A bernátfalvi közös kocsma felújításának költségei.1863

A bernátfalvi közös kocsma 1863. évi felújításának költségei. Mulatságos, hogy az egyes munkák mellé a kocsmából vételezett pálinkamennyiséget is felszámolták. Kiderül, hogy az ács például több mint 14 liter pálinkát fogyasztott munkája során 3 forint 40 krajcár értékben. Nem tudjuk mennyi időn keresztül tartott a felújítás, de az összeírásból kiderül, hogy több mint 35 liter pálinka fogyott el. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitalizálása során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Bernátfalva. 1863.

 

Demeczky család közös korcsmájának építésére 1863ik évben tett költségek.

1ör 11 darab gerenda négyöles[1] négy f(orin)trul...............................................
44 f
-
2or két koszorúgerenda egy mestergerenda a kémény alattival összesen 22 öl......
22 f
-
3or A petvarba egy rövidebb gerenda /: :/ és 7 ajtófélfáknak való fa....................
8 f
-
4er Hét pár szarufa, végső hat hoszú eresztékesen, - négy kéményhez való rúd
    és azokra keresztfák és toldalék rudak...........................................................
14 f
-
5or Harmincz pár lécz 10 x [krajcár] vel párja Demeczky Zsigmondtól vetetett......
3 f
-
6or Ácsmunka kézpénz......................................................................................
26 f
-
7er Ácsnak 17 ice[2] pálinka 20 x jával...............................................................
3 f
40 x
8or A fölállításhoz ember 10 x jával....................................................................
 
50 x
9er Ugyan akkor három ice palinka....................................................................
 
 
10er Ácsmunka bevégzésével aldomásra igényeltetik két ice palinka.....................
 
 
11er A fának a korcsmához való felszálítás alkalmával hat ice..............................
 
 
12er A kútnak kitisztításáért és igazitásáért.........................................................
2 f
20 x
13or Ugyan ahoz adatott palinka hat ice..............................................................
 
 
14er A kúthoz járomfa kető...............................................................................
2 f
-
15ör Vályog csinálásért ezerétöl 2 f 40 x 8 ezerért...............................................
19 f
20 x
16or Vályogba szalma.......................................................................................
2 f
-
17er Vályoknak a barcsai erdőtől felhozatala 1 f 60 ezerétől nyolcz ezertől............
12 f
80 x
18or Köműves munkaért egy □ ... és palinka - miutan föl nem méretett a menyiség nem tudatik.................................................................................
 
 
19er fölhasználtatak több kapák, kádak és kosarak.............................................
 
 
20or Vetetet 15 pár deszka 80 xjával egy része az kőművesek által felhasználtatott, más része a padlásra rakandó.............................................
12 fl
 
21er Tíz szekér kő az alapjába...........................................................................
10 fl
 
Ide nem számítva a köműves munkát öszesen lészen..........................................
201 fl
10 x

 

A további kiadások

22er kőműveseknek eddigi számolás szerint fizetetett..........................................
32 f
 
23or Föveny hordása a vakolásra a hernádtól 16 szekér 24 x jával számítva
szekérút....................................................................................................
3 f
84 x
24er A kassai faraktárból 40 pár nyírfa léc 14 x jával...........................................
5 f
60 x
25ör E lécznek Kassáról hozatala........................................................................
1 f
 
26or Ez nem lévén elég 15 pár fűzfa léc 10 x jával...............................................
1 f
50 x
27er Deszka 9 pár ajtóknak 90 x vel párja..........................................................
8 f
10 x
28or Deszka padlásra 31 ½ pár 60 x jával párja..................................................
18 f
90 x
29er Ismét az ajtókhoz 8 pár deszka 70 x jával...................................................
5 f
60 x
30or A deszka két szekéren hazahozatala Kassárúl..............................................
2 f
-
31er Zsindely először 7 ezer 12 val[t]ó ft és 7 parosával
      ösz(esen).o(sztrák).é(rtékben)....................................................................
34 f
58 x
32er Zsindely másodszor 5500 ezere 13 f 5 garas való
      ösz(esen).o(sztrák).é(rtékben)....................................................................
29 f
15 x
33or Léczszög 2 ezer ezere 2 fl 40 x öszvesen.....................................................
4 f
80 x
34er Spernádli szög 30 2 x jával........................................................................
 
60 x
35. Sarokvas 5 pár párja 40 x jával...................................................................
2 f
-
36. Lapos fővel szög 200 száza 42 x jával...........................................................
 
64 x
37. Zsindelyszög 24 ezer, ezere 42 x jával.........................................................
10 fl
8 x
38. Padlás tapasztásért kéményért és földhordásért............................................
6 fl
 
39. Ehhez 8 ice pálinka 24 x val.........................................................................
1 f
92 x
40. Az ólra hozott fáért adatik 3 f 34 ½ a másik 2 fl lészen...................................
5 f
34 ½
41. Haza hozataláért.........................................................................................
1 f
-
összesen
174 f
65 ½ x

 

Szükséges még a korcsma kiegészítéséhez

1ör 4 ablak 7 valtó ft val 28 valtó forint és egy kisebb ablak 2 ft váltó öszesen
    lészen 12 o(sztrák) é(rtékű) f(orin)t
 
 
2or három zár..................................................................................................
3 f
 
3or a konyha és spárkunyhó kiigazitására...........................................................
 
 
4er a zsindely fölverésére ezerétől.....................................................................
1 f
 

 

Bejövetel

1ör A biztosításból korcsmáért és mészárszékért.................................................
120 f
-
2or Ezen évre az az 1863 év. Haszonbérbe kiadott földek.....................................
50 f
-
3or szél haszonbére..........................................................................................
5 f
-
4er A fundus és korcsmatartói jog haszonbére
 és 25 ice palinka..........................................................................................
5 f
-
5ör Toldás képen a M(éltóságos?) G(ró?)f 2/7 után..............................................
 
 
6or Mussy örökösök 2/7....................................................................................
14 f
14 x
7er Demeczky István........................................................................................
28 f
57 x
8or Tekintetes Czechmesi[?] ...or úr által az árendástól átvett bánatpénz...............
23 f
 
9er Haszonbér fejébe elöleg 1864ik évre.............................................................
50 f
-
Öszesen
345 f
71 x

 [1] 1 magyar (bécsi) öl = 1,8 m.

[2] 1 magyar icce = 0,848 l.