Demeczky György és András - Jábroczky Gábor és András - Záloglevelek.1793

Demeczky György és András Jábroczky Gáborral (és Andrással) kötött záloglevele. Úgy tűnik a két testvér egymással egyeztetve, egy időpontban zálogosította el bernátfalvi örökségét. Erre utal, hogy a két zálogszerződést egy ív papírra másolták le. A sorrendben második, András szerződése csonkának tűnik, mintha a másoló valamiért félbehagyta volna a szöveg másolását. György arra hivatkozik, hogy felesége Makkoshotykán bír zálogos részjószággal, valamit Sáros-Nagy-Patakon is van egy háza. Feltehető, hogy az egymástól távol eső birtokok és ingatlanok fenntartása jelentett nehézséget, ezért váltotta inkább pénzre egész apai örökségét, azaz: bernátfalvi és füzi pusztai jószágát, bernátfalvi nemesi házhelyét, ifjabb Orosz István házas zsellért, a közkocsmában való hetedrészt, szántóföldjeit és rétjeit, valamit koksóbaksai reménybeli jussát is. A zálogszerződés 32 évre szólt, és 2000 rénes forint zálogösszegben állapodtak meg. A hét pontba szedett feltételekből kiderül, hogy György úgy érzi, testvérei megrövidítették az osztályegyezségkor, és felhatalmazza a zálogba vevőt, hogy akár pert is indíthat ebben az ügyben. Az 5. pontból a bernátfalvi köznemesség életviszonyairól alkothatunk némi fogalmat: felhatalmazza Jábroczky Gábort, hogy házhelyén épületeket emeljen: egy lakóépületet, egy cselédházat, egy konyhát, egy ólt, és egy csűrt, legfeljebb négyszáz rénes forint értékben. Ez a helyi köznemesi kúriák felszereltségéről, és átlagos értékéről is árulkodik. Nem tudunk róla, hogy a 32 év letelte után felesége vagy esetleges örökösei kiváltották volna a birtokokat.

András, a terhesnek érzett gazdálkodást valamilyen pénzkereső tevékenységre (vélhetően valamilyen állandó javadalmazással járó tisztség, vagy hivatal) váltja fel, ezért adja zálogba örökségének nagy részét, megtartva azonban magának nemesi kúriáját, melyben lakik, a hozzá tartozó kertekkel, füzi pusztai jószágának minden nyomásában 1-1 köblös földet, a Kopoló nevű dűlőben két db szántóföldet, és a füzi határban egy kaszálórét felét.

32 év volt a leghosszabb időtartam, amennyi időre zálogba lehetett adni egy birtokot, tehát gyakorlatilag mindketten számítottak rá, hogy sem leszármazottaik, sem pedig a rokonság nem fogja kiváltani a birtokokat a zálogidő leteltével. Bernátfalva. 1793. április 14.

Copia suā ...

3.

Paria literarum
Pignoratitiorum Georgii
et Andrea Demeczky
de possessoriis BernatFalva
existentibus.

[Demeczky György és András bernátfalvi birtokainak elzálogosításáról szóló levelek másolata]

4

 

Én alabb irt Demeczky György fel valalván edig szűletett, ’s ezutan Isten Kegyelmébül születendő Gyermekeimnek ugy Osztályos ’s vér szerint valo Atyamfiainak terheit vallom e levelemnek rendében, hogy lévén Feleségemnek Gamtsik Anna Aszonynak Hotykan[1] T(ekintetes).N(emes). Zemplén Varmegyében Zalogos rész Joszága, Hazom már ezen kívül is lévén Sáros Nagy Patakon[2], sorsomnak könyebitéséért, és Jószágomnak rendesebb somaju egyben huzosára való nézve, az egész nékem Osztalyba jutott Ösi Jussomat Bernathfalva névű T(ekintetes). N(emes). Abaujvarmegyeben helyhesztetett Faluban, és melette lévö Füzy Praediumban talalkozo Jószágomat, hozza tartozando Apertinentiakkal[3], ugy mint nékem ki mutatott Curialis helyet [házhelyet], melyen Josef Fischer Zsido lakik, iffiabb Orosz Istvan házas Zsellert, a Kűz Kortsmában való hetett részt, Szánto Földeimet, és Réteimet Baksan lévő Virtualis Jussomat [remélhető jussomat] adtam Zalogban V(ité)zlö Jábrodi Jábroczky Gábor Ur(na)k, ’s Kegyelme Suc(c)essorinak és Legatariusinak [örököseinek] Két ezer i(d) e(st) [azaz] 2000 R(énes)for(intokban) e következendö Fel tételek alatt.

1o, Hogy Kegyelme azon rész Jószágomat törvényes harmincz két esztendőnek el folyása alatt szabadon birhassa, és azt sem én, sem pedig Gyermekeim vagy Atyamfiaim az alatt az idö alatt ki ne valthassúk, a Törvényes evictiot [kezességet] minden impetitorok [háborgatók] ellen magamra valálvan, annak el folyása utan pedig tartozni fog emlitett Jábroczky Gábor praemissa Medii Auri p(rae)monitione nékem Feleségemnek vagy Suc(c)essorimnak [örököseimnek] ki botsajtani oly integritásban [épségben] valamint kezében vette,

2o, Minthogy tavalyi Öszi és ez idei tavasz vetést én fogom fel venni, tehat a ki valtas idein, a mi földek lesznek vetve, azt tartozni fogom vagy illendö aron megvaltani, vagy pedig a vetett földeknek hasznat a vévő Urnak engedni.

3. Egész Szent Ivan napik, melly esik Sz(ent) Ivany [június] havának 25 Napjan a Joszagnak birtokában magam fogok meg maradni, Sz(ent)Ivan Napja után Szabad légyen vévő Uramnak a maga Authoritassával [tekintélyével] is a Jószágnak birtokábán lépni, mellyet nunc pro tunc pro resignato declaralok [most kijelentem, hogy akkorra átadok], és sem(m)iképpen magamnak just pro vindicatione [erőszakkal] fel nem tartok.

4. Minthogy én nékem Testvéreim(m)el esett osztályban nagy Csonkulásom vagyon, azért ha vévő Ur károsításomat akár Földegben akár rétekben akár pedig Intravillanumban [belső telekben] sajdítána szabad lészen Kegyelmének a tapasztalt Jussom kissebségétt pörrel is ki keresni, melly pörnek költséget oc(c)asione redemptionis [a kiváltás alkalmával] én bonificalni fogok [meg fogok téríteni].

5. Adok engedelmet a Vévö Urnak hogyha valami Fundusomat [házhelyemet] el cserélhetné, vagy pedig a Zálogba vetett Fundusimon egy épületett tehessék, mellyben lako ’s Cseléd ház, Konyha, Óll, Csür, talatassék, melly épűlet harom vagy leg fellyebb Négy száz forintokat felül ne haladjon, a forint pedig Rénes lészen.

6. A miben a Vévő Ur szaporítana a Joszagomat, ugy mint irtással vagy egyébb eszközel, azt is tartozni fogok én vagy Suc(c)essorim helyre hozni.

7. Ezen el Zalogosítástúl, ’s ennek Czikelyeitűl, se nékem sem vévő Urak(na)k sub vinculo centum Aureor(um) [tíz arany bánatpénz lefizetésének terhe mellett] el allani szabad nem lészen. Actum [Köttetett] NagyIda. 14. Aprilis 1793. Georgius Demetzky. Coram me I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Tornensi, Tablae Judriae Assessore Ladislao Koos m.p. (L.S.) [Előttem: Koós László Nemes Torna Vármegye táblabírája előtt s.k. P.H.]

 

Quod ego infrascriptus in conformitate parim praedeclaratarum praenuncupatum pignores ad manus meas receperim cum obligatione omnes conditiones explendi et servandi. Actum die & A(nn)o ut supra. Gabriel Jábroczky de ead(em) (L.S.) Coram me I(nclyti)Co(mi)t(a)tus Tornensis Tablae Judriae Assessore Ladislao Koos m.p. (L.S.)

[Hogy én, alulírott a fent kijelentett és kifejtett zálogfeltételek párját saját kezemmel átvettem, kötelezvén magamat az összes feltétel végrehajtására és megtartására. Köttetett, a fenti napon és évben. jábrodi Jábroczky Gábor (P.H.) Előttem: Koós László, Nemes Torna Vármegye táblabírája előtt s.k. (P.H.)]

 

Én alább meg irt Demeczky András magamra valalván mind feleségeimnek, ugy születendő Gyermekeimnek ’s hasonloképpen minden osztalyos Atyamfiaimnak terheit vallom e levelem rendében, hogy én meg fontolvan allapotomat, ’s könyebségemet találván ha pénzbeli jövedelembül a gazdalkodásnak terhe mia élni fogok adtam ’s vetettem Zalogba Bernáthfalvan, ’s a Fűzy P(rae)diumban nékem Osztalyban jutott Portiomat [birtokrészemet] Te(kin)t(e)tes N(em)z(e)tes s V(itéz)lő Jabroczky András s Gábor Uraimék(na)k Kétezer két száz, i e 2200 R(énes)f(orin)tokban vetettem Zálogban, ollya feltétel alatt, hogy a nemesi Curiam mellyen magam lakom nékem az melette ’s egy Fogásban lévő kertekkel, ugy nem kűlömben a Fűzy lévő P(rae)diumban minden nyomásban egy egy Köblös Föld, azonkivöl a Kopolokon Két darabb szántó főld, ’s végtére a Füzy Határon egy Kaszálo rét felet maradjon a többi rész Jószágom pedig, mind egészlen lévő Uraimék(na)k által adom, és azon levél mássával kezemtül botsátom, ’s így adok hatalmat fent említett Ura(imé)k(na)k hogy azon vett Jószágot 32 legalis [törvényes] esztendök el folyasáik szabadon bírhassák, és azt sem én, sem gyermekeim sem más atyamfiaim a kitett idü alatt ki nem valthassuk el folyván azutan az 32 esztendö, tartoznak az említett vevö Urak, azt mind nékem, mind az ahoz just tartó Atyafiak(na)k minden pör patvar nelkűl, kiereszteni, p(rae)missa tamen trimestrali Judria Admonitione, a kivaltasnak ideje mindig Sz(ent). Mihaly Napja lészen, a ki valtásnak idejében ’s a mi melioratiot [termőföld javítása], vagy hasznos épületett, két száz R(ajnai)forintig tenének a vévő Urak, azt is tartozni fogok én, vagy a ki váltó meg téríteni.[1] Makkoshotyka.

[2] Sáros-Nagy-Patak - Egykor a Bodrog jobb partján található mezőváros. 1883-ban egyesült a bal parti Sáros-Kis-Patakkal, ekkor jött létre a mai Sárospatak.

[3] appertinentia - tartozék, a telekhez tartozó haszonvételi lehetőségek (kert, szántó, rét stb.)