A Demeczky Mihály árváit illető birtokok összeírása.1794 körül

A Demeczky Mihály árváit illető birtokok részletes összeírása. Külön írták össze a Bernátfalván belüli birtokokat, a bernátfalvi és füzi pusztai határban lévő földeket (nyomások szerint), valamint a réteket is. A dőlt betűs, szögletes zárójeles szövegek utólagos kiegészítések. Ezek eredetileg a lap bal szélén az egyes pontok előtt állnak. A sima dőlt betűs részek az egyes bejegyzések után írt kiegészítések. A negyedik oldal jobb oldala hiányzik, itt az előző oldalak, és korabeli birtoktérképek alapján egészítettem ki a szöveget, ott, ahol ez lehetséges volt. Demeczky Mihály 1793 decemberében halt meg, az összeírás vélhetően a következő évben, 1794 májusában készült. Bernátfalva. 1794 körül.

A.

Nehai N(em)zetes Demeczky
Mihály Árváit illető és
Bernáthfalva helységben
ugy Füzi Praediumban
lévő Portionak
feljegyzésse.
 

Néhai N(em)zetes Demeczkÿ Mihály Ur Arvait illetö, és Bernátfalva Helységben, ugy Füzi Praediumb(an) lévő Portioknak conscriptioja vagy is fel jegyzése.

Bernátfalva Helységben

1o Az Kertek meget a Pazsiton Curialis vagyis lakó helynek escindalva [kihasítva] vagyon egy darab föld, mely mostanság Arpaval vagyon vetve mint egy 3 köblös felsö szomszédja Bernátfalvara bemenő Szekér út, also szomszédja Tamásÿ Joseff, Demeczkÿ Gábor Urak, és Orosz György földjei. [NB Sigis(mundus)]

2o Egy Zsellér hely Demeczkÿ György, és Sigmond Urak helyeinek szomszédjai közt, melyen egy Paraszt Ház, és Csűr romlandó félben vagynak. [aeq(uivalens) Sigi(smundus)]

3o Egy Szilvas Kert az Árok mellet melynek nap nyugotrul ugyan azon Árok szomszédja, nap keletrül pedig Demeczkÿ György Ur Szilvássa.

4o Az Ország Utya mellet lévő közös Korcsmábul hetedig rész melytül 10. idest tiz R(énes)forint esztendönkint fizetetik Arenda képen.

 

Bernátfalusi Határban lévő Földek
és Retek.
 

 

Földek

Rétek

Cub(ulus)[1]

4ae[2]

Cur(r)us[3]

1o Homolka nevű Plagában [itt: dűlő] egy föld felsö szomszédja Demeczkÿ György Ur, also az Pasit.
[..... hogy Cserebe birja.]

 

3/4

 

2o Az Kopolo réten egy föld felsö szomszédja Podraczkÿ
Joseff Bernatfalusi lakos, also részben pedig a Bernatfalusi földek ütköznek bele a mely föld most Zalogban vagyon Majoros Andrásnál Búzafalusi lakosnál.

1

1/4

 

3o Ibidem más föld felső szomszédja Demeczkÿ András
Ur(am) also résziben pedig több Demeczkÿ Urak
főldjei Űtköznek véggel
[aeq(uivalens) Sigis(mundus)][4] possedit Sigis(mun)dus Nunc Viduae

 

2/4

 

4o Egy Kaposztás földecske felső szomszédja Tamássÿ Joseff
alsó Bernátfalusi Lesko Mihály és György
[aeq(uivalens) Sig(ismundus)] aeq(uivalens) Sigis(mun)dus Nunc Viduae

 

1/16

 

 

 

 

Földek

Rétek

Cub(ulus)

4ae

Cur(r)us

5o Nagy Ortás [irtás] rét felső szomszédja Demeczkÿ Ferencz
Ur, also pedig Hudák János, és Orosz Takács Mihály mely mostan szantodik
[aeq(uivalens) Sigis(mundus)]

 

 

2

6o A Mitro Ortásán rét, Kinek felső szomszédja Mitsák János,
also pedig Demeczkÿ András Ur
[aeq(uivalens) Sigis(mundus)]

 

 

1/2

7o Hernád mellet a keskeny Ortásban rét felső szomszédja
Demeczkÿ Joseff, also Tamassÿ Joseff Fűzi Praediumb(an) Also Nyomásban
[aeq(uivalens) Sig(ismundus)]

 

 

1/2

1o Balotátul Padari utig egy föld, felsö szomszedja

5

 

 

2o Padári Uton túl alsó föld, felső szomszedja Demeczkÿ
András, alsó Tamassÿ Joseff Urak.

5

2/4

 

3o Padari uton tul felső föld felső szomszédja Demeczkÿ
András, Tamassÿ Joseff alsó Urak.
... Cubus pignore apud Joseph(us) Demeczkÿ

2

2/4

Servat...
3/2
Cubu(lus)
4o A Csere Partra fel menö egy föld felső szomszédja

 

2

 

 

Középső Nyomásban

 

5o Balotátul Padari utig felső szomszédja Jabroczkÿ Gábor,
also Demeczkÿ Joseff Urak

9

 

 

6o A Padari uton túl also föld, felső szomszédja

1

 

 

7o A Padari uton túl felső föld, felső szomszédja

2

 

 

 

Felső Nyomásban

8o A Zsebesi uttul Padarra menö főld felső szomszédja
Demeczkÿ András, also Demeczkÿ Ferencz Urak cum bonificatione.

2

2/4

 

9o Azon felöl hasonloképen Padárra menő föld, felső szomszédja

1

2/4

 

 
Collatum cum Originali
[Az eredetivel összehasonlíttatott]

 

 

Földek

Rétek

Cub(ulus)

4ae

Cur(r)us

10o Tul a Padarokon felső f[öld, felső szomszédja] Demeczkÿ
 András, also D[emeczky ...]

?

 

 

11o Túl a Padarokon felső f[öld, felső szomszédja] Demeczkÿ
 Ferencz, al[so ...] Urak

?

 

 

12o Akasztofánal egy föld fe[lső szomszédja Demecz]ki András,
 also Tamá[ssÿ Joseff Urak]

?

 

 

13o A Cserén egy föld fels[ő szomszédja Demecz]ki Ferencz,
 also Dem[eczkÿ ...]

?

 

 

14o A Cserén túl véggel ... menő föld felső szo[mszédja
Demeczkÿ?] András, also Demeczkÿ ... Zalogban
 vagyon Zs... nál

?

 

 

 

Rétek vagy is föld Labak ...

 

15o Also Nyomásban lévő [felső] szomszédja Demeczkÿ

?

 

 

16o Kőzépső Nyomásban he... [felső] szomszédja Jabrocz[kÿ
Gábor, also Demecz]kÿ Joseff Urak

?

 

 

17o A Felső Nyomasban he... [fel]szomszédja Dem[eczkÿ ...,
also Demeczkÿ Gabor Ur

?

 

 

18o Annak végiben a Ko... [fel] szomszédja, nap[keletrűl ...]
Joseff also nap Ny[ugotrul] ... [Korts]márosnak Kiadatott

?

 

 

 

Kőlt Bernáthfalván Majus h ... Zomborÿ Gaborszolg[abíró] ... Ord(inarius) Eskütje[1] cubulus (köböl) - régi magyar területmérték, eredetileg egy köböl vetőmagnyi terület, de használata általánossá vált, szántóföld esetében 0,3-2,0 hold nagyságú területet jelöltek vele.

[2] Valószínűleg a quartale (fertály) rövidítése. Régi magyar területmérték, a jobbágytelek negyedrészét jelentette.

[3] currus (szekér) - régi magyar területmérték, a kaszáló területmértékéül szolgált. Akkora kaszálót jelöltek ezzel a mértékkel, amelyen közepes esztendőben 1 boglyányi, azaz egy szekérrakomány széna szokott megteremni. 1 szekér = 0,3-1,0 hold.

[4] Zsigmond földjével azonos értékű.