Demeczky Zsigmond - Ulrich János.1769

Demeczky Zsigmond levélfogalmazványa Ulrich Jánosnak[1], az egri püspök[2] prefektusának[3]. Az egri püspök egyik csontosfalvi jobbágya[4] a bernátfalvi határban lévő marhalegelőből 1769 tavaszán egy darabot elkerített magának. Ezen felbuzdulva a bernátfalvi jobbágyok is további irtásokat végeztek a területen, sőt egy helyi birtokos, Jábroczky Gáborné (Semsey Katalin, később Zsigmond felesége) felszántatta, kölessel vettette be, és elkeríttette a terület nagy részét, ami csaknem a legelő megszűnéséhez vezetett. A helyi lakosok (gondolom, főleg a marhabirtokosok) már a vármegyéhez fordultak, és nemtetszésüknek adtak hangot (ellentmondást jelentettek be), sőt további lépéseket is terveztek, Zsigmond azonban jónak látta, ha előtte megpróbálja tisztázni a dolgot a prefektussal, hiszen végre is a püspök egyik jobbágya indította el a jogsértések láncolatát. Tudakolja tőle, hogy a püspök számára és utasítására történt-e a legelő felszántása, és tud-e róla egyáltalán. Mindenesetre felhívja a prefektus figyelmét arra, hogy a bernátfalvi uraságok három évvel korábbi gyűlésén hozott határozata megtiltja a legelőhely irtását, szántását és kisajátítását, ezért szeretnék visszaállítani az eredeti állapotokat. Reméli, hogy a prefektus a közjó érdekében hozzá fog járulni ehhez, ellenkező esetben a maradék legelőt is megszüntetik, az pedig már a marhalegeltetés teljes ellehetetlenüléséhez, és a bernátfalviak további tiltakozásához vezetne a vármegyénél. Bernátfalva. 1769. június 16.

L(itte)rae D(omi)no Prafecto Bonor(um)
Episcopaliu(m) Sa...ae.
 
 

Bizodalmas Draga Nagy jo Uram
Praefectus Uram!

 

Egy, az sem elegendo Calcaturalbul [nyomásból] álló, Kiválo Képen szük Bernadfalusi határnak, az Marha Legelő Foldjébül, vagyis inkáb töbnyire Tiszta Pasitbul, most Tavaszkor, az ott Lako Lesko nevü eo Ex(ce)lentiaja Jobagya, egy Darabot fel fogot, azt Latvan tobb Bernadfalusi Lakosok, Ugyan azon Marha Legelö de gazos helybul ortottak, Jabroczkiné Aszo(nyo)m Latvan ezen Praejudiciumot [jogsértést], és a Dolognak Káros Ki menetelét, ugyan ottan az Erdös es gazos helybul or[ta]tott Lennek, néki menvén pedig az Csontosfalusi G[azdákkal] sok Ekékkel, Tiszta marha Legelö és Déllellö[5] égész nag[y] Pasitot, majd annyira fel szántatta és Kölessel vetette Korül Kerteltette /:nem velem pedig hogy eo Ex(ce)lentiaja szamára; a mint eo mondgya – mivel az Tablaitis [eo Ex(ce)lentiaja] Jobagyi Koszt fel osztotta:/ hogy az Bernadfalusi Marhának, maga hatarara Ki sem lehet jol menni, [annyiva]l inkab Legelni, ha pedig a Pasiton, es az ott lév[ő] ...n nem legel, masut nincs hellye mar a Csorda Pasztor [dec]laralta magat [kijelentette], hogy Sz[ent] Janos napjátul, nem fog[ja] Marhajokat örzeni mivel nincs hol., ha ezen dolgot mas Foldes Urak is fogjak Kovetni, a mint ugyis lesz, hacsak nem orvosollyuk, egy Marhat hanem ha Telba nyarba Istaloban, nem tarthat Be(r)n(a)dfalusi Ember.

Ez iránt az szegénység, az Te(kin)t(e)tes N(emes). Vármegyén panaszt Kivánván tenni az Protestatio [ellentmondás] már meg lévén én suspendáltattam [elhalasztattam] vélek, az Instantiat [kérelmet], a medig ezen Dolgot meg jelentenem Prefectus Uramnak feltö hogy fellyeb ezen Excessus [kihágás] ne érjen, és maga után, ezen T(ekintetes). Var(me)gyénkbenis ne okosza az Urbariumot, mellyre hogy okot elsöben is Ex(ce)lentiaja Emberei ne adgyanak, méltosztassék tudositani Prefectus Ur(am), az Urasag szamára, és parancsolattyabul van é, es hirével az [eg]ész legelö nagy Pasitnak Bernadfalusi hatarban, Csontosfalusi Ex(ce)lentiaja Gaszdaja altal let fel szántása, vagy nem, mert ugy gondolkozunk, valamint harmad evi, az Egész Bernadfalusi Urasag Concursussaval [az összes bernátfalvi uraság gyűlésén] vegesztünk, meg t[ilt]ván hogy senki, semmit ne mereszellyen ortani, annyival inkab Pasitos helyt magaenak tulajdonitani, Ugy mostis, Eziden legelö helybül tett ortasokat, és Pasitok fel szántásit, absq(ue) Discrimine, pro bono Publica & permansione Plebis tolalni [különbség nélkül, a közjó és a köznép érdekében megszüntetni] akarjuk, Kovetkezendo Képen, a Gaszda altal felszantot nagy Pasititis, ha ambar az Urasag részére is van szantva, vetve elöbeni Usussara akarjuk hoszni [úgy akarjuk használni, mint azelőtt] ha accedal arra [hozzájárul] Prefectus Ura(m), menyivel inkab ha csak az Csontosfalusi Parasztság maga reszere, a mint r[efer]altatik Bernadfalusi hatarban szantatta; ha pedig Praefectus, ezen Kösz jónak, fen tartasara hogy nem accedal /:kit épen nem gondolnám:/ mas Urakis aval, a mi még Kevés el maradot, hasonlot fogunk cselekedni, es igy marha jaro ... Bernadfalusi határb(an) semmi sem marad, Kintelenek lesznek Felső Instantiakra [kérelmekre] is fakadni ha Bernadfalvan akar[nak] meg maradni Bernadfalusiak nagyob bizonsagnak ..., tehet ezekrűl, az Ur Consiliarius Ur(am) Tiszta Pal U[ram] ... Relatiot [jelentést], kire ha teczik, e[zen] Dolognak accomod(atioj[át) [elintézését] l]ehetne biszni szomszedsagban. Mellyeket midőn elöre Praefectus Ur(am)nak, pro Medela [orvoslásért] jelentene(m), el varom Ur(am) Válaszat, és magamat tapasztalt favoraban [jóakaratában] ajanlom. Maradván

Tokeletes igaz szolgaja
D.S. m.p.          

Bizodalmas Draga Nagy
       Jo Ur(am)nak
Be(r)n(a)dfalva 16a Juny (1)769.[1] 1766-1786 között az egri püspök prefektusa.

[2] Eszterházy Károly (1725-1799)

[3] Az egri püspökség jószágigazgatója vagy prefektusa voltaképpen szaktanácsadó volt, a püspöki rendelkezések végrehajtója.

[4] Koksóbaksa, és Csontosfalva ekkor az egri püspök birtoka. Lásd:

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre, II. Bp., 1872. 26.

[5] „Delelő” – itt: szarvasmarhák pihenőhelye.