Demeczky Ferenc - báró Meskó Jakab.1820-as évek

Demeczky Ferenc levélfogalmazványa báró Meskó Jakabhoz[1]. Figyelmezteti, hogy unokahúga, Tamássy Katalin és férje, nagyiváni Fekete József birtokaik eladása kapcsán hamis bevallásokat tettek egy fassionális levélben, így akarván nagyobb pénzösszeghez jutni. Javasolja, hogy a még ki nem fizetett vételárat tartsa vissza, míg végére nem jár a dolognak. A szöveg Demeczky Ferenc kézírása. Bernátfalva? 1820-as évek

Méltósagos Baró!

 

Tsak Mostanaban Jaszai Conventbül Kezemhez Vevén Fekete Joseff és hitvese Tamassÿ Kata által tett Fassionalis Levelet [valló levelet], és azt elolvasván Nagy bamulásal tsudalkosznam Kelletett, Mitsoda tsalardsagal Vehették Köröl Méltóságodat, hogy olly Kisded Zalogos Portiora annyi ezereket resolvaltt [határozott] Nagysagot, hol ott nem tsak ollyanokat Mellyeket titulo Pignoris [zálog címén] birtak, de azokat is Mellyeknek Ususaba [használatában] soha sem voltak, és nemis lehettek Fassionalis Levélbe betettek, és inscribáltak [beírtak], mivel pedig természetemhez az illyetén tsalartság nem férhet, azért a Képen Meltosagod eleibe terjesztem, és az dolgot a mi Képen Vagyon Lelki ösmérett szerintis ki vilagosítani Kintelenétetek. Fekete Joseff és Tamassy Kata kiknek töbnyire tsak Zálogos jussok Bernatfalván, és Füzi pusztaban voltt, Mintszenten pedig és Baksan egészlen tsak zálog melly zalognak Esztendei Mar ki Mentek, nem Külömben Buzafalván ahol soha Fekete Josefnek és Tamassy Katanak vagy eleinek semmi jussok sem voltt és nemis lehetett. hasonlo Képen azon rész Portiohoz [részjószághoz] is, Mellyet Toth Mihaly és Pétsÿ Imre Urak Demeczkÿ Gabor után Demeczkÿ Imre mint inmediatus Successor [közvetlen utód] engedelmibül Mék az Zalogos Esztendök el folynak birjak Ugy Déssÿ Familia jussátis Mellyet per Processu(s) [per útján] Déssÿ Urak nem régen Kezekhez vették, mint ezeket Fassionalis Levélbe involváltak [belevették], igy tehát töbnyire tsak Zálogokat, és ollyanokat, a Mellyekhez épen semmi jussok sintsen fatealván [(magukénak) vallván], igen Meg tsaltak Méltossagodat sokkal Nagyobb sum(m)at [összeget] fel vévén mint sem az Zálogos Levelek tartyak, de mint hogy mék amint Fekete Joseff Ur hireli, és minden elött Mongya, tsak Némely részetskét azon pénzbül Méltosagottul Vette fel, ha magát meg tsalatni szandéka néntsen, olly dispositiot [rendelkezést] tenni Méltosztasson, hogy az remanens Sum(m)a [fennmaradó összeg] méklen Mindeneknek Vigire Nagysagod nem jar, ki ne adgyon, Mellyeket midőn lelki ösméretem szerint Méltosagodnak pro directione sincere & candide [őszintén és nyíltan] le irnam /:az utolso altalam irott Levélre Kegyes Valaszat el várván, magamot gratiaban recomendalom [kegyelmébe ajánlom] és ... vagyok[1] enyickei és széplaki báró Meskó Jakab (1794-1838), a környék egyik nagybirtokosa. A Meskó- és a Demeczky család többször is perben állt különféle határviták miatt.