A Glück család és Demeczky Lajos egyezsége.1852

A Glück család és Demeczky Lajos egyezsége a haszonbér tartozások ügyében. A Glück család (Eredetileg Izsák, illetve kezesként testvére, Áron) 1846-1848 között bérelte Lajos bernátfalvi birtokát, de elmaradtak a szerződés szerinti haszonbér kifizetésével, így végül Demeczky István (Lajos jogi megbízottja, és utánuk következő haszonbérlője) ingó vagyonuk zár alá helyezésével és terményeik eladásával igyekezett behajtani a tartozásokat. Az adósok a „mostoha háborus idők” miatt nem tudtak fizetni, de időközben a lefoglalt ingóságokban is „tettemes kár történt” mellynek ugyancsak „a haborus mostoha idő az oka”, így végül egyezséget kötöttek.

Demeczky István a lefoglalt ingóságokat kiadja Glück Izsáknak, elengedi a kerítésekben esett becs szerinti kárt, és minden követelést elengednek, mindössze 48 ezüstforint megfizetésére kötelezik, azt is öt részletben. Érdekesség, hogy külön pontban ismeri el Glück Izsák az „Uraság jó szivőségét”, amiért tartozásainak egy részét elengedte. Az egyezség végére Demeczky István feljegyezte a befizetett részleteket, és az utolsó, 1853. május 8-i bejegyzés igazolja, hogy az utolsó részlet kifizetésével a kötelezettségek mindkét részről megszűntek. Az egyik tanú Nováky István volt, Nováky Karolina dédanyám nagyapja. Ez az egyetlen ismert aláírása. Bernátfalva. 1852. február 27.

Alább írattak e mai nap fontolóra vévén, hogy ezen Mostoha haborus idők alatt sem Glück Izsák vólt Te(kin)t(e)tes Demeczky Lajos úr haszonbérlője haszonbéri tartozásának eleget nem tehetett más részröl hogy az Arendából elmenetele után törvényes zár alatt biztosításúl az Uraság házába hagyott ingóságaiba tettemes kár történt ’s sok abból hiánzik mellynek csak a haborus mostoha idő az oka e következendő egyezségre leptünk u(gy): m(int):

1ör Te(kin)t(e)tes Demeczky Lajos úr megbizottya T(ekintetes). Demeczky István úr a biztositásul hagyott minden ingóságait mellyek megvannak kiadandja sött ha azokból bár ki valamit elvett azt Glück Izsák attól birák általis követelheti, az uraság azonban jót nem áll.

2or Elengedi a Sövényekbe becs szerinti kárt[1] ’s minden eddigi T(ekintetes). Demeczky Lajos úr által elleni követeléseket csak azok ki pótólására Negyven Nyólcz az az 48 ezüst forintokat fizetni azt is ötszöre u(gy): m(int): 1 Martiusba 10 f(orint), 1 Juniusba 10 f(orint), 1 Septemberbe, 10 f(orint), 1 Xbe [decemberben] 10 f(orint) és 1853ik évi 1 Mart(ius) 8 p(engő)f(orintot). fizetni köteles lészen.

Melly az Uraság részéről tett jó szivőséget én is Glück Izsák elösmerem, és azon fizetések(ne)k pontos megtartására magamat és maradékimat kötelezem kezem lekötvén minden jelenlegi vagy jövendöben szerzett vagyonomat sött személyemet is.-

3or Én is Glück Áron testvére érette ezen summa ereig kezeséget mint azon esetre ha a testvérem a kötött terminusokra nem fizetne fizető szinte lekötvén mindenemet valalok ’s magamat érte kötelezem.

Ezen egyezség tartalma következtébe kielégíteni azt minden egymás elemi viszonyok ’s követelések megszöntétnek. – Kelt Bernatfal(va) Feb(ruar) 27en 1852.-

[héber aláírás] m.p.
az az Glück Izsák  
Demeczky Lajos
         részerül megbizott
Ügyvédje Demeczky Ist(ván) m.p.

Glück Áron m.p.   

 

Előttünk
Nováky István m.p.
Csernohorszky Jósef m.p. elött

 

Tiz pengö f(orinto)kat, elsö angariat[2] lefizette
   Demeczky Ist(ván) m.p.

Junius 7en az öszvegre fizetett tiz az az 10 pengo forintot

November 22én fizetett Husz az az 20 p(engő)f(orin)tot

az utolso Nyoltz az az 8 p(engő)f(orinto)kat Glück lefizette a kötelezetsék mind két részröl egy mas ellen megszünt Kelt Bernatfal(va) May 8an (1)853

Demeczky Ist(ván) Lajos m.p.
      megbizotja              


[2] Angaria - kántorböjt (Quattuor tempora) – szerda, péntek és szombat a következő négy ünnep után: Invocavit (húsvét előtti 6. vasárnap), pünkösd (húsvét utáni 7. vasárnap), Exaltatio crucis (szeptember 14.) és Luciae (december 13.). Az évnegyedenként fizetendő haszonbérre magára is használták az angaria kifejezést, itt is ilyen értelemben szerepel.