinte jo rendbe tartani, és a bene levő tőkét és fogást megorizni, a haszonbér kimenetele után jó kárba át adni.-

2or A korcsmatol és hozza tartozandó földtöl és réttől minden évre év negyedenként fizetni tartozik Száz az az 100 pengőf(orin)tot, a mellett a korcsmát jo rendbe tartani, mindég jo italt arulni, az epületeket annyiszor a mennyiszer szükséges reparalni, fedni haszonbérbe beszamitás nélkül.

3or Az épületeket tűz kár mentesiteni mert ha meg égnenek a haszonbérlő kára lenne, és újonnan maga költségén felallitani köteles,- az adót egészen maga fizetni tartozik haszonbérbe beszamitás nélkül.-

4er A haszonbért a korcsmabol szinte mindég előre év negyedenként 7 fő részekre és ugy kisebb részekre felosztva kinek kinek fizetni köteles.-

5ör Palinkat a kinek tőle hitelbe tetszeni fog szedni mind másnak bár kinek ha bár a községnek is tartozik.-

A kötelezvényi bélyeg is szinte a haszonbérlőé.-

6or Minthogy az Istaló és Cséplő Szin még nincs felépitve és a korcsma ház is nagyobb reparatiot igényel azt valasztott igazgató felügyelése mellett felépíteni és a költséget elölegezni, mi a haszonbérbe bevitetik köteles.-

7er A földeket a mint altal vette, ugy visza adni harom év mulva vetetlenül köteles.-

8or Az Kortsma és mészárszék birtokosokat megbetsülni, és a kit kit illető fizetést a felügyelötöl kapot szélyel vetés szerint fizetni.-

9er A felügyelönek felügyeléséér és munkajaér haszonbéren felül, haszonbérbe bészámitás nélkűl, köteles évenkint minden satoros ünnepekbe Uj esztendőre, utolsó farsangra két itze jo palinkat, minden Husvétra egy szép borju csimert, ugy szinte minden évre Öt marha nyelvet adni.

10r Subarendalni[5] uraság hire és beleegyezése nélkül a haszonbérlés elvesztése és egy évi haszonbér banat pénz lefizetése alatt és mellett nem szabad.-

A haszonbér lefolyása után mind hogy most az épületek jó karba hozatnak, jo karba altal adni köteles lészen.-

Melly kötelezvényt én is alabb haszonbérlő és neje minden pontjait szorul szora megértvén azokba belé egyeztünk, azokat elfogadom és szorosan magamat nömmel megtartani kötelezem, lekötvén minden ingó és ingatlan vagyonunkat, és a nem tellyesités esetébe, ha az Uraságnak tetszeni fog a helység biroi altal is mint ezennel valasztott birok altal magoknak rögtön foglalásot tellyes elégtételt szolgaltathatnak, lemondván minden felyebezesekről vagy folyamodasokrol. Keltt Bernátfalvan Mart(ius) 20an 1855

 

felügyelő m.p.         

Demeczky Jósef m.p.   

Demeczky Zsigmond m.p.

Fridman Michael m.p.
     haszon bérlő

 

Tulnan irtak miutan Friedman Mihály Haszonbérlötöl ezen Kortsma Haszonbért az Urasság engedelmével altal vettük. Kötelezük magunkat ezen Haszonbéri szerzödés pontyait ugy mint Fridman Haszonbérlő tartozot, mindent Demeczky Istvany Úrnak és vele kötött szerzödés szerint a Hirs Majoral arverés alkalmaval fel vett öszveget fizetni tellyesiteni ellenkezö esetbe fel évi Haszonbér meg vétele mellet ki tehetnek a Haszonbérbül mellyre magunkat lekötvén minden vagyonunkat egyik á másikaér jót alni Kötelezük. Apr(ilis) 16n (1)856.

 

Moritz L. Moskovits m.p.  

hitvese Moskovics Mali m.p.

Elottem
Fridman Mihály m.p.


[1] Magyar icce = 0,848 l.

[2] Magyar (ún. bécsi font) = 0,5606 kg.

[3] Szántómérték: 0,12-3,0 hold; 132-750 nöl.

[4] Szent Mihály napja - szeptember 29.

[5] A tulajdonos tudta nélkül másnak haszonbérbe kiadni.